Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Konkurs 1/2017 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

na podstawie art. 11 ust. 2 i ust. 3 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z póz. zm.)
 
Ogłasza
 
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017r.
 
I Rodzaj zadania.
1. Otwarty konkurs ofert dotyczy wsparcia:
1) zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku na terenie gminy Jeziora Wielkie poprzez:
a) promocję sportu w środowisku wiejskim.
b) uczestnictwo w imprezach sportowych
c) szkolenie zawodników
 
2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
II Wysokość środków publicznych.
1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania w roku 2015 wynosi:
a) wśród mieszkańców korzystających z boiska sportowego w Jeziorach Wielkich 39.330 zł
b) wśród mieszkańców korzystających z boiska sportowego w Wójcinie 18.660 zł
c) wśród mieszkańców korzystających a kąpieliska w Przyjezierzu 5.000 zł
III Zasady przyznania dotacji.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust 3  Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Organizacje nie muszą posiadać statutu organizacji pożytku publicznego.
Dotacja zostanie przyznana organizacjom, które złożą stosowną ofertę i zostanie ona wybrana przez komisję konkursową
Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

1)      szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowany do realizacji
2)      termin i miejsce realizacji zadania publicznego
3)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
4)      informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie
5)      informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania
6)      wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł

W przypadku małej ilości zgłoszonych ofert oraz merytorycznie nie spełniających oczekiwań, Gmina zastrzega sobie prawo nieroztrzygnięcia konkursu lub nierozdzielenia całej dotacji przewidzianej na realizację zadania publicznego
Przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Jeziora Wielkie – organem wykonawczym a wnioskodawcą.
Nadzór nad realizacją zadania publicznego w zakresie merytorycznym prowadził będzie Referat  Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, w zakresie finansowym Referat Finansów.
Zasady przyznania dotacji nieujęte w ofercie regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego oraz inne przepisy prawa.
IV Terminy i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być zrealizowane w całości do 30 listopada 2017 roku.
Zadanie może być realizowane w różnych formach a w szczególności na pokrycie kosztów:

1) zatrudnienia trenerów i instruktorów
2) uczestnictwa a w rozgrywkach sportowych w tym organizowanych przez Polskie Związki Sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia.
3) podróży
4) obsługi sędziowskiej i medycznej
5) zakupu sprzętu sportowego, strojów sportowych
6) zakupu artykułów konsumpcyjnych niezbędnych do realizacji zadania

Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością oraz zgodnie z umową
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu powinno być zadaniem statutowym wnioskodawcy.
V Termin składania oferty
1. Oferta powinna być złożona do dnia 24 lutego 2017r.

VI Zasady tryb i kryteria wyboru oferty

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągi 10 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert
Oferty złożone na konkurs będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Jeziora Wielkie.
Przy ocenie wniosków o wsparcie zadania będą brane pod uwagę:

1)      możliwość realizacji zadania przez wnioskującego
2)      kalkulacja kosztów realizacji zadania
3)      posiadane środki własne i środki z innych źródeł
4)      zaangażowanie wolontariuszy w realizację zadania

VII Postanowienia końcowe

W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy środki pozostają w budżecie Gminy. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań zostaną uregulowane w umowie. Obowiązkiem podmiotu realizującego zadanie jest wskazanie dofinansowania przez Gminę.
Dotowany podmiot jest zobowiązany do:

1)      Wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
2)      Dostarczenia na wezwanie Wójta Gminy Jeziora Wielkie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji.

Ofertę konkursową na realizację zadania należy przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich Jeziora Wielkie 36
88-324 Jeziora Wielkie
z adnotacją „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”
lub złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich (pokój Nr 2)

Oferty niekompletne lub złożone po terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.
Wzory wniosków są dostępne w pokoju Nr 12 i na stronie www.bip.jeziorawielkie.pl

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2017 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 434
25 lipca 2017 12:32 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [ogloszenie2017.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2017 09:44 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [wzor_oferty.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2017 09:44 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [rozporzadzenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl