Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nr karty: 57 Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717), ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W...

Opinia o przeznaczeniu terenu

Nr karty: 55 WYMAGANE DOKUMENTY wypełniony wniosek zawierający nr geodezyjny działki, miejsca w którym przedmiotowa działka się znajduje oraz dane adresowe wnioskodawcy. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie Numer pokoju 9 ( parter) Informacje dot. uzyskania informacji...

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nr karty: 54 WYMAGANE DOKUMENTY wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien określać: miejscowość, której ma dotyczyć, dokładne numery ewidencyjne działek, promień zasięgu otoczenia. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie Numer...

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Nr karty: 59 Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 715), organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz...

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy

Nr karty: 58 Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. nr 98, poz. 1071 z 2000 r.), decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ją wydał, lub...

Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Nr karty: 56 Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717), ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W...

Zatrzymaj banner przewijany