Decyzje środowiskowe 2011

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie numer RGK.6220.2.2011

Jeziora Wielkie, dnia 25 sierpnia 2011 r. RGK.6220.2.2011 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję o wydaniu decyzji...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - budowa fermy drobiu

Jeziora Wielkie, dnia 26.04.2011 r. RGK.6220.2.2011 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Jeziora Wielkie działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Zatrzymaj banner przewijany