Przetargi

Zapytanie ofertowe na wykonanie nawierzchni drogowej destruktem asfaltowym w miejscowości Gaj na odcinku 550 mb i w miejscowości Jeziora Wielkie na odcinku 1250 mb

Jeziora Wielkie, dnia 1 września 2017 r.

RGK.271.15.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy: wykonania nawierzchni drogowej destruktem asfaltowym w miejscowości Gaj na odcinku 550 mb i w miejscowości Jeziora Wielkie na odcinku 1250 mb

 

Wójt Gminy Jeziora Wielkie zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty w sprawie zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro dot.:

 

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Wykonanie nawierzchni drogowej z destruktu asfaltowego na drodze gminnej w miejscowości Jeziora Wielkie na odcinku 1250 mb i szerokości 3,5 m – łączna powierzchnia wynosi 4375 m2,
  2. Wykonanie nawierzchni drogowej z destruktu asfaltowego na drodze gminnej w miejscowości Gaj na odcinku 550 mb x 3,0 m + 10 m2  – łączna powierzchnia wynosi 1660 m2, wraz z pionową regulacją studzienek kanalizacyjnych pierścieniami dystansowymi – 5 szt.
  3. Ponadto, przedmiot zamówienia obejmuje:

1)       prace przygotowawcze polegające na przygotowaniu drogi poprzez wyprofilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej obecnie wzmocnionej materiałem kamiennym. Podłoże pod warstwę nawierzchni winno być mechanicznie wyprofilowane, równe, bez kolein. Przed ułożeniem destruktu asfaltowego powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.

2)       wbudowanie destruktu asfaltowego wraz z nadaniem spadków poprzecznych odbywać się musi za pomocą układarki do układania mieszanek mineralno — asfaltowych.

3)       na wykonanej nawierzchni z destruktu asfaltowego wykonanie jednokrotnego skropienia całości w/w odcinków dróg na łącznej powierzchni 6035 m2 przy użyciu emulsji asfaltowej w ilości 1,6 kg/m2 wraz z posypką grysem o średnicy 5 — 8 mm,

4)       zagęszczenie warstwy destruktu należy prowadzić walcami ogumionymi o ciężarze min.. 16 ton.

5)       określa się, że grubość warstwy ścieralnej z destruktu asfaltowego po zagęszczeniu nie może być mniejsza jak 6 cm,

6)       Jeżeli w trakcie prowadzonych robót ze strony Wykonawcy wynikną błędy lub zaniedbania to prace, takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia i w terminach wynikających z umowy. W przypadku zaistnienia konieczności robót dodatkowych Wykonawca nie może ich zrealizować bez zgody Zamawiającego. Wszelkie samoistne dyspozycje kierownika budowy będą w tym zakresie bezskuteczne. O konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca poinformuje niezwłocznie pisemnie Zamawiającego,

7)       nawierzchnia z destruktu asfaltowego powinna być wykonywana jednowarstwowo.

8)       wykonawca przedstawi pochodzenie destruktu, destrukt musi pochodzić z górnej warstwy frezowania SMA i frakcja musi być do 31,5 mm,

9)       destrukt nie może być składowany na hałdzie dłużej niż 24 miesiące.

 

Rozliczenie z Wykonawcą za wykonanie przedmiotu zamówienia:

  1. Zamawiający dokona rozliczenia zamówienia wg cen jednostkowych wykonania 1 m2 nawierzchni.
  2. Cena wykonania1 m2 nawierzchni z destruktu asfaltowego obejmuje:

1)       roboty przygotowawcze,

2)       oznakowanie robót,

3)       przygotowanie i oczyszczenie podłoża

4)       dostarczenie destruktu asfaltowego,

5)       rozłożenie i zagęszczenie destruktu asfaltowego,

6)       skropienie warstwy nawierzchni wykonanej z destruktu emulsją asfaltową wraz z posypką grysem,

7)       doprowadzeniem terenu prac i terenu przyległego przez Wykonawcę po wykonaniu robót do stanu pierwotnego oraz rekompensata ewentualnych szkód dla osób trzecich,

8)       usuwaniem kolizji wynikłych przy realizacji projektu: w związku z niewłaściwym wykonywaniem robót lub błędów Wykonawcy,

9)       organizację placu budowy.

 

Wymagania wobec Wykonawcy:

  1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w zapytaniu powinien, wraz z ofertą, przedłożyć:

a)       wykaz wykonanych robót budowlanych:

  • przedstawienie referencji, protokołu lub faktury potwierdzającej wykonanie minimum dwóch dróg z destruktu,
  • przedstawienie referencji, protokołu lub faktury potwierdzającej wykonanie minimum jednej drogi z powierzchniowego utrwalenia,

b)       wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia:

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia, warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zadania jeżeli wykaże, że dysponuje kadrą kierowniczą o doświadczeniu niezbędnym do wykonania zadania — uprawnienia wykonawcze drogowe wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających uprawnienia.
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

 

Czas realizacji przedmiotu zamówienia:

 

Rozpoczęcie w/w usługi nastąpi po podpisaniu umowy, a rzeczywisty termin zakończenia usługi nie może być dłuższy niż do 16.10.2017 r.- nie dopuszcza się wydłużenia terminu wykonania prac.

 

Kryterium wyboru oferty:

 

Cena – 100 %

 

Miejsce i termin składania ofert:

 

Gmina Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36,  88-324 Jeziora Wielkie, sekretariat, pokój numer 1 w terminie do dnia 7 września 2017 r. do godziny: 11:00. Otwarcie ofert o godzinie 11:15, w pokoju numer 7.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach i oznaczonych: „Oferta na wykonanie nawierzchni drogowej destruktem asfaltowym w miejscowości Gaj na odcinku 550 mb i w miejscowości Jeziora Wielkie na odcinku 1250 mb. Nie otwierać do dnia 7 września 2017 r. do godziny 11:15.”

 Z upoważnienia Wójta
Grażyna Leśniewska
Sekretarz Gminy

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 września 2017 07:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Ossowski
Ilość wyświetleń: 352
01 września 2017 07:38 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [umowa_droga_destrukt.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 września 2017 07:38 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy_destrukt.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 września 2017 07:37 Mirosław Ossowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany