Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Nabór nr 1/2013 na wolne stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego – referenta ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansów Urzędu Gminy Jeziora Wielkie.

Jeziora Wielkie, 22 stycznia 2013r. 

WÓJT GMINY JEZIORA WIELKIE    

Ogłasza nabór nr 1/2013 na wolne stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego – referenta ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansów Urzędu Gminy Jeziora Wielkie.

 1. Wymagania niezbędne: Wykształcenie: wyższe,
  Wymagany profil( specjalność): administracja, prawo, rachunkowość,
  Obligatoryjne uprawnienia: umiejętność obsługi sprzętu biurowego,    znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o rachunkowości, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  Doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,
  Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, umiejętność sprawnej organizacji pracy,
  Umiejętności zawodowe: umiejętność poruszania się w przepisach prawnych.
 2. Wymagania dodatkowe:
  Znajomość ustawy prawo ochrony środowiska.
   
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  - zbieranie i analiza danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - ewidencja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - analiza stanu kont podatników w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - kontrola terminowości regulowania należności z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami( wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
  - przygotowanie decyzji administracyjnych określających wysokość zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie komunalnymi w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłat, albo w razie uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji,
  - prowadzenie postępowania egzekucyjnego,
   -realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ze szczególnym uwzględnieniem: 
  - współuczestniczenia w opracowywaniu aktów, w tym aktów prawa miejscowego w zakresie prowadzonych spraw,
  - współuczestniczenia w przygotowaniu kampanii informacyjnej dotyczącej w/w zagadnień,
  - kompleksowego zarządzania systemem gospodarowania odpadami
  - sprawowania nadzoru nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie,
  -sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz w zakresie sprawozdawczości budżetowej.
 4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
  1) List motywacyjny,
  2) Życiorys – curriculum vitae,
  3) Kwestionariusz osobowy*,
  4) Kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,
  5) Oświadczenia*
  a) o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru,
  b) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  c) o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
  6) Informacja o kontaktowym numerze telefonicznym. 

5.      Dokumenty dodatkowe – kserokopie:
1)      Referencji,
2)      Świadectw pracy,
3)      Zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
4)      Innych dokumentów potwierdzających przydatność do pracy na danym stanowisku. 

6.      Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 20 lutego 2013r. o godz. 15.30.

7. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 0,6%.

8.  Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
a) usytuowanie stanowiska pracy: budynek dwukondygnacyjny, schody,
b) czas pełen wymiar, przeciętnie 40 – godzin tygodniowo,,
c) bezpośredni kontakt z interesantami, wyjazdy służbowe wg potrzeb pracodawcy.

 U w a g i  !

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kancelarii Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich lub przesłać drogą pocztową w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru nr 1/2013 na stanowisko pracownika samorządowego referenta ds. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansów Urzędu Gminy Jeziora Wielkie” na adres Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich 88 – 324 Jeziora Wielkie.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich po upływie terminu do ich składania nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.jeziorawielkie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich.

 *Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczeń o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru , o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji i o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych pobrać można osobiście w Urzędzie Gminy pokój nr 13  -  Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich lub ze strony internetowej bip.jeziorawielkie.pl 

                                                                                               Wójt Gminy Jeziora Wielkie

                                                                                                  Zbysław Woźniakowski

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2013 15:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 1684
23 stycznia 2013 14:10 Aleksander Mielcarek - Zmiana danych dokumentu. zmiana w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych II
23 stycznia 2013 13:38 Aleksander Mielcarek - Zmiana danych dokumentu. korekta błędów w zakresie wykonywanych zadań
22 stycznia 2013 15:19 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [zarzadzenie42008.doc] do dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl