Przetargi

Przetarg na przewóz uczniów uczęszczających do szkół Gminy Jeziora Wielkie

 

Jeziora Wielkie, dnia 22 czerwca 2015 r.

 

 

 

RGK.271.4.2015

 

                                                                             

 

Zawiadomienie o wyborze oferty.

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przewóz uczniów uczęszczających do szkół Gminy Jeziora Wielkie, realizowany w oparciu o komunikacje regularną - na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016.

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr RGK.271.5.2012

 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawiadamiam:

 

 1. za najkorzystniejszą uznana została oferta numer 2, Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S.A. Oddział w Inowrocławiu, ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek
 2. Powodem dokonania wyboru oferty było:
  złożono jedną ofertę, spełniającą kryteria i warunki przetargu.
 3. wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów:

 

 

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt

w kryterium cena

Uwagi

 1.  

EUROMATPOL Mateusz Czkalski, Topolowa 12, 62-451 Budzisław Kościelny

263.736,00 zł

x

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

 1.  

Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy S.A. Oddział w Inowrocławiu, ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek

274.274,64 zł

100

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

1)        oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

 

 

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 1.  

EUROMATPOL Mateusz Czkalski, Topolowa 12, 62-451 Budzisław Kościelny

Gmina Jeziora Wielkie, działając zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907), wezwała oferenta do uzupełnienia następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 1. załącznika Nr 3 do SIWZ - wykonawca musi wykazać się wykonanymi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej 1 (jedną) usługą w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że ta usługa została wykonana lub są wykonywane należycie. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością uważa się usługę polegającą na przewozie dziennym, co najmniej 250 dzieci do szkół.
 2. załącznika Nr 4 do SIWZ - wykonawca musi posiadać odpowiedni tabor do przewozu osób w ilości zapewniającej dzieciom i młodzieży szkolnej przejazd zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy. Tabor przeznaczony do dowozu winien posiadać odpowiednią ilość miejsc. Wykonawca musi dysponować, co najmniej 5 (pięcioma) autobusami: 1) 2 autobusy - min.54 miejsca, 2) 3 autobusy - min.40 miejsc, 3) wykazać posiadanie przynajmniej 1 autobusu rezerwowego - min. 54 miejsca. Przewóz uczniów musi odbywać się autobusami spełniającymi wymagania w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przewidziane przepisami prawa. Dodatkowo autobusy muszą być prawidłowo oznakowane w obowiązujące tablice informacyjne o przewozie uczniów i spełniać przepisy z zakresu bhp oraz ppoż
 3. załącznika Nr 5 do SIWZ - wykonawca przedstawi oświadczenie o dysponowaniu osobami z wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnych do wykonywania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby w realizacji przedmiotu zamówienia, na stanowisku kierowcy zatrudnione były osoby posiadające uprawnienia do transportu drogowego osób, wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.) oraz ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.).
 4. Nie załączono opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 5. Brak aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 6. Brak aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 7. Brak aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 8. Brak aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 9. Brak załącznika Nr 8 do SIWZ – rozkład jazdy autobusów.
 10. Brak załącznika Nr 9 do SIWZ - dokumentu dotyczącego przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
 11. Każda strona oferty powinna być podpisana i ponumerowana – brak podpisu na stronach 1 i 2 oferty oraz brak numeracji stron – proszę uzupełnić.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie to jest do dnia 17 czerwca 2015 r. do godziny 12:00 nie uzupełnił wymienionych wyżej dokumentów.

Oferta Wykonawcy została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

 1.  

-

-

-

 

 

 

2)       wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

 

 

 

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 1.  

-

-

-

 1.  

-

-

-

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym Wykonawcą  możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia elektronicznie na adres: miross@jeziorawielkie.pl lub faksem na numer 52 3187440.

 

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jeziora Wielkie: Przewóz uczniów uczęszczających do szkół Gminy Jeziora Wielkie, realizowany w oparciu o komunikacje regularną - na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016
Numer ogłoszenia: 80473 - 2015; data zamieszczenia: 02.06.2015
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jeziora Wielkie , Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 31 87 220.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: http://jeziorawielkie.bipgmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz uczniów uczęszczających do szkół Gminy Jeziora Wielkie, realizowany w oparciu o komunikacje regularną - na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przewozowych tj. przewóz uczniów z terenu Gminy Jeziora Wielkie na zajęcia lekcyjne i odwóz po zajęciach uczniów uczęszczających do następujących placówek oświatowych Gminy Jeziora Wielkie w roku szkolnym 2015/2016: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. płk Stanisława Wyskoty-Zakrzewskiego w Rzeszynku, Rzeszynek 37, 88-324 Jeziora Wielkie 2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wójcinie, Wójcin 59, 88-324 Jeziora Wielkie 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorach Wielkich, Jeziora Wielkie 104, 88-324 Jeziora Wielkie. 4. Gimnazjum w Jeziorach Wielkich z siedzibą w Strzelnie, ul. Gimnazjalna 7, 88-320 Strzelno 2. Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży na podstawie biletów miesięcznych. Wykonawca opracuje optymalne trasy dowozu i rozkłady jazdy autobusów, które załączy do formularza ofertowego. 3. Linie komunikacji regularnej muszą być ułożone i oznaczone w taki sposób, aby umożliwiały uczniom dojazd autobusami z miejsca zamieszkania do szkoły oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania, ilość dowożonych uczniów Zał. Nr 7 do SIWZ w dni nauki szkolnej - co najmniej dwukrotne do każdej placówki tj. kurs poranny do placówek szkolnych (tak aby uczniowie dojechali do Gimnazjum najpóźniej do godziny 7:50, do szkół podstawowych do godz.8:30 oraz dwukrotne lub trzykrotne kursy popołudniowe ze szkół (w godzinach 13:00 - 15:00), przy zachowaniu norm bezpieczeństwa obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób, a także dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności (liczby miejsc) autobusów na poszczególnych trasach do ilości przewożonych uczniów. Ponadto wykonawca zobowiązany jest umożliwić przejazdy dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem (na podstawie biletów miesięcznych), w celu realizacji zajęć pozalekcyjnych bądź wcześniejszego powrotu dzieci do domu. 4. Przystanek musi być zlokalizowany zgodnie z przepisami w tym zakresie w sposób zapewniający bezpieczeństwo podróżnych (dzieci) i innych użytkowników drogi publicznej. 5. Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy wykonawca dokona w porozumieniu z zamawiającym. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby przewożonych uczniów na poszczególnych liniach. 7. Przewoźnik zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonywania usług przewozowych na rzecz 4 szkół w wysokości 70 km w odniesieniu do każdej ze szkół miesięcznie, co w rozliczeniu daje 280 km miesięcznie. 8. Wykonawca we własnym zakresie opracuje optymalne trasy dowozu i odwozu oraz określi długości tras w sposób umożliwiający zabranie wszystkich dowożonych uczniów. 9. Opiekę dowozu zapewnia Zamawiający.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6, 60.13.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku (spełnia - nie spełnia): Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia - zezwolenia, licencje, certyfikaty kompetencji zawodowych do wykonywania (na terenie Polski) transportu drogowego osób, ważne na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku (spełnia - nie spełnia): Wykonawca musi wykazać się wykonanymi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej 1 (jedną) usługą w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że ta usługa została wykonana lub są wykonywane należycie. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością uważa się usługę polegającą na przewozie dziennym, co najmniej 250 dzieci do szkół
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku (spełnia - nie spełnia): Wykonawca musi posiadać odpowiedni tabor do przewozu osób w ilości zapewniającej dzieciom i młodzieży szkolnej przejazd zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy. Tabor przeznaczony do dowozu winien posiadać odpowiednią ilość miejsc. Wykonawca musi dysponować, co najmniej 5 (pięcioma) autobusami: 1) 2 autobusy - min.54 miejsca, 2) 3 autobusy - min.40 miejsc, 3) wykazać posiadanie przynajmniej 1 autobusu rezerwowego - min. 54 miejsca. Przewóz uczniów musi odbywać się autobusami spełniającymi wymagania w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przewidziane przepisami prawa. Dodatkowo autobusy muszą być prawidłowo oznakowane w obowiązujące tablice informacyjne o przewozie uczniów i spełniać przepisy z zakresu bhp oraz ppoż
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku (spełnia - nie spełnia): Wykonawca przedstawi oświadczenie o dysponowaniu osobami z wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem niezbędnych do wykonywania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby w realizacji przedmiotu zamówienia, na stanowisku kierowcy zatrudnione były osoby posiadające uprawnienia do transportu drogowego osób, wymagane ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.) oraz ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.)
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku (spełnia - nie spełnia): Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Ponadto Wykonawca nie może zalegać z opłacaniem podatku i składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne chyba, że posiada przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległej płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•    potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
•    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
•    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
•    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
•    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Zatwierdzony wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Rozkład jazdy autobusów stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://jeziorawielkie.bipgmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie, SEKRETARIAT.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 czerwca 2015 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Ossowski
Ilość wyświetleń: 1112
22 czerwca 2015 13:41 Mirosław Ossowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
22 czerwca 2015 13:41 Mirosław Ossowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
22 czerwca 2015 13:41 Mirosław Ossowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany