Rok 2015

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziora Wielkie

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziora Wielkie w obrębach Lenartowo, Berlinek, Siedlimowo, Wola Kożuszkowa, Kożuszkowo-Pomiany, Kuśnierz, Nowa Wieś, Proszyska, Żółwiny i Wycinki oraz Budy, Radunek

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Zatrzymaj banner przewijany