Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Podatki i opłaty lokalne zobacz archiwum »

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nr karty: 72


WYMAGANE DOKUMENTY

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Numer pokoju -16

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

  1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i właściciel nieruchomości niezamieszkałej oraz właściciel nieruchomości w skład której wchodzą części zamieszkałe i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, obowiązany jest złożyć deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin składania: 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokości opłaty.
  2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
  3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.
  4. Rada Gminy uchwaliła ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku – w wysokości 120 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

 

OPŁATY

Opłatę określoną w punkcie 4 uiszcza się do dnia 31 lipca każdego roku bez wezwania na rachunek bankowy Gminy Jeziora Wielkie – 67 8159 0003 2002 0013 0488 0002.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

 

PODSTAWA PRAWNA

art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z póżn. zm.), Uchwała Nr XXIX/160/2013 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

art. 6j ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z póżn. zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 87), Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Informacje dot. składania deklaracji można uzyskać pod numerem Tel. 523187220  wew. 23

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

30.09.2015r.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 kwietnia 2013 10:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 1834
22 września 2017 14:11 Aleksander Mielcarek - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2016 12:06 Aleksander Mielcarek - Usunięcie załącznika [zalacznik_do_karty_uslug_nr_72.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2016 12:06 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [drukdeklaracja_w_sprawie_ustalenia__wysokosci_oplaty_nowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl