Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zobacz archiwum »

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 Opłaty:

 1. 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, są zwolnieniu z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.
 2. 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).
 3. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 4. 5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.
 5. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Jeziora Wielkie
 6. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.
 7. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
  jednostki budżetowe,
  jednostki samorządu terytorialnego,
  organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru:

 Sekretariat Urzędu Gminy Jeziora Wielkie lub pocztą.

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej dokonania wpisu lub zmiany wpisu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Jeziora Wielkie.

Inne informacje

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Urząd Gminy Jeziora Wielkie informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 r. nie będą wydawane decyzje Wójta Gminy Jeziora Wielkie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Powyższe decyzje zostały zastąpione wpisem do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej znajduje się w załącznikach poniżej:

Dokument wytworzony przez: Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 stycznia 2012 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Ossowski
Ilość wyświetleń: 1442
21 sierpnia 2012 13:32 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [wniosek_o_wpis_do_rdr.doc] do dokumentu.
21 sierpnia 2012 13:32 Mirosław Ossowski - Usunięcie załącznika [wzor_oswiadczenia_o_spelnieniu_warunkow_wymaganych_do_wykonywania_dzi alalnosci_w_zakresie_odbierania_odpadow_komunalnych_od_wlascicieli_nie ruchomosc.doc] z dokumentu.
21 sierpnia 2012 13:32 Mirosław Ossowski - Usunięcie załącznika [wzor_wniosku_o_wpis_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej_w_zakresie_o dbierania_odpadow_komunalnych_od_wlascicieli_nieruchomosci.doc] z dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl