Rok 2018

Wykaz kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2018
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2018 r.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2018 r., stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały, o którym mowa w § 1 można składać w Referacie Rolnictwa, Ochrony
Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich, pokój numer 7, na formularzu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia lub w formie elektronicznej na adres gmina@ug.jeziorawielkie.pl
2. Uwagi i propozycje, o których mowa w ust. 1 należy składać od dnia 15 stycznia 2018 r. do 5 lutego 2018 r.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Pełniący funkcję Wójta
Gminy Jeziora Wielkie
Dariusz Ciesielczyk

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2016 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 902
12 stycznia 2018 11:29 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [zarzadzenie_kapielisko_6_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 stycznia 2018 11:29 Mirosław Ossowski - Usunięcie załącznika [zarzadzenie_1_2016.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 stycznia 2018 11:29 Mirosław Ossowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany