Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Zezwolenie na usunięcie/przesadzenie drzew i krzewów zobacz archiwum »

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Nr karty: 67

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

 Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r. zmianie uległy przepisy ustawy
o ochronie przyrody dotyczące uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

 

DRZEWA:

Osoby fizyczne – nie jest wymagane zezwolenie (niezależnie od obwodu pnia drzewa), jeżeli wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

W przypadkach, gdy wycinka jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, osoby fizyczne mają obowiązek ubiegać się o zezwolenie na wycinkę drzew, które mają:

 - powyżej 100 cm obwodu pnia na wysokości 130 cm od ziemi – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

 - powyżej 50 cm obwodu pnia na wysokości 130 cm od ziemi – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Osoby prawne– zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Dz.U.2016. poz.2249).

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać dane:
  • tytuł prawny do władania nieruchomością na której rośnie drzewo
  • nazwę gatunku drzewa lub krzewu
  • obwodu pnia mierzonego na wysokości 1,3 m, 
  • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu
  • wielkość powierzchni z której zostaną usunięte krzewy
  • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (o prawie własności, wieczystego użytkowania, władania), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań

2. Mapka lub szkic sytuacyjny terenu, z którego mają być usunięte drzewa lub krzewy z naniesionymi drzewami i krzewami do usunięcia w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych.

3. Projekt planu nasadzeń zastępczych w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, informacje o liczbie gatunku lub odmianie drzew/krzewów oraz miejscu ich wykonania

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich 36 Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej pok. nr 9  tel. 523187220 wew. 28

 

TERMIN i SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Rozpatrzenie wniosku, wydanie decyzji lub jej odmowa, następuje w terminie do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

 

OPŁATY skarbowej  nie pobiera się

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Jeziora Wielkie.

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134);
  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U.  z 2016 r. poz. 2249).

 

DODATKOWE INFORMACJE

Uwaga!
Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych w przypadku stwierdzenia, że usunięcie zadrzewienia spowoduje naruszenie tych zakazów (np. umyślne płoszenie, lub niepokojenie w okresie lęgowym, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd ptasich).
Natomiast nie ma potrzeby występowania o zezwolenie na usunięcie gniazd ptasich, jeżeli drzewa lub krzewy będą usuwane poza sezonem lęgowym (tj. od 16 października do końca lutego) z obiektów budowlanych lub terenów zieleni pod warunkiem, że będzie to wynikać ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych - zgodnie z § 9 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 56 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zezwolenie na czynności podlegające zakazom wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska na obszarze swojego działania, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt.

Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody).

Jednocześnie przypominamy, że problematykę drzew i krzewów rosnących przy granicy działki reguluje (art. 143-154) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.). Poniżej przykładowe unormowania prawne.

Art. 144 Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Art. 148 Owoce opadłe z drzewa lub z krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny.

Art. 149 Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 150 Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się  z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

Data 10.01.2017 r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2013 13:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 1989
11 stycznia 2017 09:26 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [wniosek_wycinka_drzew.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 stycznia 2017 09:25 Mirosław Ossowski - Usunięcie załącznika [wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_usuniecie_drzew_lub_krzewow__nowy.doc ] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 stycznia 2017 09:25 Mirosław Ossowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl