Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Działalność gospodarcza zobacz archiwum »

Zgłoszenie działalności gospodarczej

 

Nr karty: 44


Zgłoszenie działalności gospodarczej

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej  w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.

 

Zgłoszenia dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

 

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

 • CEIDG-RD – służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
 • CEIDG-MW – służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
 • CEIDG-RB – służy do podawania informacji 
  o rachunkach bankowych
 • CEIDG-SC – służy do określania udziału w spółkach cywilnych
 • CEIDG-PN – służy do udzielania pełnomocnictwa.

 

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
 • zgłoszeniem identyfikacyjny albo aktualizacyjnym  do naczelnika urzędu skarbowego (NIP),
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

 

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

 • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),
 • zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
 • bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
 • pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy.
 • przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy – podpis musi być potwierdzony notarialnie.

 

Więcej informacji na stronie: www.ceidg.gov.pl

 

W przypadku Urzędu Gminy .w Jeziorach Wielkich  wniosek składa się w  pok. nr 9

Tel.  523187221 wew. 28

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wpis dokonywany jest nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu poprawnego wniosku.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego

OPŁATY

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.

 

Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł

Wpłaty dokonać należy na konto Urzędu Gminy  w Jeziorach Wielkich

Nr 67 8159 0003 2002 0013 0488 0002

 

UWAGA:

Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012, poz.1282 )

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz.1808 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)    Dz. U. z 2007r. Nr 251 poz. 1885 z późn. zm.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)    Dz. U. z 2007r. Nr 251 poz. 1885 z późn. zm.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

Data 2013-02-28

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2013 10:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 641
06 listopada 2015 08:33 Marcin Szczutkowski - Dodanie załącznika [wniosek_ceidg1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2015 08:33 Marcin Szczutkowski - Usunięcie załącznika [wniosek_o_wpis_do_ceidg.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2013 11:41 Patrycja Jamroży - Zmiana danych dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl