Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Nabór nr 1/ 2011 na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich

Nabór nr 1 na wolne stanowisko pracownika socjalnego

                                                                                                                                                               

 

                                                                                           Jeziora Wielkie, dnia 29 czerwca 2011r.

 

 

                                         Wójt Gminy Jeziora Wielkie

 

ogłasza nabór nr 1/ 2011 na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich, Jeziora Wielkie 36

 

I. Wymagania:

 

  1. 1.    Wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego - pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

1)  ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

2)  posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych.

 

  1. 2.    doświadczenie zawodowe: zatrudnienie lub odbyty staż zawodowy w ośrodku pomocy

           społecznej,

  1. 3.    umiejętności zawodowe: znajomość ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania  administracyjnego, znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, znajomość dokumentów programowych dotyczących realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , znajomość zagadnień samorządu terytorialnego.
  2. 4.    niekaralność za przestępstwa umyślne.
  3. 5.    stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pracownika socjalnego.

 

 

II. Wymagania dodatkowe:

 

1. znajomość obsługi komputera, programów informatycznych w zakresie pomocy             społecznej i urządzeń technicznych – biurowych,

2. predyspozycje osobowościowe : odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność prac w zespole,

3. umiejętność sporządzania kontraktów socjalnych.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

  1. 1.      Zadania główne:

         - praca socjalna,

         - realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu systemowego

           realizowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

         - dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia

            z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

         - udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw

            życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać  

            problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej: skuteczne posługiwanie się

            przepisami prawa w realizacji tych zadań,

        -   praca w programie komputerowym pomocy społecznej POMOST.

    2.  Zadania pomocnicze:

        - realizacja zadań określonych przez kierownika ośrodka pomocy społecznej.

    3.  Zadania okresowe:

        - realizacja zadań okresowych związanych z działalnością ośrodka pomocy społecznej.

   

4.  Szczególne uprawnienia i obowiązki:

       - kierowanie się zasadami etyki zawodowej, poszanowania godności i prawa osób do

         samostanowienia,

       - udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach

         i dostępnych formach pomocy,

       - zachować tajemnicę służbową,

       - podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie,

       - ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych,

       -  pierwszeństwo przy wykonywaniu swoich zadań w urzędach, instytucjach i innych

          placówkach.

 

IV. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. list motywacyjny;

 2. życiorys – curriculum vitae;

 3. kwestionariusz osobowy*;

 4. kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie;

 5. oświadczenia*:

a) o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru,

b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

c) o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo popełnione

umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

publicznych.

6) informacja o kontaktowym numerze telefonicznym.

 

5. Dokumenty dodatkowe - kserokopie:

1) referencji;

2) świadectw pracy;

3) zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

4) innych dokumentów potwierdzających przydatność do pracy na danym stanowisku.

 

6. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 13  lipca 2011r.

o godzinie 15.30.

 

Uwagi :

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście  w kancelarii Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich lub przesyłać drogą pocztową, w zaklejonych

kopertach z dopiskiem : „Dotyczy naboru nr 1/2011 na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich na adres Urzędu Gminy Jeziora Wielkie,  88 – 324 Jeziora Wielkie 36.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich po upływie terminu do ich składania nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne opublikowana zostanie na stronie

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.jeziorawielkie.pl) oraz na tablicy

ogłoszeń Urzędu Gminy Jeziora Wielkie. Osoby wyłonione do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomione telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.jeziorawielkie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeziora Wielkie.

* Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczeń o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji i o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych pobrać można osobiście w Urzędzie Gminy pokój nr 11 – Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich  lub ze strony internetowej ( www.bip.jeziorawielkie.pl)

 

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Zbysław Woźniakowski

Data wytworzenia dokumentu: 29-06-2011
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marlena Kantanista
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 czerwca 2011 08:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 1269
29 czerwca 2011 08:02 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl