Klauzula informacyjna

INFORMACJA

Zgodnie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jeziora Wielkie
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego określonych ustawami zadań publicznych, które realizuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
  • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym w państwie trzecim, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.), Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w większości przypadków jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. W niektórych przypadkach podanie danych może być dobrowolne. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y.
  • Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 maja 2018 11:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 1449
28 maja 2018 11:08 (Aleksander Mielcarek) - Zmiana treści zakładki.
28 maja 2018 11:03 (Aleksander Mielcarek) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany