Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Konkurs: 2/2018

Wójt Gminy Jeziora Wielkie na podstawie art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j.t. Dz. U. z 2016 r. 1817  ze zm.) ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2018r. ,,Pozyskiwanie, dystrybucja produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Jeziora Wielkie”.

 

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).
 2. Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia  2016r. w  sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów oraz wzoru sprawozdań z wykonania tych zadania (Dz.U. z 2016r. poz. 1300).

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację zadania.

    Pozyskiwanie, dystrybucja produktów żywnościowych - 7 000 zł.

 

II. Adresaci konkursu.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

    

III.  Zasady przyznawania dotacji.

 1.  Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. 1817 ze zm.).
 2.  Realizacja zadania wyłącznie dla mieszkańców Gminy Jeziora Wielkie.
 3. Podmiot prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.
 4. Dotacja zostanie przyznana organizacjom, które złożą stosowną ofertę i zostanie ona wybrana przez komisję konkursową. Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w  sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów oraz wzoru sprawozdań z wykonania tych zadania (Dz.U. z 2016r. poz. 1300).
 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania zadań reguluje umowa zawarta  pomiędzy gminą Jeziora Wielkie a oferentem.    

IV.    Zasady realizacji zadania.

          Realizacja zadania będzie polegała w szczególności na:

 1. 1.      Zorganizowaniu pomieszczeń na potrzeby prowadzenia magazynu żywności.
 2. 2.      Prowadzeniu dystrybucji żywności wśród osób najuboższych.
 3. 3.      Zapewnieniu transportu żywności z Banku Żywności do prowadzonego magazynu.
 4. 4.      Rozpropagowaniu akcji dystrybucji żywności w sposób zwyczajowo przyjęty.
 5. 5.      Przestrzeganiu przepisów sanitarnych przy przechowywaniu i wydawaniu żywności.                                           

 

V.   Termin i warunki realizacji zadania:

        Dofinansowanie zadania obejmuje okres od podpisania  umowy do 30 listopada 2018r.

 

VI.    Termin składania ofert:

Oferty konkursową należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Jeziora Wielkie, pokój nr 2 w terminie do dnia 23 luty 2018r. do godz. 15.00 na wypełnionym formularzu ofertowym wraz z kompletem dokumentów z adnotacją ,, Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2018r.

 

VII.   Termin, tryb i kryteria stosowane  przy wyborze oferty:                     

Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jeziora Wielkie dokona wyboru ofert w ciągu 10 dni od dnia przyjęcia oferty według kryteriów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

VIII.   Informacja o realizowanych przez Gminę Jeziora Wielkie w roku ogłoszenia

            otwartego  konkursu ofert   i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego

            samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczegółowym uwzględnieniem                

            wysokości dotacji przekazanych innym podmiotom:

1. Dystrybucja żywności  dla najuboższych mieszkańców Gminy Jeziora Wielkie :

rok 2016 –   7 000 zł.

rok 2017-    7 000 zł

Oferty niekompletne lub złożone po terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.
Wzory wniosków są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich, Jeziora Wielkie 106/4 oraz na stronie www.bip.jeziorawielkie.pl

Osoba uprawniona do kontaktu – Marlena Kantanista , tel.52 3187 221 wew.13

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2018 11:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 204
27 marca 2018 11:31 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [kmbt25020180325123949.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2018 11:36 Aleksander Mielcarek - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 stycznia 2018 11:35 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl