Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Decyzja środowiskowa - dokumenty zobacz archiwum »

Wniosek na wydanie decyzji środowiskowej

WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) wymaga realizacja następujących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

 1. planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

 2. planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63, ust.1 ww. ustawy. Realizacja przedsięwzięcia innego niż wymienione w pkt 1 - 2   może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000  jeżeli:

  • przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać  na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony,

  • obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1

Wymagane dokumenty:

zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dołącza się:

 1. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko -  raport o oddziaływaniu na środowisko,  a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił  o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – karta informacyjna przedsięwzięcia,

 2. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco – kartę informacyjną przedsięwzięcia,

 3. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna być zgodna z art. 63 ust. 1 ww. ustawy powinna zawierać:

 1. rodzaj i charakterystykę całego przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
  - skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
  - powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
  - wykorzystania zasobów naturalnych,
  - emisji i występowania innych uciążliwości rozwiązaniach chroniących środowisko,
  - ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii,

 2. usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z odniesieniem się. do obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) znajdujących się w zasięgu  oddziaływania przedsięwzięcia.

 3. rodzaj i skalę możliwego oddziaływania równoważnego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:
  - zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia – obszaru geograficznego liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,
  - transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,
  - wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,
  - prawdopodobieństwa oddziaływania,
  - czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
  Zarówno raport jak i informacja o planowanym przedsięwzięciu powinny być przedłożone w trzech egzemplarzach wraz i ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

  Opłaty:
  Opłata skarbowa za:

- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 205 zł
- przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby  -
105 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). Zwolnione od opłaty skarbowej są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98,poz. 1071 z 2000 r. ze zm.) i procedurą w sprawie ocen oddziaływania na środowisko określoną w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62, poz. 627 ze zm.)

Jednostka załatwiająca sprawę:

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Gminy Jeziora Wielkie -  pok. 9, tel. 052/ 318 72 20 wew. 28

Tryb odwoławczy:

Zgodnie z art. 129 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98,poz. 1071 z 2000 r. ze zm.).Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Informacje dodatkowe:

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał  praw do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

 2. Postępowanie wymagające uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.

 3. Miejsce składania dokumentów sekretariat Urzędu Gminy Jeziora Wielkie,  pok. nr 1, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie.

Data wytworzenia dokumentu: 31 marca 2011
Dokument wytworzony przez: Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 sierpnia 2011 11:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 6667
17 stycznia 2018 09:55 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [wniosek_o_przeniesienie_decyzji_srodowiskowej.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 stycznia 2018 09:55 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [kryteria_do_tabelki__wniosek_o_wydanie_decyzji_srodowiskowej__kryteri a_2017.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 stycznia 2018 09:54 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [karta_informacyjna_przedsiewziecia_zal_do_wniosku_o_wydanie_decyzji_s rodowiskowej.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom-web.pl