Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Decyzje środowiskowe 2010 zobacz archiwum »

Decyzja numer RGK 7624 – 1/1/10

Jeziora Wielkie, dnia 25.01.2010 r.

RGK 7624 – 1/1/10

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Państwa Małgorzaty i Andrzeja Kamińskich zamieszkałych Jeziora Wielkie 63A, 88-324 Jeziora Wielkie.

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

UZASADNIENIE

Państwo Małgorzata i Andrzej Kamińscy wystąpili do Gminy Jeziora Wielkie z wnioskiem o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań inwestycji polegającej na wykonaniu ujęcia wód podziemnych składającego się ze studni w miejscowości Jeziora Wielkie. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.

Przedmiotowa inwestycja jest wymieniona w § 3 ust. 1 pkt 65 w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. /Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm./ w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przez co jest zaliczona do przedsięwzięć, dla których sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem RDOŚ-04.OO.6613-357/09/MT postanowienie z dnia 5 stycznia 2010 r. (data wpływu 11.01.2010 r.) stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie wydał opinię znak N.NZ-421-2-19/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. (data wpływu 21.12.2009 r.) z której wynika, że planowane w/w przedsięwzięcie może oddziaływać na środowisko i tym samym uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Po zasięgnięciu opinii w w/w organach oraz po przeanalizowaniu informacji środowiskowej złożonej przez Inwestora, Wójt Gminy Jeziora Wielkie wydał postanowienie nr RGK 7624 – 1/10 z dnia 13.01.2010 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ujęcie wód podziemnych stanowi studnie wierconą o głębokości 92 m z pompą głębinową o wydajności nominalnej 24 m3/h. Zasoby eksploatacyjne ustalone według stanu na wrzesień 2009 r. w wielkości Q=30 m3/h, przy depresji s=10,5 m. Studnia wykonana zostanie na działce o nr ewid. 455/5 w miejscowości Jeziora Wielkie.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości stanowi 3 m2, a dotychczasowe użytkowanie terenu to użytek rolny. Realizacja przedsięwzięcia nie prowadzi do zmiany sposobu użytkowania terenu. Konstrukcja studni składać się będzie z:

- rury podfiltrowej (Ø 225 mm, dł. 2 m),

- filtra szczelinowego owiniętego siatką filtracyjną nr 12 (Ø 225 mm, dł. 18 m),

- rury nadfiltrowej wprowadzonej do obudowy studziennej (Ø 225 mm, dł. 72 m).

Ponadto wykonana zostanie obudowa studzienna z kręgów żelbetowych (o średnicy Ø 1400 mm), na prefabrykowanej płycie żelbetowej z dnem szczelnym wylanym na mokro oraz prefabrykowaną pokrywą żelbetową z włazem studziennym typu „Wałcz” i kominkiem wywiewnym. Obudowa zostanie obsypana gruntem rodzimym, góra nasypu z opaską betonową wylana na mokro.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze objętym ochroną prawną w myśl przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) tj. na obszarze Natura 2000 pn. Jezioro Gopło (PLH040007).

Z uwagi na skalę i charakter planowanej inwestycji nie przewiduje się, aby jego oddziaływanie miało znacząco negatywny wpływ na ww. obszar.

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę skalę i charakter planowanej inwestycji odstąpiono od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 13. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu pierwszej instancji (art. 127 kpa).

Załączniki:

  1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś

  2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymują:

  1. Państwo Małgorzata i Andrzej Kamińscy
    Jeziora Wielkie 63A,
    88-324 Jeziora Wielkie.

  2. a/a

Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie

 
Wytworzył: Wójt Gminy (25 stycznia 2010)
Opublikował: Mirosław Ossowski (27 stycznia 2010, 14:09:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103
Data wytworzenia dokumentu: 25.01.2010 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 sierpnia 2011 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 890
10 sierpnia 2011 11:34 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl