Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Dowody osobiste zobacz archiwum »

Dowody osobiste wydawane w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych osobowych, zmiany wizerunku twarzy, utraty lub uszkodzenia

 

Nr karty: 12a


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście* w siedzibie dowolnej gminy w formie pisemnej lub dokumentu elektronicznego przy zastosowaniu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu na zasadach przewidzianych w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz 262 z późn. zm.).
 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami**. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego załącza się plik zawierający fotografię spełniającą takie same wymogi, o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB (fotografia taka sama, jak do paszportu).
 • Na żądanie organu – skrócony odpis urodzenia lub skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokument poświadczający obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczących obywatelstwa.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy  Jeziora Wielkie, pok. nr 10 tel. 0523187220 wew.21

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W ciągu 30 dni od chwili złożenia wniosku.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • W przypadku upływu terminu ważności – wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed upływem tego terminu
 • W przypadku zmiany danych oraz zmiany wizerunku twarzy w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikacje posiadacza dowodu – wniosek należy złożyć niezwłocznie***

 

OPŁATY

Nie pobiera się opłaty .

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Jeziora Wielkie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 26 i art. 29 ust. 2-4 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 212)
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

 

DODATKOWE INFORMACJE

 • * W przypadku niemożności złożenia wniosku z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności , w jakich się znajduje.
 • ** Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, o ile wizerunek twarzy jest widoczny. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. Do wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego załącza się odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 • *** Dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od zaistnienia zmiany danych.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

30-09-2015

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2013 10:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 1929
05 listopada 2015 10:51 Marcin Szczutkowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 listopada 2015 10:48 Marcin Szczutkowski - Dodanie załącznika [karta_uslug_nr_12_wniosekowydaniedowoduosobistego.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 listopada 2015 10:47 Marcin Szczutkowski - Usunięcie załącznika [wniosek_na_dowod.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl