Rok 2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa linii energetycznej - Golejewo

O g ł o s z e n i e Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. Z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) z a w i...

Ponowne wyłożenie do zmiany studium

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Zatrzymaj banner przewijany