Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Konkurs 2/2015 - Pozyskiwanie, dystrybucja produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Jeziora Wielkie

Konkurs: 2/2015

 

Wójt Gminy Jeziora Wielkie na podstawie art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. 1118 j.t. ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert nr 2/2015 na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2015r. ,,Pozyskiwanie, dystrybucja produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Jeziora Wielkie”.

 

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j.Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.).
 2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w                             sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6 poz. 25).

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację zadania.

    Pozyskiwanie, dystrybucja produktów żywnościowych - 6 000 zł.

 

II. Adresaci konkursu.

     W konkursie mogą wziąć udział:

 1. Organizacje pozarządowe.
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku  Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. 5.      Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

III.  Zasady przyznawania dotacji.

 1.  Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku                       publicznego   i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).
 2.  Realizacja zadania wyłącznie dla mieszkańców Gminy Jeziora Wielkie.
 3. Podmiot prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.
 4. Dotacja zostanie przyznana organizacjom, które złożą stosowną ofertę i zostanie ona wybrana przez komisję konkursową. Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25).
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania zadań reguluje umowa

zawarta  pomiędzy gminą Jeziora Wielkie a oferentem.     

 

 

IV.    Zasady realizacji zadania.

          Realizacja zadania będzie polegała w szczególności na:

 1. Zorganizowaniu pomieszczeń na potrzeby prowadzenia magazynu żywności.
 2. Prowadzeniu dystrybucji żywności wśród osób najuboższych.
 3. Zapewnieniu transportu żywności z Banku Żywności do prowadzonego magazynu.
 4. Rozpropagowaniu akcji dystrybucji żywności w sposób zwyczajowo przyjęty.
 5. 5.      Przestrzeganiu przepisów sanitarnych przy przechowywaniu i wydawaniu żywności.                                           

 

V.   Termin i warunki realizacji zadania:

        Dofinansowanie zadania obejmuje okres od podpisania  umowy do 30 listopada 2015r.

 

VI.    Termin składania ofert:

Oferty konkursową należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Jeziora Wielkie, pokój nr 2 w terminie do dnia 5.03.2015r. do godz. 15.00 na wypełnionym formularzu ofertowym wraz z kompletem dokumentów z adnotacją ,, Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2015r.

 

VII.   Termin, tryb i kryteria stosowane  przy wyborze oferty:                     

Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jeziora Wielkie dokona wyboru ofert w dniu 06.03.2015 r. według kryteriów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

VIII.   Informacja o realizowanych przez Gminę Jeziora Wielkie w roku ogłoszenia

            otwartego  konkursu ofert   i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego

            samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczegółowym uwzględnieniem                 

            wysokości dotacji przekazanych innym podmiotom:

1. Dystrybucja żywności z UE dla najuboższych mieszkańców Gminy Jeziora Wielkie w ramach programu PEAD:

rok 2013 –  4 000 zł.

rok 2014-   4.500 zł

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego dostępny- Urząd Gminy Jeziora Wielkie, pokój Nr 5 lub na stronie -www.bip.jeziorawielkie.pl

Osoba uprawniona do kontaktu – Marlena Kantanista , pokój Nr 5, tel.52 3187 221 wew.13

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lutego 2015 11:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 827
11 lutego 2015 11:09 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl