Przetargi

Przetarg rozstrzygniety na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Jeziora Wielkie.

 

tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie
zamówienie na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Jeziora Wielkie.
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty określonej w art.11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 28 listopada 2008  10:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PONIŻEJ W PLIKU DO POBRANIA 

UWAGA: zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Na podstawie art. 38 ust. 4  Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zmiana dotyczy treści klauzuli nr 1:
było:
1.      Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. Ubezpieczyciel zrzeka się prawa do regresu w stosunku do osób, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te osoby. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
 
jest:
1.      Klauzula reprezentantów i odstąpienia od prawa do regresu
a)   klauzula reprezentantów: z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
b)   Klauzula odstąpienia od prawa do regresu - Ubezpieczyciel zrzeka się prawa do regresu w stosunku do osób, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te osoby. Zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te wyrządziły szkodę umyślnie. Dotyczy wszystkich ryzyk.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Jeziora Wielkie
Numer ogłoszenia: 245490 - 2008; data zamieszczenia: 14.11.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Jeziora Wielkie , Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3187220, faks 052 3187440. Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.jeziorawielkie.pl/Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://www.bip.jeziorawielkie.pl/ I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Jeziora Wielkie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia mienia od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczeń komunikacyjnych w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Gminy, 88-324 Jeziora Wielkie 2. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich, 88-324 Jeziora Wielkie 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeszynku, 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorach Wielkich, 5. Gimnazjum w Jeziorach Wielkich z siedzibą we Włostowie 6. Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej, 88-324 Jeziora Wielkie 7. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeziorach Wielkich wraz z Filią w Wójcinie, Jeziora Wielkie 106, 88-324 Jeziora Wielkie 8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wójcinie, Wójcie 59, 88-324 Jeziora Wielkie 9. Jednostki OSP UWAGA: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dodatku nr 3 - Program Ubezpieczenia UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania..Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii nie potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej stronie. 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności ubezpieczeniowej - dokumenty potwierdzające spełnienie warunku: a) Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.) - Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 5 do oferty; b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania oferty - Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 3 do oferty; 2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu i nie podleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu - dokument potwierdzający spełnienie warunku: a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Uzp oraz o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Uzp - Dokument ten będzie stanowić załącznik nr 1 do oferty, wg załączonego wzoru. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty lub więcej podmiotów gospodarczych każdy z nich musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt 1-4 ustawy Pzp, oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp. - każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez podmioty występujące wspólnie musi zawierać pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego wszystkie podmioty występujące wspólnie. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w wierszu 4 (aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 602 - Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 40IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.jeziorawielkie.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Jeziora Wielkie 36 lub Justyna Krzemińska Maximus Broker Sp. z o.o. ul. Tuwima 9, 87-100 Toruń, tel. (056) 669-05-32, fax (056) 664-47-06.. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Jeziora Wielkie 36, sekretariat.IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2 grudnia 2008
Dokument wytworzony przez: Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mirosław Ossowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 kwietnia 2011 10:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 908
07 kwietnia 2011 10:40 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [szkodowosc_2006_2008.xls] do dokumentu.
07 kwietnia 2011 10:36 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [obiekty_i_sprzet.xls] do dokumentu.
07 kwietnia 2011 10:35 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [siwz_2009_jeziora_wlk.doc] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany