Rejestracja stanu cywilnego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Nr karty: 29 WYMAGANE DOKUMENTY wniosek o wymeldowanie zgodnie z załącznikiem dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno – prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich,...

Zmiana imienia lub nazwisk

Nr karty: 28 WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska z uzasadnieniem. Dokument uzasadniający zmianę nazwiska (imienia). Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu). MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Jeziorach Wielkich, pokój nr 10, tel. 0523187220 wew.21 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY Załatwienie...

Zgłoszenie zgonu

Nr karty: 27 WYMAGANE DOKUMENTY karta zgonu wystawiona przez zakład służby zdrowia, dowód osobisty osoby zmarłej, dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego Jeziora Wielkie, pokój nr 10, tel. 0523187220 wew.21 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY Akt zgonu sporządzany jest...

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Nr karty: 26 WYMAGANE DOKUMENTY Karta urodzenia lub karta martwego urodzenia (dostarcza szpital). Dowód osobisty osoby zgłaszającej urodzenie (do wglądu). MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Jeziorach Wielkich, pokój nr 10, tel. 052 3187220 wew.21 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY Sporządzenie aktu urodzenia...

Zawarcie związku małżeńskiego

Nr karty: 25 WYMAGANE DOKUMENTY Obywatel polski: Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu). W przypadku osoby niepełnoletniej zezwolenie sądu na zawarcie związku małżeńskiego. Cudzoziemiec: Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu). Odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu...

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Nr karty: 24 WYMAGANE DOKUMENTY aktualne dowody osobiste lub paszporty wraz z aktualnym poświadczeniem zameldowania na pobyt stały – do wglądu, odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku narodzin poza obszarem gminy Jeziora Wielkie – dotyczy panien i kawalerów, Dodatkowo : skrócony odpis aktu małżeństwa...

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Nr karty: 23 WYMAGANE DOKUMENTY wniosek, dowód osobisty lub paszport dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka, jeżeli przyszły małżonek jest cudzoziemcem Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia osoba zainteresowana podpisuje sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do...

Wpisanie do ksiąg krajowych zdarzeń stanu cywilnego lub aktów sporządzonych za granicą

Nr karty: 22 WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o transkrypcję (przeniesienie) zagranicznego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu do rejestru stanu cywilnego. Oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:. a) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra...

Uznanie ojcostwa

Nr karty: 21 WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o przyjęcie oświadczenia, dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty z aktualnymi danymi). Od 1 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z którą do załatwienia spraw nie ma obowiązku składania odpisów aktów...

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Nr karty: 20 WYMAGANE DOKUMENTY wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu) zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem dokumentu na język polski, archiwalny akt stanu cywilnego w postaci uwierzytelnionego odpisu, wpisu lub reprodukcji – jeżeli...

Zatrzymaj banner przewijany