Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Działalność gospodarcza zobacz archiwum »

Prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Nr karty: 47


WYMAGANE DOKUMENTY

Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu (art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196)).

 

Każdy kwaterodawca świadczący usługi hotelarskie ma obowiązek zgłosić w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich obiekt do ewidencji zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych.

 

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w innych obiektach, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych. Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowanie przez rolników pokoje i miejsca na ustawienie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych. Obiekty te również muszą spełniać ww. minimalne wymagania.

 

Do wniosku o wpis do ewidencji załącza się informacje o obiekcie (kwaterze agroturystycznej) oraz załącznik z minimalnymi wymaganiami co do wyposażenia dla innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

 

Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzona jest niezależnie od ewidencji działalności gospodarczej.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy. Jeziora Wielkie 36

Numer pok. 9

Informacje można uzyskać pod numerem Tel. 523187221  wew. 28

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim - pole biwakowe
  - przedsiębiorca jest zobowiązany uzyskać zaszeregowanie tego obiektu do odpowiedniej
  kategorii i rodzaju
 • Uzyskanie decyzji o zaszeregowaniu pola biwakowego do odpowiedniego rodzaju obiektu
  hotelarskiego i dokonanie wpisu do ewidencji następuje w terminie 30 dni od daty wpływu
  wniosku.
 • ·         Wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie dokonuje się w terminie 14 dni od daty wpływu zgłoszenia.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Decyzja o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe

2. Wpis do ewidencji innych obiektów hotelarskich, w których świadczone są usługi hotelarskie.

 

OPŁATY

Wniosek oraz załączniki do wniosku nie podlegają opłacie.

Za zaświadczenie o wpisie do ewidencji wydane na wniosek - 17 zł.

Za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe -100 zł.

Wpłaty dokonać należy na konto Urzędu Gminy  w Jeziorach Wielkich  nr rachunku  Nr 67 8159 0003 2002 0013 0488 0002 lub w kasie Urzędu pokój nr 18.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia na które służy zażalenie.

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Jeziora Wielkie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Od decyzji Wójta w sprawie zaszeregowania oraz dokonania wpisu obiektu do ewidencji pól biwakowych stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Bydgoszczy

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy  Jeziora Wielkie.

Wniesienie odwołania nie podlega opłacie.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 196 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 22, poz.169 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2011 r., Nr 10, poz. 54),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami).

 

DODATKOWE INFORMACJE

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii,
 • zmianie działalności na stałą lub stałej na sezonową,
 • zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także o ile obiekt posiada – o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej.

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencje o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług. Informacji tych nie uważa się za zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

30-09-2015

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2013 14:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 485
06 listopada 2015 13:31 Marcin Szczutkowski - Dodanie załącznika [karta_uslug_nr_47_zalacznik_nr_2.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2015 13:31 Marcin Szczutkowski - Dodanie załącznika [karta_uslug_nr_47_zalacznik_nr_1.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2015 13:31 Marcin Szczutkowski - Dodanie załącznika [karta_uslug_nr_47_wniosek.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl