Rok 2018

Włostowo - nieruchomośc gruntowa zabudowana II

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 wz z art. 67 ust.2 pkt 2, art. 40 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 121 z poźn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6  , § 13  i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na  zbycie nieruchomości  (jt. Dz.U. z 2014r. poz. 1490)

o g ł a s z a

 

II-gi przetarg ustny ograniczony  dla  współwłaścicieli nieruchomości  na sprzedaż udziału o wielkości 201/1000 w nieruchomości zabudowanej ,   położonej w obrębie:  Włostowo, stanowiącej własność gminy Jeziora Wielkie    

 

Położenie

Oznaczenie nieruchomości wg katastru i KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

 

Włostowo

dz. Nr 5/5

pow. 0,0091 ha

Bi- 0,0091 ha

KW BY1M/00022980/1

Działka zabudowana budynkiem gospodarczo-garażowym

Sprzedaż udziału o wielkości 201/1000 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczo-garażowym  objętej księgą wieczystą BY1M/00022980/1 na rzecz jednego ze współwłaścicieli nieruchomości.

 

 

  2.529,- zł brutto

 

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu  08 listopada  2018r. o godz. 11.00w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich pok. Nr  20.

            W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości minimum

10% ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do 05 listopada  2018r.na konto  Gminy  Jeziora Wielkie Nr 83  8159 0003 2002 0013 0488 0005  Bank Spółdzielczy Strzelno.

            Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg zaliczone zostanie  na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (jt. Dz.U. z 2017r., poz. 1221 z poźn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo w całości przed dniem zawarcia umowy  sprzedaży w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Gminy Jeziora Wielkie.

Termin zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie określony przez strony zgodnie z przepisami prawa w tym przedmiocie. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz zgłoszenie na piśmie uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 05 listopada 2018r.

 Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Komisja przetargowa sprawdza , czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu.  Listę osób zakwalifikowanych wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich w terminie do dnia  06.11.2018r.

Zastrzega się  prawo unieważnienia lub odwołania przetargu podając przyczynę.   

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni od dnia 08 października 2018r  do 08 listopada 2018r. w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich oraz na stronie internetowej  www.bip.jeziorawielkie.pl  /zakładka: sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego/

 

 

            Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można  uzyskać w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich pok. nr 6,  tel. 052 3187 221  wew. 28

 

Jeziora Wielkie, dnia 2018-10-05

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 października 2018 09:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 88
09 października 2018 09:03 Aleksander Mielcarek - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2018 09:02 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany