Nabory

Nabór nr 1/2016 na wolne stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego

                                                                                           Jeziora Wielkie, dnia 18 stycznia 2016 r.

 

 

WÓJT GMINY JEZIORA WIELKIE  

 

Ogłasza nabór nr 1/2016 na wolne stanowisko urzędnicze pracownika samorządowego – referenta ds. budownictwa i planowania przestrzennego w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Gminy Jeziora Wielkie.

  1. Wymagania niezbędne: Wykształcenie: wyższe zawodowe,

Wymagany profil (specjalność): budownictwo lub planowanie przestrzenne.

Obligatoryjne uprawnienia: nie występują.

Doświadczenie zawodowe: mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,

Predyspozycje osobowościowe: sumienność, dokładność, komunikatywność, rzetelność, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

Umiejętności zawodowe: znajomość obsługi pakietu MS Office (ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel), znajomość zagadnień z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, prawo geodezyjne i kartograficzne, o ochronie zabytków, kodeks postępowania administracyjnego.

 

  1. 2.      Wymagania dodatkowe:

a)      umiejętność pracy w zespole,

b)      umiejętność organizowania pracy własnej,

c)      umiejętność redagowania pism urzędowych,

d)      odpowiedni poziom podstawowej wiedzy merytorycznej i ogólnej.

 

  1. 3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)                    Przygotowanie materiałów i wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

2)                    Ustalanie warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego.

3)                    Ustalanie warunków zabudowy do innych inwestycji:

a)      obiektów budowlanych,

b)      robót budowlanych,

c)      zmiany sposobu użytkowania,

d)      zmiany sposobu zagospodarowania terenu,

e)      podziału terenu.

4)                    Wszczęcie postępowania, uzyskanie uzgodnień oraz wydawanie decyzji w zakresie lokalizacji inwestycji.

5)                    Zbieranie materiałów do opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

6)                    Opiniowanie projektów i założeń do opracowywanych planów zagospodarowania przestrzennego przesyłanych przez gminy ościenne.

7)                    Udostępnianie projektów założeń do publicznego wglądu i popularyzacji ich treści.

8)                    Dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i oceny aktualności planów.

9)                    Wydawanie opinii o przeznaczeniu terenu w zakresie zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

10)                Wydawanie wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego.

11)                Prowadzenie rejestru wydawanych decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji.

12)                Nadawanie numeracji porządkowej budynków.

13)                Analizowanie i prognozowanie rozwoju urządzeń komunalnych zakresie zabezpieczenia terenów pod te inwestycje w opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego 

14)                Nadzorowanie gospodarki komunalnej.

15)                Opiniowanie inwestycji komunalnych.

16)                Opiniowanie i uzgadnianie planów oświetlenia ulicznego.

17)                Uczestniczenie w odbiorze inwestycji realizowanych na terenie gminy.

18)                Przygotowanie dokumentacji formalno prawnej realizowanej inwestycji do oddania do użytku wynikającej z ustawy Prawo budowlane.

19)                Współpraca z jednostkami podległymi w zakresie realizowanych przez te jednostki zadań inwestycyjnych.

20)                Przygotowanie założeń do planu zaopatrzenia gminy w energię.

21)                Bieżąca kontrola i udział w odbiorach zadań inwestycyjnych od wykonawcy.

22)                Współdziałanie w rzeczowym i finansowym rozliczaniu wykonywanych inwestycji komunalnych.

23)                Współpraca z jednostkami podległymi w zakresie realizowanych przez te jednostki zadań inwestycyjnych.

24)                Przygotowanie założeń do planu zaopatrzenia gminy w energię.

25)                Prowadzenie rejestru dróg.

26)                Współpraca z zarządcami dróg gminnych, powiatowych i krajowych.

27)                Nadzór nad utrzymaniem i oznakowaniem dróg.

28)                Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.

29)                Współdziałanie z zarządami dróg w modernizacji, utrzymaniu i przejezdności dróg.

 

  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1)      List motywacyjny,

2)       Życiorys – curriculum vitae,

3)      Kwestionariusz osobowy*,

4)      Kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,

5)      Oświadczenia*

a)      o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru,

b)      o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

c)      o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

6)      Informacja o kontaktowym numerze telefonicznym.

 

  1. 5.      Dokumenty dodatkowe – kserokopie:

1)      Referencji,

2)      Świadectw pracy,

3)      Zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

4)      Innych dokumentów potwierdzających przydatność do pracy na danym stanowisku. 

 

  1. 6.      Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 29 stycznia 2016 r. o godz. 15:00.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 0,6%.

 

  1. 7.      Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

      a) usytuowanie stanowiska pracy: budynek dwukondygnacyjny, schody,

      b) czas pełen wymiar, przeciętnie 40 – godzin tygodniowo,,

      c) bezpośredni kontakt z interesantami, wyjazdy służbowe wg potrzeb pracodawcy.

 

U w a g i  !

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kancelarii Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich lub przesłać drogą pocztową w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru nr 1/2016 na stanowisko pracownika samorządowego – referenta ds. budownictwa i planowania przestrzennego w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Gminy Jeziora Wielkie.” na adres Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich, Jeziora Wielkie 36, 88 – 324 Jeziora Wielkie.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich po upływie terminu do ich składania nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne opublikowana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://jeziorawielkie.bipgmina.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich.

 

*Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczeń o zapoznaniu się z aktualnym regulaminem naboru, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji i o braku prawomocnego orzeczenia w przedmiocie skazania za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych pobrać można osobiście w Urzędzie Gminy pokój nr 13  -  Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich lub ze strony internetowej http://jeziorawielkie.bipgmina.pl

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 stycznia 2016 12:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 1254
18 stycznia 2016 13:14 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [oswiadczenia.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 stycznia 2016 13:14 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 stycznia 2016 13:13 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [zarzadzenie42008.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany