Świadczenia dla osób spełniających powszechny obowiązek obrony RP

Uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania do służby czynnej, posiadającej na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

Nr karty: 8

WYMAGANE DOKUMENTY

1)       Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

2)       Załączniki (w zależności od sytuacji):

  • orzeczenie Obwodowej Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o inwalidztwie członów rodziny, w wypadku gdy opieka ma byś sprawowana nad inwalidą I grupy (osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji),
  • zaświadczenie o dochodach członków rodziny,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół dziennych,
  • zaświadczenie z Powiatowego Biura Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich, pok. nr 10, tel. 52 31 87 220, wew. 21.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z terminami określonymi w KPA.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja.

OPŁATY

Brak opłat.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje żołnierzowi oraz właściwemu organowi wojskowemu odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Jeziora Wielkie.

PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 39a, pkt 1 w zw. z art. 88, art. 127 ust. 1 oraz art. 128a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 144 t.j.).

DODATKOWE INFORMACJE

1)       Za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny może ubiegać się:

  • żołnierz, który aktualnie odbywa służbę wojskową,
  • osoba, która otrzymała kartę powołania do wojska.

2)       Wnioski przyjmuje się od osób wymienionych w pkt. 10, pakt 1.

3)       W przypadku gdy opieka ma być sprawowana nad osobą w wieku powyżej 75 lat należy przedłożyć jej dowód osobisty bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów.

4)       W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie, pokój nr 10.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2015.09.30

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2013 14:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Patrycja Jamroży
Ilość wyświetleń: 849
03 listopada 2015 13:13 Marcin Szczutkowski - Dodanie załącznika [karta_uslug_nr_8_wniosek.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 listopada 2015 13:12 Marcin Szczutkowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2013 13:52 Patrycja Jamroży - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany