Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi zobacz archiwum »

Przetarg na: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY JEZIORA WIELKIE.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
plik do pobrania w formacie PDF - lista załączników

Do wszystkich Wykonawców nr post.: RGK.271.2.2013

 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.2.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

na ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY JEZIORA WIELKIE

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

 Gmina Jeziora Wielkie., działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY JEZIORA WIELKIE

 

1.     Pytanie

Pkt. 9 – Termin związania z ofertą.

W p.pkt. 1 Zamawiający  informuje, iż Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni, natomiast w załączniku nr 1 do oferty, w punkcie 3 tego załącznika, widnieje zapis o związaniu z ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 60 dni.

- Proszę o udzielenie informacji, który zapis jest prawidłowy oraz naniesienie stosownych poprawek?

 Odpowiedź

W załączniku nr 1 do oferty, w punkcie 3 tego załącznika, widnieje błędny zapis o związaniu z ofertą na 60 dni, powinno być 30 dni, Zamawiający naniesie poprawkę.

 2.     Pytanie

Pkt. 12 – Opis sposobu obliczania ceny.

W treści p.pkt. 2 istnieje informacja o stosowaniu stawki podatku VAT zgodnej z przepisami o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W opinii Wykonawcy należało by przyjąć stawkę podatku VAT w wysokości 8% ponieważ zgodnie z PKD gospodarka odpadami objęta jest taką właśnie stawką.

- W celu uniknięcia pomyłek i nieporozumień zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie stawek podatku VAT jakie należy zastosować dla poszczególnej grupy odpadów zawartych w formularzu ofertowym.

 Odpowiedź

Określenie prawidłowej stawki VAT ciąży na wystawcy faktury - Wykonawcy, to na nim również ciąży odpowiedzialność za prawidłowe jej zastosowanie. Zatem to wystawca, a nie odbiorca faktury decyduje o wysokości stawki i ponosi tego konsekwencje. Organem uprawnionym do kontroli decyzji podatnika w ww. zakresie jest, zgodnie z art. 281 § 1 ustawy ordynacja podatkowa, organ podatkowy pierwszej instancji. Z kolei uprawnionym do dokonywania interpretacji przepisów prawa podatkowego jest, zgodnie z art. 14a ustawy ordynacja podatkowa, Minister Finansów. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem błędne podanie stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, który nie podlega poprawie i skutkuje art. 89 i koniecznością odrzucenia oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. W związku z powyższym Zamawiający nie określi stawek podatku VAT dla poszczególnych grup odpadów.

 3.     Pytanie

Pkt. 13 – Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

W tabeli zamieszczonej w p.pkt. 2 podano rodzaje odpadów przewidziane do odbioru i zagospodarowania.

Mając na uwadze wzór wniosku o wpis do działalności regulowanej stosowany przez Gminę Jeziora Wielkie, który został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich, wynika, że wyżej wymieniony wpis jest dokonywany w celu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów sklasyfikowanych w grupie 15 oraz w grupie 20.

W związku z powyższym, aby mieć jasność co do trafności sklasyfikowania  danego rodzaju odpadu, prosimy o sprecyzowanie formularza ofertowego poprzez dopisanie kodów odpadów pod jakimi należy uwzględnić dany odpad. 

Odpowiedź

W załączniku nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy” wstawiono kolumnę: „Kod odpadu” oraz dopisano poszczególne kody odpadów.

4.     Pytanie

Pkt. 15 – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

W p.pkt. Zamawiający żąda wniesienia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.

- Proszę o informację wskazującą, z którego punktu formularza ofertowego wynika całkowita cena ofertowa stanowiąca podstawę obliczenia zabezpieczenia umowy? Powyższy formularz ofertowy przedstawia jedynie ceny jednostkowe za odbiór 1 Mg odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania.

Odpowiedź

Sposób obliczenia całkowitej ceny  został określony w pkt 4.1 p.pkt. 1 lit. c oraz p.pkt. 3 SIWZ:

„c) do ustalenia całkowitej szacunkowej wartości zamówienia Zamawiający przyjmuje na okres zawarcia umowy odbiór i zagospodarowanie maksymalnie 700 Mg odpadów komunalnych zmieszanych i maksymalnie 100 Mg odpadów selektywnie zebranych”

„3. Zamawiający zastrzega sobie, że podane w punkcie 1 lit. c) szacunkowe ilości wytworzonych, odebranych i zagospodarowanych odpadów mogą ulec zmniejszeniu natomiast nie mogą przekroczyć łącznie 800 Mg, w tym odpady zmieszane nie mogą przekroczyć 700 Mg, a ilość odpadów segregowanych może ulec zwiększeniu przy proporcjonalnym zmniejszeniu odpadów zmieszanych.”

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert:  14.03.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, SEKRETARIAT.

Termin otwarcia ofert: 14.03.2013 godzina 12:15, miejsce: Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, pokój numer 9.

 W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Do wszystkich Wykonawców nr post.: RGK.271.2.2013

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.2.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

na ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY JEZIORA WIELKIE

 

MODYFIKACJA treści SIWZ

 Gmina Jeziora Wielkie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY JEZIORA WIELKIE.                                                      

Zakres modyfikacji jest następujący:

 1.     W pkt. 6 Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dodaje się p.pkt. 11 o treści:

„Zgodnie z zapisami art. 24 ust.2 pkt 1-5 z postępowania wyklucza się również wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.5), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, ze istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca, wraz oferta, winien złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej - załącznik numer 7 do SIWZ.”

2. Do SIWZ dodano załącznik nr 7 – OŚWIADCZENIE na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3. W załączniku nr 1 do oferty – Formularz oferty, zmieniono treść punktu 3: „Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. tj. 30 dni od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia ………….r.”

4. W załączniku nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy” wstawiono kolumnę: „Kod odpadu” oraz dopisano poszczególne kody odpadów.

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 14.03.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, SEKRETARIAT.

Termin otwarcia ofert:  14.03.2013 godzina 12:15, miejsce: Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, pokój numer 9

 W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

Numer ogłoszenia: 89458 - 2013; data zamieszczenia: 05.03.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 85454 - 2013 data 01.03.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3187220, fax. 052 3187440.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 12.03.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, SEKRETARIAT.
 • W ogłoszeniu powinno być: 14.03.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, SEKRETARIAT.

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.6).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zgodnie z zapisami art. 24 ust.2 pkt 1-5 z postępowania wyklucza się również wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.5), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, ze istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca, wraz oferta, winien złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej - załącznik numer 7 do SIWZ.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY JEZIORA WIELKIE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3187220, faks 052 3187440.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.jeziorawielkie.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY JEZIORA WIELKIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Jeziora Wielkie z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. 1. Gmina liczy 5.029 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2012 r.), a) roczna ilość odpadów wytworzonych w 2012 r. na terenie gminy to 587,55 Mg, ilość odebranych odpadów segregowanych - 53,8 Mg - szkło, plastik i metal, b) roczna ilość odpadów wytworzonych w 2011 r. na terenie gminy to 578,88 Mg ilość odebranych odpadów segregowanych - 81,08 Mg - szkło, plastik i metal. c) do ustalenia całkowitej szacunkowej wartości zamówienia Zamawiający przyjmuje na okres zawarcia umowy odbiór i zagospodarowanie maksymalnie 700 Mg odpadów komunalnych zmieszanych i maksymalnie 100 Mg odpadów selektywnie zebranych. 2. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w tym dane z systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu danego pojazdu i miejscach postojów oraz dane o miejscach wyładunku odpadów a także umożliwiające weryfikację tych danych; Na koniec miesiąca na podstawie ilości przekazanych odpadów, Wykonawca sporządzi i dostarczy miesięczną kartę przekazania odpadów. Oddzielnie dla każdego rodzaju odpadów. 3. Zamawiający zastrzega sobie, że podane w punkcie 1 lit. c) szacunkowe ilości wytworzonych, odebranych i zagospodarowanych odpadów mogą ulec zmniejszeniu natomiast nie mogą przekroczyć łącznie 800 Mg, w tym odpady zmieszane nie mogą przekroczyć 700 Mg, a ilość odpadów segregowanych może ulec zwiększeniu przy proporcjonalnym zmniejszeniu odpadów zmieszanych. Pojemniki do gromadzenia odpadów (pojemniki, worki), które zostaną wystawione przed nieruchomość w dniu odbioru w zapewniają właściciele nieruchomości. Wykonawca będzie zobowiązany do odbierania odpadów z pojemników o pojemności 120 l i 240 l zgodnych z PN-EN 840 w które wyposażonych jest ok. 98% nieruchomości. Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia resztek odpadów ewentualnie rozsypanych w trakcie odbioru i załadunku do pojazdów zbierających. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w punktach od 4.1 do 4.5.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.40.00-3, 90.53.30.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Kwota wadium wynosi: 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancji bankowych, 4) gwarancji ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn. zm). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego - 83 8159 0003 2002 0013 0488 0005 . Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do godziny 9:00 dnia 12 marca 2013 r. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Z treści gwarancji i poręczeń o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium określonej w gwarancji w sytuacji o której mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo Zamówień publicznych. Z wniesionego wadium w pieniądzu oraz treści gwarancji i poręczeń o których mowa w art. 45 ust 6 pkt 2-5 ustawy p.z.p. musi jasno wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY JEZIORA WIELKIE organizowanym przez Gminę Jeziora Wielkie. Zwrot wadium 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 5. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 5) Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, nie złożył dokumentów, oświadczeń, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy..

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca załączy do oferty: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust. 1, (załącznik nr 3 do SIWZ). 2) kopię aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jeziora Wielkie, 3) wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Nie dołączenie do oferty wymaganych dokumentów skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ustawy Pzp.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca załączy do oferty wykaz wykonanej w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 usługi odbioru odpadów komunalnych, wykonanej na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie łącznej minimum - 500 Mg (załącznik nr 5 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Nie dołączenie do oferty wymaganych dokumentów skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ustawy Pzp.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi narzędziami i urządzeniami: dysponowania specjalistycznym sprzętem w tym co najmniej 4 samochodami specjalistycznymi - bezpylnymi oraz minimum 1 samochodem skrzyniowym o ładowności minimalnej 3,5 Mg (załącznik nr 6 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Nie dołączenie do oferty wymaganych dokumentów skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ustawy Pzp.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. kopia aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Jeziora Wielkie, 2. kopia wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą umawiających się stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.jeziorawielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokument wytworzony przez: Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2013 14:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Ossowski
Ilość wyświetleń: 2252
14 marca 2013 14:56 Mirosław Ossowski - Zmiana kolejności załączników.
14 marca 2013 14:56 Mirosław Ossowski - Zmiana kolejności załączników.
14 marca 2013 14:56 Mirosław Ossowski - Zmiana kolejności załączników.
Realizacja: IDcom.pl