Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi zobacz archiwum »

Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Jeziora Wielkie

dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Jeziora Wielkie”

 Oferty wykonawców:

NAZWA

GPOZ
Kwota

GEZ

Kwota

Olga Siejka, Świecie Kołobrzeskie 18/4, 78-123

5 000,00 zł

9 000,00 zł

Jakub Danielski, ul. Kręta 8, 58-521 Jeżów Sudecki

3 160,00 zł

1 740,00 zł

MW Projekt Mateusz Wrześniewski, ul. Sierakowskiego 16/4, 64-000 Kościan

2 000,00 zł

1 839,00 zł

ARCHFOTO TECHNOLOGY Bogusław Okupny, ul. Maciejki 5, 05-830 Nadarzyn

7 749,00 zł

3 321,00 zł

Dariusz Andrzejczak, Tokarów 5, 63-040 Nowe Miasto

2 200,00 zł

14,50 zł (od karty)

Zespół Autorski Iwona Bartnik i Hubert Kosiniec, ul. Ludwiki 6/51, 01-226 Warszawa

5 000,00 zł

2 100,00 zł

Artur Michalak, ul. Słoneczna 1, 64-600 Oborniki

4 000,00 zł

7 000,00 zł

 Zamawiający zabezpieczył kwotę 5 tysięcy brutto na opracowanie Gminnego Planu Ochrony Zabytków i Gminnej Ewidencji Zabytków.

 Biorąc pod uwagę potrzebę ujednolicenia i uzgodnienia ilości zaewidencjonowanych zabytków w szczególności ilości stanowisk archeologicznych Zamawiający postanowił unieważnić w/w postępowanie.

K.271.16.2014                                                                 Jeziora Wielkie, dnia 29.10.2014r.

 I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Jeziora Wielkie

Jeziora Wielkie 36

88-324 Jeziora Wielkie

Tel. (52) 3187220 , fax (52) 3187440

REGON: 092350837

NIP: 55 71 69 72 15

E-mail: gmina@ug.jeziorawielkie.pl

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Jeziora Wielkie zwraca się z zapytaniem o „Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Jeziora Wielkie”

 

  1. II.    Opis przedmiotu zamówienia:

 

  1. Opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Jeziora Wielkie wraz z kompletem dokumentów formalno-prawnych ilustrujących przebieg procedury sporządzenia i uchwalenia ( kompletnego z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa, a szczególnie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z zm.)
  2. Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Jeziora Wielkie w opracowaniu o wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 26 mają 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011r. Nr 113, poz 661).
  3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami tj.:

 

· ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z zm.),

· Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26.05.2011r. W sprawie prowadzenia rejestru zabytków krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113 poz 661),

· Instrukcji opracowania kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych wydanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie.

  1. Opracowania winny uwzględniać:

 

· Instrukcję opracowywania kart gminnej ewidencji zabytków nieruchomych wydaną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie,

· Gminny Program Opieki nad zabytkami – poradnik merytoryczny wydany przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

  1.  Stan zabytków w Gminie Jeziora Wielkie

· zabytki nieruchome – 45

· zabytki ruchome - 19

· zabytki archeologiczne – AZP ewidencja stanowisk archeologicznych

· obiekty objęte opieką konserwatorską - 3

 

III. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy .

 

  1. IV.   Istotne warunki zamówienia:

1. Podstawowym kryterium oceny ofert będzie cena brutto, w razie zbliżonych wartości pod uwagę będzie brana funkcjonalność oraz parametry techniczne.

2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Po wykonaniu zamówienia wykonawca wystawia fakturę VAT.

4. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę .

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

6. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytania ofertowe oraz zamieszczona na stronie BIP urzędu: http://bip.jeziorawielkie.pl

7. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

8. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim oraz złożyć/ przesłać do dnia 7 listopada 2014r. do godziny 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie bądź e-mail gmina@ug.jeziorawielkie.pl

9. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie BIP Urzędu Gminy Jeziora Wielkie, tj.  http://bip.jeziorawielkie.pl zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.

10. Osoba upoważniona do kontaktu z ofertami jest:

P. Zygfryd Kubata – podinspektor ds. gospodarki komunalnej i przestrzennej tel. (52) 3187220 (wew. 40) 

  

Wójt Gminy                

 Zbysław Woźniakowski

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 października 2014 14:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Ossowski
Ilość wyświetleń: 2235
14 listopada 2014 09:46 Mirosław Ossowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2014 14:42 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [formularz_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2014 14:41 Mirosław Ossowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl