Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Decyzje środowiskowe 2010 zobacz archiwum »

Decyzja numer RGK 7624 – 2/10

Decyzja numer RGK 7624 – 2/10

Jeziora Wielkie, dnia 19.02.2010 r.

RGK 7624 – 2/10

 

 

D E C Y Z J A

o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz 1071 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 2, art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 lutego 2010 r. złożonego przez Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Św. Michała Archanioła w Siedlimowie, Siedlimowo 7, 88-324 Jeziora Wielkie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na renowacji obiektu sakralnego – kościoła parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła, obejmującego II etap inwestycji – część wieżową kościoła oraz pokrycie dachu.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W dniu 3 lutego 2010 r. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Siedlimowie wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na renowacji obiektu sakralnego – kościoła parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła, obejmującego II etap inwestycji – część wieżową kościoła oraz pokrycie dachu.

Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu, mapa ewidencyjna w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją inwestycji. Wójt Gminy Jeziora Wielkie zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 8 lutego 2010 r. (data wpływu: 15 luty 2010 r. znak: RDOŚ-04.OO.6613-207/10/AMP) odmówił wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ponieważ rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko nie obejmuje tego typu inwestycji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie pismem z dnia 16 lutego 2010 r. (data wpływu: 19 luty 2010 r.) znak: N.NZ-422-2-01/10 odmówił wydania opinii, ponieważ nie uznaje za konieczne potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.). Zgodnie z ww. rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest wymagany, a także do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ocenia się, że organizacja robót budowlanych oraz zastosowane rozwiązania techniczne zminimalizują negatywne oddziaływanie na środowisko.

Mając powyższe na względzie, zgodnie z art. 105 § 1 K.p.a. stanowiącym, że gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania – orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu pierwszej instancji (art. 127 kpa).

 

Zgodnie z art. 7 pkt 3 i art. 9 ust. 2, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z 2006 r.), opłata skarbowa pobrana przy złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia podlega zwrotowi. Zwrot następuje na wniosek Inwestora, który należy skierować do Urzędu Gminy Jeziora Wielkie.

Otrzymują:
  1. Parafia Rzymsko-Katolicka
    p.w. Św. Michała Archanioła w Siedlimowie
    Siedlimowo 7
    88-324 Jeziora Wielkie.

  2. a/a


Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie

 
Wytworzył: Wójt Gminy (19 lutego 2010)
Opublikował: Mirosław Ossowski (4 marca 2010, 09:15:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134
Data wytworzenia dokumentu: 19.02.2010 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 sierpnia 2011 11:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 853
10 sierpnia 2011 11:35 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl