Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Obręb Gaj/Przyjezierze/ działka Nr 62/6

 

WÓJT GMINY JEZIORA WIELKIE

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni

 

RGK. 6845.9.2016/2017

wykaz

 

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Jeziora Wielkie , przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 

 

1. Oznaczenie nieruchomości

Gmina Jeziora Wielkie, obręb Gaj/Przyjezierze/ , działka Nr 62/6, zapisana w księdze wieczystej BY1M/00026344/9

2. powierzchnia nieruchomości

0,0117 ha

3. Opis nieruchomości

Działka oddana w użytkowanie wieczyste, zabudowana domkiem letniskowym, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności – użytkownika wieczystego.

4. przeznaczenie nieruchomości sposób zagospodarowania

Dla działki Nr 62/6 w Przyjezierzu , obręb Gaj brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeziora Wielkie , zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Jeziora Wielkie Nr XVII/87/2016 z dnia 22.02.2016r. działka zapisana jest jako obszary rekreacyjne.

 

5. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego , zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2016, poz. 2147)

6.Cena nieruchomości

12.700,- zł (słownie: Dwanaście tysięcy siedemset złotych), natomiast stosownie do art. 69 ugn ostateczna cena nabycia prawa własności działki nr 62/6 w m. Przyjezierze przez jej użytkownika wieczystego wynosić będzie 5.700,- zł (słownie; Pięć tysięcy siedemset złotych) – sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ niestanowi ona dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (jt. Dz.U. z 2016r. poz. 710 ze zm).

7.Termin płatności

Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność.

8. Informacja dodatkowa

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe , których wysokość określi notariusz.

 

Jeziora Wielkie, dnia 28 grudnia 2016r.

 

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.jeziorawielkie.pl . Informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2017 13:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 354
05 stycznia 2017 13:43 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl