Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójcin.

Jeziora Wielkie, dnia 18 września 2013 r.

 RGK.271.15.2013                                                                           

Zawiadomienie o wyborze oferty. 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójcin

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr RGK.271.15.2013

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907.) zawiadamiam:

 1. za najkorzystniejszą uznana została oferta numer 1, MARINBUD Mariusz Robakowski Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski Powodem dokonania wyboru oferty było:
  złożono ofertę, spełniającą kryteria i warunki przetargu.
 2. wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt

w kryterium cena

 1.  

MARINBUD Mariusz Robakowski Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski

270.888,47 zł

100

 1.  

Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Stanisław Żak ul. Ogrodowa 14, 88-150 Kruszwica

304.501,60 zł

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

1)        oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 1.  

Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Stanisław Żak ul. Ogrodowa 14, 88-150 Kruszwica

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy działając na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie, z którym ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 4

 1.  

-

-

-

2)       wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 1.  

Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Stanisław Żak ul. Ogrodowa 14, 88-150 Kruszwica

Wykonawca w załączniku nr 6 „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” wymienił kierownika budowy w specjalności budowlanej oraz złożył oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień budowlanych w specjalności budowlanej. Wykonawca w załączniku nr 6 do SIWZ nie wykazał osób do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: sanitarnej bez ograniczeń i elektrycznej, oraz nie złożył oświadczenia o posiadaniu wymaganych ww. uprawnień budowlanych. Zamawiający działając na podstawie 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał wykonawcę Zakład Ogólnobudowlanego Wielobranżowy Stanisław Żak, ul. Ogrodowa 14, 88-150 Kruszwica do uzupełnienia ww. dokumentów w dniu 17 września 2013 r. do godziny 15:00 Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dnia 17 września 2013 r. ww. dokumentów nie uzupełnił. W związku z powyższym Zamawiający stwierdza, że Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. pkt 4 ustawy Pzp.

Wykonawca został wykluczony na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4

 1.  

-

-

-

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym Wykonawcą  możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia elektronicznie na adres: miross@jeziorawielkie.pl lub faksem na numer 52 3187440.  

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Jeziora Wielkie

w dniu 18 września 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Jeziora Wielkie: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójcin.
Numer ogłoszenia: 176211 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Jeziora Wielkie , Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3187220, faks 052 3187440.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.jeziorawielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójcin..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójcin. 1. Zamówienie obejmuje niżej wymienione branże: 1) budowlaną, 2) sanitarną, 3) elektryczną. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Roboty budowlane. 1.1. Roboty rozbiórkowe. 1.2. Roboty fundamentowe. 1.3. Konstrukcja nadziemna. 1.4. Konstrukcja i pokrycie dachowe. 1.5. Stolarka okienna i drzwiowa. 1.6. Elewacja 1.7. Roboty wykończeniowe. 1.7.1. Posadzki. 1.7.2. Sufity. 1.7.3. Oblicowanie ścian. 1.7.4. Stolarka wewnętrzna. 1.7.5. Elementy kowalsko ślusarskie. 2. Instalacje sanitarne wewnętrzne. 2.1. Instalacja wodociągowa. 2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 2.3. Instalacja c.o. 3. Instalacje elektryczne. 3.1. Tablice rozdzielcze. 3.2. Zasilanie obiektu. 3.3. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych. 3.4. Elementy grzejne. 3.5. Przewody i rury ochronne. 3.6. Instalacja odgromowa i uziemiająca. 3.7. Badania pomontażowe. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i zasadami wiedzy technicznej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: Załącznik Nr 8 do SIWZ - Dokumentacja Projektowa. Załącznik Nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót (forma pomocnicza). 4. Wymagania Zamawiającego 1) Wskazane jest żeby Wykonawca zapoznał się z terenem budowy i dokumentacją projektową oraz wniósł ewentualne uwagi na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu. 2) Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego i Zamawiającego. 3) Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane. 4) Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci itp. niezbędne do realizacji budowy Wykonawca uzyska we własnym zakresie i również poniesie koszty z tym związane. 5) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 6) Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych na teren budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych. 7) Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych jak: badania, sprawdzenia, obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą itp. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. 8) Dlatego nie przypisuje się przedmiarowi decydującego znaczenia z punktu widzenia sposobu obliczenia ceny ofertowej. Zapis ten należy odnieść również do art.632 § 1 kc. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 9) Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 10) Dla materiałów budowlanych, których nie można pozyskać dla realizacji dalszej budowy, należy przy odbiorze przedstawić dokument jego składowania, recyklingu lub utylizacji i ponieść koszty z tym związane. 11) W przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie uzyskać zgodę Projektanta i aprobatę Zamawiającego. 12) Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy. 13) Wykonawca jest zobowiązany posiadać na dzień technicznego odbioru końcowego robót wymaganą i niezbędną dokumentację powykonawczą (certyfikaty, atesty, karty techniczne, autoryzacje) oraz dokumenty wymagane przez Prawo budowlane. 14) Zamawiający ustanowi Nadzór Inwestorski, który winien być informowany na bieżąco o czynnościach Wykonawcy zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 15) UWAGA: Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (jeżeli ich opisanie w dokumentacji nastąpiło poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia). W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub opisie technicznym wykonania robót budowlanych znaków towarowych, patentów, certyfikatów oraz świadectw pochodzenia materiałów lub urządzeń, dopuszczalne jest zaproponowanie przez Oferenta w ofercie materiałów lub urządzeń równoważnych tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w w/w dokumentach. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. W przypadku zastosowania w ofercie innych odpowiedników rynkowych, na wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania w ofercie, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.50.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank: Bank Spółdzielczy w Strzelnie Nr rachunku: 83 8159 0003 2002 0013 0488 0005 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zamieścić w osobnej kopercie - opisanej wadium dołączonej do oferty. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 8. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Prawa zamówień publicznych. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki posiadają wiedzę i doświadczenie - Wykonawca musi przedstawić w wykazie że wykonał co najmniej 2 roboty branży budowlanej (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), o wartości minimum 100 000,00 zł każda
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.wykonawca musi dysponować osobą-mi zdolną-mi do wykonania przedmiotowego zamówienia posiadającą-mi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ) w specjalnościach: a) konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń b) sanitarnej bez ograniczeń c) elektrycznej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o udzieleniu 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały w postaci podpisania formularza oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: A. W zakresie zmiany terminu wykonania: wystąpienia nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym kolizji, z powodu nie przewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego, wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych, B. W zakresie płatności i innych: aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.jeziorawielkie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36 88-324 Jeziora Wielkie pokój numer 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2013 godzina 11:00, miejsce: SEKRETARIAT - Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW lata 2007 - 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 września 2013 11:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Ossowski
Ilość wyświetleń: 1163
18 września 2013 11:35 Mirosław Ossowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
18 września 2013 11:35 Mirosław Ossowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
18 września 2013 11:35 Mirosław Ossowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany