Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko do zmiany studium

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektronergetycznej 400 kV relacji Jasiniec - Pątnów...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziora Wielkie

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społec

Zatrzymaj banner przewijany