Przetargi

Przetarg na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Jeziora Wielkie.

Zawiadomienie o wyborze oferty - plik do pobrania w załącznikach.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Jeziora Wielkie
Numer ogłoszenia: 242414 - 2011; data zamieszczenia: 12.08.2011
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Jeziora Wielkie , Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3187220, faks 052 3187440.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.jeziorawielkie.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Jeziora Wielkie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zgodnie z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Jeziora Wielkie poprzez: 1) demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach z terenu Gminy Jeziora Wielkie - załącznik nr 1 umowy, w ilości: 26,75 Mg - płyta falista 2) transport i utylizację materiałów zawierających azbest składowanych na posesjach w ilości: 39,95 Mg przed dniem wejścia w życie przepisów w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, - załącznik nr 2 umowy, objętych wnioskami składanymi przez zainteresowane osoby z udziałem dotacji środków WFOŚiGW oraz środków udostępnionych przez NFOŚiGW. Wykonawca zważy zdemontowane i odbierane materiały zawierające azbest odrębnie z każdej posesji. Wynagrodzenie Wykonawcy dotyczyć będzie Mg. Wykonawca będzie spełniał wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r Nr 71 poz 649) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. Nr 216 poz 1824). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków wykonawcy zawiera projekt umowy wraz z załącznikami..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8, 45.26.26.60-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności tożsamej z przedmiotem zamówienia na podstawie aktualnych decyzji administracyjnej określającej warunki wytwarzania i gospodarowania odpadami zawierającymi azbest na terenie gminy Jeziora Wielkie - decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami, a także decyzja zezwalająca na transport odpadów, wydane zgodnie z art. 17 ust. 1a, art. 21a i art., 21b oraz art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • a) Wykonawca będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r Nr 71 poz 649) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. Nr 216 poz 1824); b) Wykonawca będzie dysponował wagą przewożoną w celu zważenia materiałów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami, a także decyzja zezwalająca na transport odpadów, wydane zgodnie z art. 17 ust. 1a, art. 21a i art., 21b oraz art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), 2. wypełniony druk OFERTA stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji, 3. zaleca się załączenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli wykonawca posiada taki wpis

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany: 1) terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć a spowodowanej warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót w szczególności intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu, 2) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy i wynagrodzenia w przypadku wystąpienia: a) niekorzystnych warunków atmosferycznych utrudniających wykonanie demontażu płyt azbestowych z pokryć dachowych, b) przyczyn losowych u właścicieli nieruchomości.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.jeziorawielkie.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, pokój numer 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2011 godzina 10:00, miejsce: w sekretariacie Urzędu Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2011-08-12
Dokument wytworzony przez: Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 sierpnia 2011 10:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Ossowski
Ilość wyświetleń: 2099
25 sierpnia 2011 12:21 Mirosław Ossowski - Zmiana kolejności załączników.
25 sierpnia 2011 12:21 Mirosław Ossowski - Zmiana kolejności załączników.
25 sierpnia 2011 12:21 Mirosław Ossowski - Zmiana kolejności załączników.
Zatrzymaj banner przewijany