Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE z dnia 3 stycznia 2014 r.w sprawie okreslenia kąpielisk w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2014

WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 3 stycznia 2014 r.

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sprawie

określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, poz.

645, poz. 1318) oraz art. 34a ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145, poz.

951, poz. 1513, Dz. U. z 2013 poz. 21, poz. 165).

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2014 r., stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały, o którym mowa w § 1 można składać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich, pokój numer 9, na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia lub w formie elektronicznej na adres gmina@ug.jeziorawielkie.pl

2. Uwagi i propozycje, o których mowa w ust. 1 należy składać od dnia 7 stycznia 2014 r. do 28 stycznia 2014 r.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Projekt uchwały w załączniku nr 1.

Wykaz kąpielisk

Kod i nazwa gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych:

 0409022 Jeziora Wielkie

Powiat: mogileński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Lp.

 

 Informacje dotyczące kąpielisk

 

 Kąpieliska

 

1

 2

 3

4

1

 

 Kod kąpieliska

 

0409PKAP0002

 

 

2

 

 Nazwa kąpieliska

 

 Przyjezierze – plaża główna – Jezioro Ostrowskie

 

 

3

 

 Adres lub lokalizacja kąpieliska

 

 Przyjezierze, 88-324 Jeziora Wielkie

 

 

4

 

 Rok 2014

 

2014

 

 

4a

 

 Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk

 

projekt

 

 

 Data

 

 Numer

 

 

 

 

 

 Sezon kąpielowy:

 

 dzień/miesiąc - dzień/miesiąc

 

 od 22 czerwca – do 31 sierpnia

 

 

 Dużą liczbę kąpiących się określono na 1500 osób

 

1500

 

 

4b

 

 Organizator:

 

 

 

 

 

 Nazwa albo imię i nazwisko

 

 Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich

 

 

 Adres

 Nazwa albo imię i nazwisko

 Adres

 Jeziora Wielkie 98, 88-324 Jeziora Wielkie

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 03-01-2014
Dokument wytworzony przez: Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2012 13:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Ossowski
Ilość wyświetleń: 2086
03 stycznia 2014 13:32 Mirosław Ossowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2014 13:25 Mirosław Ossowski - Usunięcie załącznika [ewidencja_kapieliska_przyjezierze.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2014 13:24 Mirosław Ossowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl