Przetargi

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich - II etap

 
Jeziora Wielkie, dnia 23.01.2017 r.

 

RGK.271.1.2017

                                                                                                                     

Zawiadomienie o wyborze oferty.

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę PSP w Jeziorach Wielkich – II etap.

Postępowanie o udzielenie zamówienia nr RGK.271.1.2017

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamiam:

 1. za najkorzystniejszą uznana została oferta numer 7,  MONTERDOM Firma Usługowo-Handlowa Tomasz Bierła, 62-240 Trzemeszno, ul. Krańcowa 10. Powodem dokonania wyboru oferty było:
  złożono ofertę która uzyskała najwyższą ilość punktów, spełniającą kryteria i warunki przetargu.
 2. wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w każdym kryterium oceny ofert i łącznie następującą ilość punktów:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt

w kryterium cena

Okres gwarancji w miesiącach

Liczba pkt w kryterium okres gwarancji

Łączna ilość uzyskanych pkt

 1

Wielobranżowa Firma AWPO s.c. P. Lewandowski A. Wudziński ul. Marulewska 43, 88-100 Inowrocław

407.867,93 zł

41,20

60

40

81,20

 2

F.U.H. RABUD Rafał Działdowski, ul. Piłsudskiego 20/4, 87-400 Golub-Dobrzyń

370.266,99 zł

45,38

60

40

85,38

 3

MISTER-BUD Sp. z o.o. ul. Jacewska 91, 88-100 Inowrocław

349.208,16 zł

48,12

60

40

88,12

 4

REFIT Justyna Siedlecka ul. Płocka 71b, 87-800 Włocławek

332.153,49 zł

50,59

60

40

90,59

 5

MARINBUD Mariusz Robakowski, Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski

381.929,06 zł

44,00

60

40

84,00

 6

Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Stanisław Żak, ul. Ogrodowa 14, 88-150 Kruszwica

345.979,54 zł

---

60

Oferta odrzucona

 7

MONTERDOM F.U.H. Tomasz Bierła, ul. Krańcowa 10, 62-240 Trzemeszno

280.071,00 zł

60,00

60

40

100,00

 8

P.P.H.U. EVENTUS Arkadiusz Kalinski, ul. Orłowska 62, 88-100 Inowrocław

408.469,64 zł

41,14

60

40

81,14

 1)          oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 1.  

Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Stanisław Żak, ul. Ogrodowa 14, 88-150 Kruszwica

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert nie wniósł wadium.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione, podstawa art. 89 ust. 1 pkt 7 b Pzp

 1.  

-

-

-

 

2)         wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

 1.  

-

-

-

 1.  

-

-

-

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym Wykonawcą  możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy

Zbysław Woźniakowski

 

 

 

Jeziora Wielkie, dnia 23.01.2017 r.

RGK.271.1.2017

  (oznaczenie Zamawiającego)

                           Do wszystkich Wykonawców nr post.: RGK.271.1.2017

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

nr RGK.271.1.2017

w trybie przetargu nieograniczonego

        (nr postępowania)                       (tryb udzielenia zamówienia)

na Rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich – II etap.

                                          (przedmiot zamówienia)

ZAWIADOMIENIE

o odrzuceniu oferty

Gmina Jeziora Wielkie, działając zgodnie z ustawą z dnia

                 (oznaczenie Zamawiającego)

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zawiadamia o odrzuceniu oferty Wykonawcy:

Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Stanisław Żak, ul. Ogrodowa 14, 88-150 kruszwica w postępowaniu

                         (oznaczenie Wykonawcy)

o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich.

                                                          (przedmiot zamówienia)

Oferta Wykonawcy została odrzucona  na mocy art. 89 ust. 1 pkt 7 b wymienionej ustawy.

                    (podstawa prawna)

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią rozdziału 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany był wnieść wadium w wysokości  7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Wadium należało wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wniósł wymaganego przez Zamawiającego wadium.

(uzasadnienie faktyczne)

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Wójt Gminy
Zbysław Woźniakowski

INFORMACJA

z otwarcia ofert

 

              Gmina Jeziora Wielkie, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich – II etap, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

              Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 300.000,00 zł brutto. W wyżej wymienionym postępowaniu oferty w wyznaczonym terminie złożyli:

 1. Wielobranżowa Firma AWPO s.c. P. Lewandowski A. Wudziński ul. Marulewska 43, 88-100 Inowrocław, I kryterium: cena brutto oferty: 407.867,93 zł, II kryterium gwarancja: 60 miesięcy.
 2. F.U.H. RABUD Rafał Działdowski, ul. Piłsudskiego 20/4, 87-400 Golub-Dobrzyń, I kryterium: cena brutto oferty: 370.266,99 zł, II kryterium gwarancja: 60 miesięcy.
 3. MISTER-BUD Sp. z o.o. ul. Jacewska 91, 88-100 Inowrocław, I kryterium: cena brutto oferty: 349.208,16 zł, II kryterium gwarancja: 60 miesięcy.
 4. REFIT Justyna Siedlecka ul. Płocka 71b, 87-800 Włocławek, I kryterium: cena brutto oferty: 332.153,49 zł, II kryterium gwarancja: 60 miesięcy.
 5. MARINBUD Mariusz Robakowski, Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski, I kryterium: cena brutto oferty: 381.929,06 zł, II kryterium gwarancja: 60 miesięcy.
 6. Zakład Ogólnobudowlany Wielobranżowy Stanisław Żak, ul. Ogrodowa 14, 88-150 Kruszwica, kryterium: cena brutto oferty: 345.979,54 zł, II kryterium gwarancja: 60 miesięcy.
 7. MONTERDOM F.U.H. Tomasz Bierła, ul. Krańcowa 10, 62-240 Trzemeszno, kryterium: cena brutto oferty: 280.071,00 zł, II kryterium gwarancja: 60 miesięcy.
 8. P.P.H.U. EVENTUS Arkadiusz Kalinski, ul. Orłowska 62, 88-100 Inowrocław, kryterium: cena brutto oferty: 408.469,54 zł, II kryterium gwarancja: 60 miesięcy.

 Wójt Gminy
Zbysław Woźniakowski

Jeziora Wielkie, dn. 13.01.2017 r.

 

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.:Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich – II etap; nr sprawy: RGK.271.1.2017

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.

Czy zamawiający przewiduje możliwość wystawienia faktur częściowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia dwóch faktur:

 1. pierwsza faktura po kompletnym wykonaniu prac w części dobudowanej,
 2. druga faktura po wykonaniu pozostałego zakresu rozbudowy szkoły.

 Pytanie 2.

Jaka część prac musi zostać wykonana w okresie wakacji?

 Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje, że około 40%.

 

Odpowiedzi na powyższe pytania nie stanowią modyfikacji treści SIWZ.

Wójt Gminy
Zbysław Woźniakowski

 

Jeziora Wielkie, dn. 12.01.2017 r.

 

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.:Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich – II etap; nr sprawy: RGK.271.1.2017

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisano, że Zamawiający dysponuje dokumentacją projektową i stanowi to załącznik nr 6 do warunków zamówienia. Wycenę należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej ,przedmiaru robót oraz wizji lokalnej. W związku z powyższym prosimy o zamieszczenie brakującej dokumentacji projektowej na stronie internetowej.

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, że zmodyfikowano w SIWZ rozdział 24 Załączniki do SIWZ polegający na zmianie treści tabeli która otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 1.

Formularz oferty

Załącznik Nr 2.

Wzór umowy

Załącznik Nr 3.

Oświadczenie Wykonawcy oraz wykaz robót i wykaz osób

Załącznik Nr 4.

Wykaz prac przeznaczonych do podwykonania

Załącznik nr 5.

Przedmiar Robót

Załącznik nr 6.

Dokumentacja projektowa – dostępna w Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie

Jednocześnie wskazuję, że w naszym ogłoszeniu nr 2589 - 2017 z dnia 2017-01-04 r. zamieszczonym na stronach BZP i BIP w punkcie I.4) Komunikacja – poinformowaliśmy, że dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony w zakresie dokumentacji.

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 stanowi modyfikację treści SIWZ (rozdział 24 załączona wyżej tabela).

Wójt Gminy
Zbysław Woźniakowski

 

Jeziora Wielkie, dnia 12.01.2017 r.

Numer sprawy RGK.271.1.2017

DO

WYKONAWCÓW

ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich – II etap”:

 1. 1.      Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia – dokonuje się zmiany zapisu ust. 2 który otrzymuje brzmienie:
  „Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia zawarty jest w: Załączniku Nr 5 do SIWZ – Przedmiar robót.”
  oraz ust. 3 pkt 2 który otrzymuje brzmienie: Należy zapewnić codzienne dojście – dojazd do budynku Szkoły. Prace winny przebiegać w taki sposób aby Szkoła mogła prowadzić zajęcia lekcyjne. Część prac musi zostać wykonana w okresie wakacji. Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami  nadzoru autorskiego, inwestorskiego i Zamawiającego.
 2. 2.      Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie:
  „Wymagany termin zakończenia realizacji całości zamówienia: 18 sierpnia 2017 r.”
 3. 3.      Rozdział 15. Opis sposobu przygotowania ofert – dokonuje się zmiany zapisu ust. 1 który otrzymuje brzmienie:
  Opakowanie i adresowanie oferty

Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym  
i opisanym:

Nadawca:

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat:                                Gmina Jeziora Wielkie

                        Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie

OFERTA NA:

Rozbudowę PSP w Jeziorach Wielkich – II etap.

                                          NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

 tj. 20.01.2017 r. godz. 1115

 1. 4.      Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – wprowadza się następujące zmiany:

1)      ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, SEKRETARIAT - Urząd Gminy Jeziora Wielkie,     Jeziora Wielkie 36, w terminie do dnia 20.01. 2017 roku, godz. 11.00.”

2)      ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego jak wyżej, pok. 9 dnia 20.01. 2017 r. godz. 11:15”

 

 1. 5.        Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert – ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Kryterium Cena – znaczenie 60 %

60

Gdzie:

KC  - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena

CN   - najniższa zaoferowana cena

COB  - cena zaoferowana w ofercie badanej

Wynik obliczeń jest zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku

 

2. Kryterium Gwarancja (podajemy w miesiącach) – znaczenie 40% (okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy niż 60 miesięcy)

 

Gdzie:

KG – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium gwarancja

GOB – gwarancja zaoferowana w ofercie badanej;

GNG – najdłuższy zaoferowany termin gwarancji;

Wynik obliczeń jest zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi –  KC + KG = maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający wybierze ofertę która uzyska największą ilość punktów

 1. Rozdział 24. Załączniki do SIWZ – zmienia się treść tabeli która otrzymuje brzmienie:

Załącznik Nr 1.

Formularz oferty

Załącznik Nr 2.

Wzór umowy

Załącznik Nr 3.

Oświadczenie Wykonawcy oraz wykaz robót i wykaz osób

Załącznik Nr 4.

Wykaz prac przeznaczonych do podwykonania

Załącznik nr 5.

Przedmiar Robót

Załącznik nr 6.

Dokumentacja projektowa – dostępna w Urzędzie Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie

 1. W załączniku numer 1 do SIWZ – Formularz oferty

1)      ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Okres gwarancji w miesiącach ……………… (nie mniej niż 36 miesięcy oraz nie więcej niż 60 miesięcy).”

2)      ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wymagany termin wykonania zadania do dnia 18 sierpnia 2017 r.”

 1. 8.        W załączniku numer 2 do SIWZ – Wzór umowy - § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Termin zakończenia całości robót będących przedmiotem umowy nastąpi  nie później niż do dnia 18 sierpnia 2017 r. – data zgłoszenia do odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 umowy.”
 2. 9.        W załączniku numer 5 – Przedmiar robót w pliku zapisanym w formacie PDF – „przedmiar_nr_1.pdf” dokonano następujących zmian w pozycjach numer 2 i 22

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

2

d.1

KNR 4-01

0304-02

 

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej, bloczkami z betonu komórkowego

(11*1.5*1.5-2.5*0.9*2)*0.38

m3

 

 

m3

 

 

 

7.695

 

 

 

 

 

RAZEM

7.695

22

d.2

KNR 2-02

0113-01

Ścianki działowe budynków jednokond.,o gr.12cm z bloczków gazobetonowych wys. do 4.5m - analogia

5.62*2*3.2+3*3.2+2*3.2

m3

 

m3

 

 

51.968

 

 

 

 

 

RAZEM

51.968

 

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Wójt Gminy
Zbysław WoźniakowskiUWAGA: DO WSZYSTKICH OFERENTÓW, ZAWIADAMIAM ŻE W DNIU 12.01.2017 R. DODANO ZAŁĄCZNIKI W FORMACIE: pdf
 
Ogłoszenie nr 7147 - 2017 z dnia 2017-01-12 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 2589
Data: 04/01/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Jeziora Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235083700000, ul. Jeziora Wielkie  36, 88324   Jeziora Wielkie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 31 87 220, e-mail miross@jeziorawielki.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://jeziorawielkie.bipgmina.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.2.2)
W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie cena 60 termin realizacji 30 gwarancja 10
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie cena 60 gwarancja 40

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 19/01/2017, godzina:
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 20/01/2017, godzina:11:00

 

 

 

Ogłoszenie nr 2589 - 2017 z dnia 2017-01-04 r.

Jeziora Wielkie: Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich - II etap
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jeziora Wielkie, krajowy numer identyfikacyjny 9235083700000, ul. Jeziora Wielkie  36, 88324   Jeziora Wielkie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 31 87 220, e-mail miross@jeziorawielki.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
http://jeziorawielkie.bipgmina.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

tak
Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36 - dokumentacja projektowa


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
za pośrenictwem operatora pocztwego w rozumieniu ustawy z nia 23listpada 2012r. - Prawo pocztoe (Dz. U. poz. 1529 orazz 2015 r. oz. 1830) osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Jeziora Wielkie, Jeiora Wilkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich - II etap
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Rozbudowa szkoły w Jeziorach Wielkich – II etap w zakresie określonym w przedmiarze robót. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej. Wskazane jest żeby Wykonawca zapoznał się z terenem budowy i dokumentacją projektową oraz wniósł ewentualne uwagi na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu ponieważ część robót budowlanych została wykonana w ramach wcześniejszych etapów.

II.5) Główny kod CPV: 45214210-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 01/02/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: a)wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał : co najmniej jedną (1) robotę budowlaną polegającą na remoncie, budowie lub przebudowie i wartości, co najmniej 200.000,00 zł brutto (słownie zł: dwieście tysięcy). Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu robót i dowodów. b)dysponuje, co najmniej jedną osobą - Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.). Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dowody potwierdzające że roboty budowlane (wykazane w oświadczeniu) zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony i podpisany formularz „ Oferta Wykonawcy” (wzór zał. nr 1 do SIWZ). 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane. 3. Dowód wniesienia wadium - kserokopia. 4. Kosztorys ofertowy szczegółowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2014 r., poz. 1804). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank: Bank Spółdzielczy w Strzelnie Nr rachunku: 83 8159 0003 2002 0013 0488 0005 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty. 7. Zwrot wadium lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Prawa zamówień publicznych. 8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (art. 89, ust. 1, pkt 7b).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin realizacji

30

gwaranja

10


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: A. W zakresie zmiany terminu wykonania: • wystąpienia nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym kolizji, • z powodu nie przewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego, • wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych, B. W zakresie płatności i innych: • aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, • zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia, • zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, • rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony. c) zmiana obciążeń publiczno – prawnych np. podatków itp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 19/01/2017, godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 stycznia 2017 14:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Ossowski
Ilość wyświetleń: 1077
23 stycznia 2017 13:33 Mirosław Ossowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 stycznia 2017 13:31 Mirosław Ossowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 stycznia 2017 13:29 Mirosław Ossowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany