Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Gospodarowanie nieruchomościami zobacz archiwum »

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Nr karty: 64

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

Załączniki:

  • kserokopie dokumentów potwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
  • aktualny skrócony odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem wniosku, ( Sąd Rejonowy w Inowrocławiu , X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mogilnie ul. Sądowa 21)
  • Aktualny wypis z ewidencji gruntów ( Starostwo Powiatowe w Mogilnie , Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Narutowicza 1)

 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat  Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej pok. Nr 9

 Tel. 523187221 wew. 28

 

TERMIN i SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 3 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następuje w formie decyzji administracyjnej, po uprzednim sporządzeniu operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie decyzji  o przekształceniu  10 zł, dowód jej uiszczenia należy dołączyć do wniosku.

Opłatę należy uiszczać na konto Urzędu Gminy Jeziora Wielkie Nr  67 8159 0003 2002 0013 0488 0002. W przypadku składania wniosku osobiście opłatę można uiścić: w kasie Urzędu pok. 18.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Bydgoszczy ul.  Jagiellońska 3,  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Jeziora Wielkie

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w  prawo własności nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. 2012r. poz. 83)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

 

DODATKOWE INFORMACJE

Przekształcenie przysługuje:

  • osobom fizycznym i prawnym, które w dniu wejścia w życie ustawy (tj. dnia 13.10.2005r.) są użytkownikami wieczystymi nieruchomości, a także ich następcom prawnym
  • osobom fizycznym i prawnym będącym w dniu wejścia w życie ustawy tj. dnia 13.10.2005 r. właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego i ich następcom prawnym
  • spółdzielniom mieszkaniowym będącym w dniu wejścia w życie ustawy tj. dnia 13.10.2005 r. właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcom prawnym

Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie do czasu uzyskania przez strony właściwego postanowienia sądowego (art.199 Kodeksu cywilnego).

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następuje odpłatnie. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia ustala się na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Na poczet ceny nieruchomości gruntowej zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określoną według stanu na dzień wydania decyzji o przekształceniu.

 

Opłatę należną dotychczasowemu właścicielowi z tytułu przekształcenia, rozkłada się na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat. Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

 

 Wierzytelność z tytułu opłaty rozłożonej na raty, podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W przypadku przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, związanego z odrębną własnością lokalu, hipoteka przymusowa obciąża nieruchomość lokalową osoby, na rzecz której nastąpiło przekształcenie. Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja orzekająca o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

28-03-2013

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2013 15:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 614
12 lipca 2013 13:58 Patrycja Jamroży - Zmiana danych dokumentu.
20 czerwca 2013 08:11 Patrycja Jamroży - Zmiana danych dokumentu.
27 maja 2013 12:07 Patrycja Jamroży - Dodanie załącznika [wniosek_o_przeksztalcenie_prawa_uzytkownika_wieczystego_w_prawo_wlasn osci.doc] do dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl