Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Akty prawne zobacz archiwum »

Uchwała nr XXXV/172/2005 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków


Uchwała nr XXXV/172/2005
RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806 i z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 r Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203), oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2004 r Nr 96 poz. 959 i Nr 173 poz. 1808 oraz z 2005 r Nr 85 poz. 729) uchwala się co następuje:


Regulamin dostarczania wody

i odprowadzania ścieków w Gminie Jeziora Wielkie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.1. Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych przez Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jeziora Wielkie oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych przez Spółkę Wodno – Ściekową Przyjezierze na terenie gminy Jeziora Wielkie zwanych dalej Przedsiębiorstwem.

§2.Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określeń:

1) „ustawa” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 poz. 747 z p. zm.),

2) „umowa” należy przez to rozumieć następujące rodzaje umów:

     - umowa o zaopatrzenie w wodę,

     - umowa o odprowadzenie ścieków,

3) „odbiorca” należy przez to rozumieć podmiot będący stroną umowy o przyłączenie do sieci lub jednej z umów wymienionych w pkt 2),

4) przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo wodociągowe lub kanalizacyjne , o którym  mowa w art.2 pkt 4)  ustawy

 

Rozdział 2

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

§ 3. Minimalną ilość dostarczanej wody oraz cel jej poboru, określa umowa zawierana przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcą.

 

§ 4. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia na życzenie Odbiorcy lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usług a przede wszystkim informacji taryfowych.

 

§ 5. Przedsiębiorstwo dostarcza wodę i odbiera ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń, a w szczególności:

1)      dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposób ciągły i niezawodny;

2)      zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości wynikającej z warunków technicznych przyłączenia;

3)      odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości;

4)      określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami;

5)      zapewnia spełnianie warunków wprowadzenia ograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru;

6)      dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy Odbiorcy;

7)      dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy Odbiorcy;

8)      buduje urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji;

9)  reaguje możliwie niezwłocznie na zgłoszone reklamacje;

10)  w przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę lub organ Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody Przedsiębiorstwo odwrotnie ustala przyczynę w celu jej usunięcia;

11)  o przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo winno uprzedzić Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty;

12)  informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 § 6. Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniających działalności, a w szczególności:

1)      wykorzystując pobieraną wodę oraz wprowadzając ścieki w celach określonych w umowie i w warunkach przyłączenia nieruchomości;

2)      użytkując wewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;

3)      zabezpieczając przed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz główny oraz zapewniając niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także zapewniając prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane;

4)      użytkując instalację kanalizacyjną, w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;

5)      informując Przedsiębiorstwo o zrzutach awaryjnych lub o zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy;

6)      umożliwiając osobom  reprezentującym Przedsiębiorstwo prawo wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu, a w szczególności do przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonanie odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiaru, przeprowadzenia przeglądu i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

7)      zawiadamiając Przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby;

8)      informując Przedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego nieruchomości;

9)      powiadamiając Przedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacjach wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działanie sieci;

10)  poinformowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody w celu prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków;

11)  wykorzystania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci;

12)  terminowo regulując należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków;

13)   udostępniając nieodpłatnie Przedsiębiorstwu miejsce na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości Odbiorcy, celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej;

14)   Montażu i utrzymania zaworu antyskażeniowego w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami.  

Rozdział 3

Szczegółowe warunki i tryb zawierania i rozwiązywania

umów z odbiorcami usług.

 § 7. Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień regulaminu.

§ 8. Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winien wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy do Przedsiębiorstwa.

 

§ 9. 1. Przedsiębiorstwo zawiera umowę na wniosek przyszłego Odbiorcy, po spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia oraz wylegitymowania się tytułem prawnym do nieruchomości.

2.  Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po udokumentowaniu  faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

§ 10. 1.Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego.

2.     Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:

a)  określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,

b)      oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,

3.       Do wniosku dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym.

 

§ 11. 1.Umowa jest zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2.     Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie, pod rygorem nieważności.

3.       Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy w zakresie dotyczącym zmiany taryfy lub adresu do korespondencji.

 

§ 12. 1. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania listem poleconym.

2.    Umowa zawarta na czas określony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym  czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania listem poleconym.

3.     Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

4.     Umowa wygasa w przypadku śmierci Odbiorcy będącego osobą fizyczną lub upadłości strony.

5.     Wszelkie prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa i Odbiorcy obowiązują do czasu rozwiązania umowy.

 

§ 13. Przedsiębiorstwo może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania usługi.

 

§ 14. Po rozwiązaniu umowy Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego  lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

 

§ 15. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia Ministra ds. gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.

 

Rozdział 4

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach. 

 

§ 16. Rozliczania za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

 

§ 17. 1 Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2.       W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego, a sumą odczytanych wodomierzy przy punktach czerpalnych.

 

§ 18. 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń                                   pomiarowych.

2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą ilości  wody  pobranej lub określonej w  umowie.

3.   W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

 

 § 19. 1. Strony określają w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczenia opłat.

2.       Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

 

§ 20. Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawionych przez Przedsiębiorstwo w okresach obrachunkowych.

 

§ 21. W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

 

§ 22. W przypadku awarii wodomierza ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza.

 

§ 23. Przy rozliczaniu z Odbiorcami Przedsiębiorstwo zobowiązane jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 24. Taryfa wymaga ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozdział 5

Warunki przyłączania do sieci oraz odbiór przyłącza.

 

§25.1.Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest odpłatne i odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej "warunkami przyłączenia" złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie

2.Kwota należności za przyłączenie ustalana jest na podstawie obowiązującego zarządzenia Wójta Gminy Jeziora Wielkie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.

3.Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości , która ma być przyłączona do sieci.

4.Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególności zawierać:

1) dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy

2) adres podłączanej nieruchomości

3) rodzaj podłączenia ( wodociągowe, kanalizacyjne),

4) formę, termin i sposób płatności za podłączenie,

5) datę i podpis wnioskodawcy.

5.W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo  może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

§26.Do wniosku Odbiorca  ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

a) dokument potwierdzający tytuł  prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości,

b) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

 

§27.1. Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 30dni od dnia złożenia wniosku.

2. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wydania.

3. Warunki przyłączenia określają :

1) miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,

2) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,

3) miejsca  zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzonych ścieków,

4) dopuszczalna ilość i jakość odprowadzanych  ścieków

5) termin ważności warunków przyłączenia.

 

§28.1. Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia, o których mowa w §  27  a w przypadku zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, od spełnieniu warunków w niej określonych.

2. Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta m. in. w przypadkach związanych z budową sieci lub ich finansowaniem przez składającego wniosek o przyłączenie .

 

§29.1. Warunki przyłączenia względnie umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych .

2. Określone w warunkach względnie w umowie o przyłączenie próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy  udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory, określa Przedsiębiorstwo.

 

§30.1. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokółu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia względnie umowie o przyłączenie .

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

1) datę odbioru,

2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy , materiałów i długości,

3) rodzaj odprowadzonych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego

4) skład komisji,

5) adres nieruchomości do której wykonano podłączenie,

6) podpisy członków komisji.

3.Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości  wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.   

 

Rozdział 6

Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług

wodociągowo – kanalizacyjnych.

§31.1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenie do sieci w przypadku braku wystarczających mocy produkcyjnych oraz niewystarczających warunków technicznych uniemożliwiających realizację usługi.

2.  Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenie do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

3.                Poziom dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju  i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  opracowane na postawie  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

§32.1. W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy  w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym w przypadku braku wodomierza (odbiorcy ryczałtowi) jest granica nieruchomości gruntowej.

2. W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej Odbiorcy odprowadzającego ścieki, miejscem  rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności – jest granica nieruchomości gruntowej .

3. Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze stanowiące własność Przedsiębiorstwa i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej  Odbiorcy odprowadzającego ścieki – znajdujące się za pierwsza studzienką licząc od strony budynku.

4.       W przypadku przyłącza kanalizacyjnego stanowiącego własność Odbiorcy usługi dostarczającego ścieki  miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.

5.        

Rozdział 7

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków.

 

§ 33. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielenia Odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2.     Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności gdy:

a)      z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

b)      dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,

c)       dla odbiorców wody z terenu miejscowości letniskowo – wypoczynkowej Przyjezierze, którzy posiadają przyłącza wodociągowe wykonane niezgodnie z obowiązującymi normami branżowymi określa się okres dostawy wody od dnia 15 kwietnia do dnia 15 listopada danego roku.

3.     O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno-remontowych Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorców najpóźniej na dwa dni przed jej planowanym terminem.

4.       W przypadku, gdyby planowana przerwa miała trwać dłużej niż 12 godzin, Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorców minimum na 7 dni przed nią. W takim przypadku Przedsiębiorstwo zapewni zastępczy punkt poboru wody.

 

Rozdział 8

Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzania ścieków.

 § 34. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na żądanie Odbiorców, informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:

1.     12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

2.     7dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń.

 

§ 33. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokość opłat za usługi.

2.     Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa lub listem poleconym.

3.     Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

Rozdział 9

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

 

§35.Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są:

a)      Ochotnicza Straż Pożarna

b)      Państwowa Powiatowa Straż Pożarna

 

§36.Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem.

 

§37.Uprawnieni do poboru wody ma cele pożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do powiadomieniu Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru nie później jednak niż w dniu następnym.

 

§38. Ilości wody pobranej na cele przeciwpożarowe wraz określeniem punktów poboru jest ustalona na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

 

 

Rozdział 10

Przepisy końcowe

 

 §39. Przedsiębiorstwo  wodociągowe lub kanalizacyjne zobowiązane jest do udostępnienia na żądanie Odbiorcy niniejszego regulaminu.

 

§ 40. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy, Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne.

 

§42. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIX/180/2002 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 8 października 2002 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jeziora Wielkie"

 

§43. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

 

§44. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

§45. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr XXXV/172/2005 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH
z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

            W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków , zostały szczegółowo określone zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. Przedmiotowa ustawa ta poza zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu  ścieków, określa przede wszystkim zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, jak również ochrony interesów  odbiorców usług z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów. W związku z nowelizacją   wyżej  cyt.    ustawy  z dnia 22 kwietnia 2005 r. (Dz.U.Nr 85 poz.729), ustawodawca nałożył obowiązek zmodyfikowania i przedłożenia przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne projektu  regulaminu Radzie Gminy do zatwierdzenia. Przedkłada się zatem niniejszy projekt w celu uchwalenia przez Radę Gminy.

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 29 grudnia 2005
Dokument wytworzony przez: Referat Organizacyjny i spraw obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Rada Gminy w Jeziorach Wielkich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 marca 2011 11:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 1551
08 marca 2011 11:31 Aleksander Mielcarek - Zmiana danych dokumentu.
08 marca 2011 11:27 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl