Karty usług

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Świadczenie wychowawcze

Nazwa Karty : Świadczenie wychowawcze WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Dowód osobisty. Oświadczenie o sposobie wypłaty ( numer rachunku bankowego). Pracownik ma prawo żądać innych dokumentów wymaganych do załatwienia sprawy. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej...

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Nazwa Karty : Stypendium szkolne i zasiłek szkolny WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek Wniosek o ustalenie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego złożony przez rodziców, prawnych opiekunów ucznia lub pełnoletniego ucznia, zamieszkałych na terenie gminy. Do wniosku należy załączyć: 1. Zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach netto...

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Nazwa Karty : Specjalny zasiłek opiekuńczy WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek Wniosek o ustalenie świadczenia należy złożyć w organie właściwym – oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Do wniosku należy załączyć...

Świadczenie pielęgnacyjne

Nazwa Karty : Świadczenie pielęgnacyjne WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek Wniosek o ustalenie świadczenia należy złożyć w organie właściwym – oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się świadczenie pielęgnacyjne. Do wniosku należy załączyć: 1/ Dowód...

Fundusz alimentacyjny

Nazwa Karty : Fundusz alimentacyjny WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego, złożonego w urzędzie gminy lub miasta ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Do wniosku należy załączyć 1/ Dowód...

Dodatek energetyczny

Nazwa Karty : Dodatek energetyczny WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Do wniosku należy załączyć 1. Kopia umowy kompleksowej ( umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej ( umowa na sprzedaż energii elektrycznej). 2. Ksero ostatniego rachunku...

Dodatki mieszkaniowe

Nazwa Karty : Dodatki mieszkaniowe WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny. Do wniosku należy załączyć - decyzja przydziału lokalu lub umowa najmu lokalu mieszkalnego lub akt notarialny, - aktualny aneks...

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Nazwa Karty : Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Do wniosku należy załączyć : 1. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość. 2....

Zaświadczenia

Nazwa Karty : Zaświadczenia WYMAGANE DOKUMENTY Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich, pokój nr: 5, 6 tel. 52 318 72 20 wew. 13, 19, tel. kom. 535 904 999 TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Bez zbędnej...

Pobyt w schronisku

Nazwa Karty : Pobyt w schronisku WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Do wniosku należy załączyć : 1. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość. 2. Decyzja właściwego organu w sprawie renty,...

Zatrzymaj banner przewijany