Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Działalność gospodarcza zobacz archiwum »

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Jeziora Wielkie.

Nr karty: 65


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
 • Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku występowania przez pełnomocnika,
 • Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej,

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie

Numer pokoju 9

Informacje dot. uzyskania orzeczenia można uzyskać pod numerem Tel. 52 3187220 wew. 28

 

TERMIN i SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
 • Jeżeli organ nie dokona wpisu w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku do organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania.
 • Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Organ dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy oraz wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

 

OPŁATY

Opłata skarbowa:

 • 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, są zwolnieniu z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.
 • 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 • 5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Opłatę należy uiszczać na konto Urzędu Gminy Jeziora Wielkie, nr 67 8159 0003 2002 0013 0488 0002

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.

W przypadku składania wniosku osobiście opłatę można uiścić: w kasie Urzędu Gminy Jeziora Wielkie.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji odmawiającej dokonania wpisu lub zmiany wpisu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Jeziora Wielkie.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz.122);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122);

 

DODATKOWE INFORMACJE

 • Wójt Gminy Jeziora Wielkie jest organem właściwym do dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Jeziora Wielkie.
 • Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Podmioty, które przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. przed 9 lutego 2013 r., uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub złożyły wniosek o wpis do rejestru, powinny dostosować się do wymagań wynikających z rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. do dnia 9 maja 2013 r.
 • Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku, gdy:

 • przedsiębiorca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania przedmiotowej działalności, niezgodne ze stanem faktycznym;
 • przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;
 • organ stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę;
 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy Jeziora Wielkie;
 • stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 • stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;
 • przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ww. ustawy, i nie świadczy usługi odbierania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 ustawy, w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2 ustawy.

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć Wójtowi Gminy Jeziora Wielkie, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

14.10.2015

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2013 10:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 839
14 października 2015 10:13 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [wniosek_o_wpis_do_rdr1.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 października 2015 10:13 Aleksander Mielcarek - Usunięcie załącznika [wniosek_o_wpis_do_rdr.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 października 2015 09:17 Aleksander Mielcarek - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl