Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Nabór nr 1/2015 na wolne stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego

WÓJT GMINY JEZIORA WIELKIE  

Ogłasza nabór nr 1/2015 na wolne stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego – referenta ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki komunalnej w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Gminy Jeziora Wielkie.

Wymagania niezbędne: Wykształcenie: wyższe,

Wymagany profil( specjalność): rolnictwo, administracja, ochrona środowiska.

Obligatoryjne uprawnienia: umiejętność obsługi sprzętu biurowego, znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie przyrody ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy prawo wodne, ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,

Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, umiejętność sprawnej organizacji pracy,

Umiejętności zawodowe: umiejętność poruszania się w przepisach prawnych.

 1.        Wymagania dodatkowe:

            Znajomość ustawy prawo ochrony środowiska. 

 2.        Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1)       Współdziałanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zwalczaniu chorób zakaźnych  zwierząt i zagrożenia sanitarno – weterynaryjnego.

2)       Wykonywanie obowiązków dotyczących organizacji opieki nad zwierzętami bezdomnymi, w tym regulacji prawnych odnoszących się do ochrony zwierząt.

3)       Opiniowanie rocznych planów łowieckich.

4)       Przygotowywanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów oraz organizowanie nowych nasadzeń drzew i krzewów na terenie gminy.

5)       Współdziałanie z organizacjami i służbami specjalistycznymi w zakresie rolnictwa.

6)       Współdziałanie z instytucjami odpowiedzialnymi za gospodarkę leśną w zakresie zwiększenia lesistości gminy.

7)       Załatwianie indywidualnych spraw dotyczących rolnictwa i leśnictwa.

8)       Współdziałanie z Gminnym Zakładem Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w prawidłowym utrzymaniu grzebowiska zwierząt.

9)       Wydawanie zezwoleń na uprawę maku oraz nadzór nad tymi uprawami.

10)    Realizacja zadań w zakresie utrzymania zwierząt w tym wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11)    Współpraca w zakresie realizacji inwestycji na terenie gminy z zakresu rolnictwa.

12)    Nadzór nad świetlicami wiejskimi.

13)    Dokonywanie zamówień na usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14)    Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem zgłoszeń i szacowaniem szkód w uprawach rolnych powstałych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie gminy.

15)    Nadzór nad urządzeniami melioracji szczegółowej objętych działaniami Spółki Wodnej w Jeziorach Wielkich.

16)    Nadawanie numeracji porządkowej budynków.

17)    Prowadzenie ewidencji i rejestru zabytków.

18)    Inicjowanie i sporządzanie wniosków w zakresie wpisu do rejestru obiektów podlegających prawnej ochronie.

19)    Sprawowanie opieki nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej.

20)    Prowadzenie i aktualizowanie kartotek miejsc pamięci narodowej.

21)    Dokonywanie przeglądu stanu technicznego obiektów grobownictwa wojennego.

22)    Pozyskiwanie środków oraz zlecanie remontów obiektów grobownictwa wojennego             

3.        Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1)       List motywacyjny,

2)        Życiorys – curriculum vitae,

3)       Kwestionariusz osobowy*,

4)       Kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,

5)       Oświadczenia*

a)        o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru,

b)       o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

c)        o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

6)       Informacja o kontaktowym numerze telefonicznym.

 4.        Dokumenty dodatkowe – kserokopie:

1)       Referencji,

2)       Świadectw pracy,

3)       Zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

4)       Innych dokumentów potwierdzających przydatność do pracy na danym stanowisku. 

 5.        Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 12 marca 2015 r. o godz. 15.30.

 

  1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 0,6%.

 

 6.  Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

      a) usytuowanie stanowiska pracy: budynek dwukondygnacyjny, schody,

      b) czas pełen wymiar, przeciętnie 40 – godzin tygodniowo,,

      c) bezpośredni kontakt z interesantami, wyjazdy służbowe wg potrzeb pracodawcy.

 

U w a g i  !

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kancelarii Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich lub przesłać drogą pocztową w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru nr 1/2015 na stanowisko pracownika samorządowego – referenta ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki komunalnej w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Gminy Jeziora Wielkie.” na adres Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich, Jeziora Wielkie 36, 88 – 324 Jeziora Wielkie.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich po upływie terminu do ich składania nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.jeziorawielkie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich.

 *Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczeń o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru , o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji i o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych pobrać można osobiście w Urzędzie Gminy pokój nr 13  -  Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich lub ze strony internetowej bip.jeziorawielkie.pl 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lutego 2015 11:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Ossowski
Ilość wyświetleń: 1381
25 lutego 2015 11:27 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [oswiadczenia.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 lutego 2015 11:26 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 lutego 2015 11:26 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [zarzadzenie42008.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl