Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi zobacz archiwum »

Przetarg na usługi ubezpieczeniowe

Zawiadomienie o wyborze oferty.

 

Niniejszym informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zadanie obejmujące ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Jeziora Wielkie w zakresie:

Część I:

ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

ubezpieczenia szyb od stłuczenia,

ubezpieczeń NNW,

Część II:

ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, NNW),

Część III:

ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej.

 

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp - Dz. U. z 2017r., poz. 1579, 2018, z późn. zm.), do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę:

 

W części I, II i III:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Biuro Regionalne w Bydgoszczy

ul. Gdańska 47, 85-005 Bydgoszcz

 

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:

 

Część I:

 „cena” - 60%,

„zaakceptowanie klauzul dodatkowych” - 25%,

„zwiększenie limitów odpowiedzialności” – 15%;

 

Część II:

 „cena” - 60%,

„zaakceptowanie klauzul dodatkowych” - 25%,

„zniżka za niską szkodowość”– 15%;

 

Część III:

 „cena” - 60%,

„zaakceptowanie klauzul dodatkowych” - 40%.

 

Ponadto, zgodnie z art. 92, ust. 1, pkt 1 uPzp przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 Część I:

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów

wg kryterium
„cena”

Liczba punktów

wg kryterium „zaakceptowanie klauzul dodatkowych”

Liczba punktów

 wg kryterium „zwiększenie limitów odpowiedzialności”

Liczba punktów łącznie

1

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Oddział w Toruniu

ul. Szosa Lubicka 90

87-100 Toruń

brak oferty

na cz. I

 

2

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Biuro Regionalne w Bydgoszczy

ul. Gdańska 47, 85-005 Bydgoszcz

60,00

12,00

12,15

84,15

 

3

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Oddział w Katowicach

ul. Mickiewicza 29

40-923 Katowice

41,80

11,00

0,00

52,80

4

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Przedstawicielstwo Regionalne w Poznaniu

ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101

67-719 Poznań

39,59

8,00

6,30

53,89

 

Część II:

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów

wg kryterium
„cena”

Liczba punktów

wg kryterium
 „zaakceptowanie klauzul dodatkowych”

Liczba punktów

 wg kryterium „zniżka za niską szkodowość”

Liczba punktów łącznie

1

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Oddział w Toruniu

ul. Szosa Lubicka 90

87-100 Toruń

60,00

11,50

0,00

71,50

 

2

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Biuro Regionalne w Bydgoszczy

ul. Gdańska 47, 85-005 Bydgoszcz

59,72

18,00

0,00

77,72

 

3

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Oddział w Katowicach

ul. Mickiewicza 29

40-923 Katowice

46,79

16,00

0,00

62,79

4

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Przedstawicielstwo Regionalne w Poznaniu

ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101

67-719 Poznań

brak oferty

na cz. II

 Część III:

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów

wg kryterium
„cena”

Liczba punktów

wg kryterium
 „zaakceptowanie klauzul dodatkowych”

Liczba punktów łącznie

1

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Oddział w Toruniu

ul. Szosa Lubicka 90

87-100 Toruń

60,00

2,80

62,80

 

2

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

Biuro Regionalne w Bydgoszczy

ul. Gdańska 47, 85-005 Bydgoszcz

44,18

26,40

70,58

 

3

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Oddział w Katowicach

ul. Mickiewicza 29

40-923 Katowice

37,10

13,60

50,70

4

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Przedstawicielstwo Regionalne w Poznaniu

ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101

67-719 Poznań

32,95

0,00

32,95

 Jednocześnie informuję, że żaden z Wykonawców nie został wykluczony oraz żadna z ofert nie została odrzucona, a zawarcie umowy w przedmiotowym postępowaniu nastąpi po upływie terminów określonych w art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp.

Pełniący funkcję Wójta
Gminy Jeziora Wielkie
Dariusz Ciesielczyk


Jeziora Wielkie, 6.12.2017r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

        Gmina Jeziora Wielkie, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi pn.: „Usługi ubezpieczeniowe”.

 

 1. Na realizację przedmiotowego zamówienia w okresie 36 miesięcy od 01.01.2018r. do 31.12.2020r., Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 155700,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset zł), w tym na:

        Cześć I zamówienia: 75.600,00 zł,

        Część II zamówienia:  69.000,00 zł,

Część III zamówienia: 11.100,00 zł.

 

 1. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 6 grudnia 2017r. do godziny 10:00 zostało złożonych 4 oferty:

na część I Zamówienia złożono: 3 oferty,

na część II Zamówienia złożono: 3 oferty,

na część III Zamówienia złożono: 4 oferty;

 

                Część I zamówienia:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie:

                Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

                Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej

                Ubezpieczenie szyb od stłuczenia

                Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

                Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

                Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;

 

OFERTA NR 1

 

 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Toruniu ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń.
 • Wyżej wymieniona firma nie złożyła oferty na I część zamówienia.

 

OFERTA NR 2

 

 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, ul. Gdańska 47, 85-005 Bydgoszcz

 

 • Cena: 84000,00 zł

 

 • Akceptacja klauzul fakultatywnych:

Nr

klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK / NIE

39

Klauzula ubezpieczenia mienia na cudzy rachunek

Tak

40

Klauzula automatycznego wyrównania sumy ubezpieczenia

Nie

41

Klauzula aktów terroryzmu

Tak

42

Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych

Tak

43

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania

Tak

44

Klauzula zniesienia limitów odpowiedzialności dla klauzul automatycznego pokrycia

Nie

45

Klauzula zniżki z tytułu niskiej szkodowości

Nie

46

Klauzula kompensacji sum ubezpieczenia

Nie

47

Klauzularyzyk nienazwanych

Nie

48

Klauzula 168 godzin

Nie

49

Klauzula odpowiedzialności za zdarzenia powiązane przyczynowo

Tak

50

Klauzula odpowiedzialności za długotrwałe oddziaływanie czynników

Nie

51

Klauzula wężykowa

Tak

 

-         Pozostałe kryteria oceny:

 

Opis postanowienia dodatkowego

Zmiany limitów wprowadzone w ofercie przez Wykonawcę

TAK/NIE

 

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka przepięcia/przetężenia (w klauzuli przepięcia)

Zwiększenie limitu

 • o 50%

Nie

Zwiększenie limitu

 • o 100%

Tak

Zwiększenie limitu odpowiedzialności

dla ryzyka dewastacji

Zwiększenie limitu

 • o 50%

Nie

Zwiększenie limitu

 • o 100%

Tak

Zwiększenie limitu odpowiedzialności (sumy ubezpieczenia) dla ryzyka kradzieży zwykłej

Zwiększenie limitu

 • o 50%

Nie

Zwiększenie limitu

 • o 100%

Tak

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla kosztów odtworzenia dokumentów

(w klauzuli kosztów odtworzenia dokumentów)

Zwiększenie limitu

 • o 50%

Nie

Zwiększenie limitu

 • o 100%

Tak

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka zalania przez nieszczelny dach, okna i złącza (klauzula zalaniowa)

Zwiększenie limitu

 • o 50%

Tak

Zwiększenie limitu

 • o 100%

Nie

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla przezornej sumy ubezpieczenia

(w klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia)

Zwiększenie limitu

 • o 50%

Nie

Zwiększenie limitu

 • o 100%

Tak

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód mechanicznych (w klauzuli szkód mechanicznych)

Zwiększenie limitu

 • o 50%

Nie

Zwiększenie limitu

 • o 100%

Tak

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód elektrycznych (w klauzuli szkód elektrycznych)

Zwiększenie limitu

 • o 50%

Nie

Zwiększenie limitu

 • o 100%

Tak

Zwiększenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

deliktowej i kontraktowej

Zwiększenie SG o 25%

Tak

Zwiększenie SG o 50%

Nie

Zwiększenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi

Zwiększenie SG o 25%

Tak

Zwiększenie SG o 50%

Nie

 

 

OFERTA NR 3

 

 • Concordia Polska TUW Oddział w Katowicach, Mickiewicza 29, 40-923 Katowice

 

 • Cena: 120.561,00 zł

 

 • Akceptacja klauzul fakultatywnych:

Nr

klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK / NIE

39

Klauzula ubezpieczenia mienia na cudzy rachunek

Nie

40

Klauzula automatycznego wyrównania sumy ubezpieczenia

Tak

41

Klauzula aktów terroryzmu

Tak

42

Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych

Tak

43

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania

Tak

44

Klauzula zniesienia limitów odpowiedzialności dla klauzul automatycznego pokrycia

Nie

45

Klauzula zniżki z tytułu niskiej szkodowości

Nie

46

Klauzula kompensacji sum ubezpieczenia

Nie

47

Klauzularyzyk nienazwanych

Nie

48

Klauzula 168 godzin

Nie

49

Klauzula odpowiedzialności za zdarzenia powiązane przyczynowo

Tak

50

Klauzula odpowiedzialności za długotrwałe oddziaływanie czynników

Nie

51

Klauzula wężykowa

Tak

 

-         Pozostałe kryteria oceny:

 

Opis postanowienia dodatkowego

Zmiany limitów wprowadzone w ofercie przez Wykonawcę

TAK/NIE

 

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka przepięcia/przetężenia (w klauzuli przepięcia)

Zwiększenie limitu

 • o 50%

Nie

Zwiększenie limitu

 • o 100%

Nie

Zwiększenie limitu odpowiedzialności

dla ryzyka dewastacji

Zwiększenie limitu

 • o 50%

Nie

Zwiększenie limitu

 • o 100%

Nie

Zwiększenie limitu odpowiedzialności (sumy ubezpieczenia) dla ryzyka kradzieży zwykłej

Zwiększenie limitu

 • o 50%

Nie

Zwiększenie limitu

 • o 100%

Nie

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla kosztów odtworzenia dokumentów

(w klauzuli kosztów odtworzenia dokumentów)

Zwiększenie limitu

 • o 50%

Nie

Zwiększenie limitu

 • o 100%

Nie

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka zalania przez nieszczelny dach, okna i złącza (klauzula zalaniowa)

Zwiększenie limitu

 • o 50%

Nie

Zwiększenie limitu

 • o 100%

Nie

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla przezornej sumy ubezpieczenia

(w klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia)

Zwiększenie limitu

 • o 50%

Nie

Zwiększenie limitu

 • o 100%

Nie

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód mechanicznych (w klauzuli szkód mechanicznych)

Zwiększenie limitu

 • o 50%

Nie

Zwiększenie limitu

 • o 100%

Nie

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód elektrycznych (w klauzuli szkód elektrycznych)

Zwiększenie limitu

 • o 50%

Nie

Zwiększenie limitu

 • o 100%

Nie

Zwiększenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

deliktowej i kontraktowej

Zwiększenie SG o 25%

Nie

Zwiększenie SG o 50%

Nie

Zwiększenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi

Zwiększenie SG o 25%

Nie

Zwiększenie SG o 50%

Nie

 

 

OFERTA NR 4

 

 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo Regionalne w Poznaniu, ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101, 61-179 Poznań

 

 • Cena: 127.300,00 zł

 

 • Akceptacja klauzul fakultatywnych:

Nr

klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK / NIE

39

Klauzula ubezpieczenia mienia na cudzy rachunek

Tak

40

Klauzula automatycznego wyrównania sumy ubezpieczenia

Nie

41

Klauzula aktów terroryzmu

Nie

42

Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych

Tak

43

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania

Tak

44

Klauzula zniesienia limitów odpowiedzialności dla klauzul automatycznego pokrycia

Nie

45

Klauzula zniżki z tytułu niskiej szkodowości

Nie

46

Klauzula kompensacji sum ubezpieczenia

Tak

47

Klauzularyzyk nienazwanych

Nie

48

Klauzula 168 godzin

Tak

49

Klauzula odpowiedzialności za zdarzenia powiązane przyczynowo

Nie

50

Klauzula odpowiedzialności za długotrwałe oddziaływanie czynników

Nie

51

Klauzula wężykowa

Nie

 

-         Pozostałe kryteria oceny:

 

Opis postanowienia dodatkowego

Zmiany limitów wprowadzone w ofercie przez Wykonawcę

TAK/NIE

 

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka przepięcia/przetężenia (w klauzuli przepięcia)

Zwiększenie limitu

 • o 50%

Nie

Zwiększenie limitu

 • o 100%

Tak

Zwiększenie limitu odpowiedzialności

dla ryzyka dewastacji

Zwiększenie limitu

 • o 50%

Nie

Zwiększenie limitu

 • o 100%

Nie

Zwiększenie limitu odpowiedzialności (sumy ubezpieczenia) dla ryzyka kradzieży zwykłej

Zwiększenie limitu

 • o 50%

Nie

Zwiększenie limitu

 • o 100%

Nie

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla kosztów odtworzenia dokumentów

(w klauzuli kosztów odtworzenia dokumentów)

Zwiększenie limitu

 • o 50%

Nie

Zwiększenie limitu

 • o 100%

Tak

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka zalania przez nieszczelny dach, okna i złącza (klauzula zalaniowa)

Zwiększenie limitu

 • o 50%

Nie

Zwiększenie limitu

 • o 100%

Nie

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla przezornej sumy ubezpieczenia

(w klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia)

Zwiększenie limitu

 • o 50%

Nie

Zwiększenie limitu

 • o 100%

Tak

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód mechanicznych (w klauzuli szkód mechanicznych)

Zwiększenie limitu

 • o 50%

Nie

Zwiększenie limitu

 • o 100%

Tak

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla szkód elektrycznych (w klauzuli szkód elektrycznych)

Zwiększenie limitu

 • o 50%

Nie

Zwiększenie limitu

 • o 100%

Tak

Zwiększenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

deliktowej i kontraktowej

Zwiększenie SG o 25%

Nie

Zwiększenie SG o 50%

Nie

Zwiększenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi

Zwiększenie SG o 25%

Nie

Zwiększenie SG o 50%

Nie

 

 

Część II zamówienia:

Ubezpieczenie pojazdów w zakresie:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 

OFERTA NR 1

 

 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Toruniu ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń

 

 • Cena: 49.998,00 zł

 

 • Akceptacja klauzul fakultatywnych:

 

Nr

klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK / NIE

4

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania

Tak

5

Klauzula gwarantowanej sumy ubezpieczenia

Nie

6

Klauzula pokrycia kosztów wymiany zamków i zabezpieczeń

Tak

7

Klauzula zassania wody do silnika

Tak

8

Klauzula zmiany definicji szkody całkowitej

Nie

9

Klauzula okolicznościowa w AC

Nie

10

Klauzula odpowiedzialności dla szkód kradzieżowych

Nie

11

Klauzula zabezpieczeń dla nowo nabytych pojazdów

Tak

 

 

 • Pozostałe kryteria oceny:

 

Zniżka za niską szkodowość

TAK/NIE

Nie

 

 

OFERTA NR 2

 

 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, ul. Gdańska 47, 85-005 Bydgoszcz

 

 • Cena: 50235,00 zł

 

 • Akceptacja klauzul fakultatywnych:

 

Nr

klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK / NIE

4

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania

Tak

5

Klauzula gwarantowanej sumy ubezpieczenia

Tak

6

Klauzula pokrycia kosztów wymiany zamków i zabezpieczeń

Tak

7

Klauzula zassania wody do silnika

Tak

8

Klauzula zmiany definicji szkody całkowitej

Tak

9

Klauzula okolicznościowa w AC

Nie

10

Klauzula odpowiedzialności dla szkód kradzieżowych

Nie

11

Klauzula zabezpieczeń dla nowo nabytych pojazdów

Tak

 

 

 • Pozostałe kryteria oceny:

 

Zniżka za niską szkodowość

TAK/NIE

Nie

 

 

OFERTA NR 3

 

 • Concordia Polska TUW Oddział w Katowicach, Mickiewicza 29, 40-923 Katowice

 

 • Cena: 64.122,00 zł

 

 • Akceptacja klauzul fakultatywnych:

 

Nr

klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK / NIE

4

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania

Nie

5

Klauzula gwarantowanej sumy ubezpieczenia

Nie

6

Klauzula pokrycia kosztów wymiany zamków i zabezpieczeń

Tak

7

Klauzula zassania wody do silnika

Tak

8

Klauzula zmiany definicji szkody całkowitej

Tak

9

Klauzula okolicznościowa w AC

Nie

10

Klauzula odpowiedzialności dla szkód kradzieżowych

Tak

11

Klauzula zabezpieczeń dla nowo nabytych pojazdów

Tak

 

 

 • Pozostałe kryteria oceny:

 

Zniżka za niską szkodowość

TAK/NIE

Nie

 

 

OFERTA NR 4

 

 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo Regionalne w Poznaniu, ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101, 61-179 Poznań

 

 • Wyżej wymieniona firma nie złożyła oferty na II część zamówienia.

 

Część III zamówienia:

Ubezpieczenie pojazdów w zakresie:

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

 

OFERTA NR 1

 

 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Toruniu ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń

 

 • Cena: 4.860,00 zł

 

 • Akceptacja klauzul fakultatywnych:

 

Nr

klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK / NIE

4

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania

Tak

5

Klauzula zasiłku dziennego

Nie

6

Klauzula rozszerzenia zakresu o zawał serca i udar mózgu

Nie

7

Klauzula czasowego zakresu ochrony

Nie

8

Klauzula automatycznego pokrycia w NNW OSP

Nie

9

Klauzula zwiększenia sumy ubezpieczenia

w ubezpieczeniu bezimiennym

Nie

 

 

OFERTA NR 2

 

 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, ul. Gdańska 47, 85-005 Bydgoszcz

 

 • Cena: 6.600,00 zł

 

 • Akceptacja klauzul fakultatywnych:

 

Nr

klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK / NIE

4

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania

Tak

5

Klauzula zasiłku dziennego

Nie

6

Klauzula rozszerzenia zakresu o zawał serca i udar mózgu

Nie

7

Klauzula czasowego zakresu ochrony

Tak

8

Klauzula automatycznego pokrycia w NNW OSP

Tak

9

Klauzula zwiększenia sumy ubezpieczenia

w ubezpieczeniu bezimiennym

Tak

 

 

OFERTA NR 3

 

 • Concordia Polska TUW Oddział w Katowicach, Mickiewicza 29, 40-923 Katowice

 

 • Cena: 7.860,00 zł

 

 • Akceptacja klauzul fakultatywnych:

 

Nr

klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK / NIE

4

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania

Nie

5

Klauzula zasiłku dziennego

Nie

6

Klauzula rozszerzenia zakresu o zawał serca i udar mózgu

Tak

7

Klauzula czasowego zakresu ochrony

Nie

8

Klauzula automatycznego pokrycia w NNW OSP

Tak

9

Klauzula zwiększenia sumy ubezpieczenia

w ubezpieczeniu bezimiennym

Nie

 

 

OFERTA NR 4

 

 • UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo Regionalne w Poznaniu, ul. Gen. T. Kutrzeby 12A/101, 61-179 Poznań

 

 • Cena: 8.850,00 zł

 

 • Akceptacja klauzul fakultatywnych:

 

Nr

klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK / NIE

4

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania

Nie

5

Klauzula zasiłku dziennego

Nie

6

Klauzula rozszerzenia zakresu o zawał serca i udar mózgu

Nie

7

Klauzula czasowego zakresu ochrony

Nie

8

Klauzula automatycznego pokrycia w NNW OSP

Nie

9

Klauzula zwiększenia sumy ubezpieczenia

w ubezpieczeniu bezimiennym

Nie

 


Pełniący funkcję Wójta
Gminy Jeziora Wielkie
Dariusz Ciesielczyk

 

 


Jeziora Wielkie, dnia 28.11.2017 roku

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: RGK.271.17.2017

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.17.2017 w trybie przetargu nieograniczonego

na Usługi ubezpieczeniowe.

WYJAŚNIENIE

treści SIWZ numer 2

 

Gmina Jeziora Wielkie., działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1579), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi ubezpieczeniowe

 

Pytanie nr 82:

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 83:

W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych proszę o informację na temat rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego oraz w podległych jednostkach.

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Pytanie nr 84:

Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych zastosowanych w mieniu Ubezpieczającego i jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.

Odpowiedź: Będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.

 

 

Pytanie nr 85:

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 86:

Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia  mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane :

- rok budowy

- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian

- rodzaj pokrycia dachu

- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny

- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie uzupełnić tych informacji.

 

Pytanie nr 87:

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 88:

Proszę  o wykaz  przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu)

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie uzupełnić tych informacji.

 

Pytanie nr 89:

Proszę o wykaz planowanych remontów w  okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

Odpowiedź: Brak planów w tym zakresie.

 

Pytanie nr 90:

Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?

Odpowiedź: Nie.

 

Pytanie nr 91:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

a/   łączna ilość starodruków i inkunabułów

b/   wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu

c/   prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły

d/   prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia

Odpowiedź: Starodruki i inkunabuły nie są przedmiotem ubezpieczenia.

 

Pytanie nr 92:

Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji.

Odpowiedź: patrz odpowiedź na pytanie 39.

 

Pytanie nr 93:

Czy Zamawiający  w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ?

Odpowiedź: patrz odpowiedź na pytanie 31.

 

Pytanie nr 94:

Czy Zamawiający  w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń - prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: patrz odpowiedź na pytanie 31.

 

Pytanie nr 95:

Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w  ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?

Odpowiedź: Brak franszyz.

 

Pytanie nr 96:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

I.    mienie wyłączone z eksploatacji

II.   pustostany

III.  budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Odpowiedź: Zgodnie z Załącznikiem nr 6.

 

Pytanie nr 97:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z Załącznikiem nr 6.

 

Pytanie nr 98:

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie  prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 99:

W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania  prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

Odpowiedź: Ogrodzenie terenu.

 

Pytanie nr 100:

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 101:

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki.

 

Pytanie nr 102:

Czy Zamawiający  posiada/zarządza/administruje  wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

a.            Gdzie się znajduję - adres

b.            Od kiedy funkcjonuje

c.             Na jak dużym obszarze

d.            Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy

e.             Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

Odpowiedź: patrz odpowiedź na pytanie 75.

 

Pytanie nr 103:

Odnośnie mienia znajdującego  się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o  podanie wysokości  wypłaconych  odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odpowiedź: Wskazane lokalizacje nie uległy nigdy szkodom powodziowym.

 

Pytanie nr 104:

Odnośnie mienia znajdującego  się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o  podanie wysokości  wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odpowiedź: W lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie występowały szkody polegające na podtopieniu mienia.

 

Pytanie nr 105:

Odnośnie mienia znajdującego  gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o  podanie wysokości  wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odpowiedź: Na terenie Gminy Jeziora Wielkie nie miały miejsca podobne zdarzenia.

 

Pytanie nr 106:

Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi  dopuszcza możliwość wprowadzenia  limitu odpowiedzialności  w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 107:

Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek  podniesienia się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 108:

Proszę o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 109:

Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 500,00 zł.

 

Pytanie nr 110:

Dla sprzętu elektronicznego powyżej 7 lat proszę o zmianę rodzaju wartości z odtworzeniowej na rzeczywistą lub księgową brutto.

Odpowiedź: Do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zgłoszone zostały sprzęty nie starsze niż 5-cio letnie.

 

Pytanie nr 111:

Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 5.12.2017r.

Odpowiedź: Termin składania ofert został przesunięty na 6.12.2017r., zgodnie z odpowiedzią na pytanie 26.

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Pełniący funkcję Wójta
Gminy Jeziora Wielkie
Dariusz Ciesielczyk

 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: RGK.271.17.2017

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RGK.271.16.2017 w trybie przetargu nieograniczonego

na Usługi ubezpieczeniowe.

WYJAŚNIENIE

treści SIWZ numer 1

 

Gmina Jeziora Wielkie., działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1579), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi ubezpieczeniowe

 

Ubezpieczenia majątkowe i OC:

 

Pytanie nr 1:

Czy na terenie Gminy wystąpiła od 2010 r. powódź ? Czy wskazane lokalizacje uległy kiedykolwiek szkodom powodziowym ? Jeżeli tak - kiedy wystąpiła powódź, jakie były szkody i  które lokalizacje uległy szkodom?

Odpowiedź:Na terenie Gminy Jeziora Wielkie od 2010r. nie wystąpiła powódź. Wskazane lokalizacje nie uległy nigdy szkodom powodziowym.

 

Pytanie nr 2:

Jeżeli tak- proszę o informację czy Gmina podjęła działania ograniczające możliwość wystąpienia takich szkód powodziowych w przyszłości. Jeżeli tak – jakie ?

Odpowiedź: Na terenie Gminy Jeziora Wielkie nie wystąpiła powódź.

 

Pytanie nr 3:

Proszę o informację czy istnieje możliwość podtopienia terenów lub podniesienia się poziomu wód gruntowych, proszę o wskazanie jednostek oraz adresu.

Odpowiedź: W lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie występowały szkody polegające na podtopieniu mienia.

 

Pytanie nr 4:

Czy gmina zleciła administrowanie i utrzymywanie w należytym stanie sieci dróg, ulic i chodników podmiotowi zajmującemu się profesjonalnie zarządzeniem i administrowaniem dróg czy wykonuje te czynności we własnym zakresie?

Odpowiedź: Gmina Jeziora Wielkie nie zleca administrowania i utrzymywania dróg. Czynności te wykonuje we własnym zakresie.

 

Pytanie nr 5:

Proszę o informację czy do ubezpieczenia OC dróg zostały wskazane również drogi nieutwardzone? Jeżeli tak proszę o informację o długości (km) dróg nieutwardzonych.

Odpowiedź:Do ubezpieczenia wskazane zostały jedynie drogi utwardzone.

 

Pytanie nr 6:

Czy ochroną OC mają być objęte któreś z wymienionych zadań gminy tj:

- działalność zakładu gospodarki komunalnej

- administrowanie wysypiskiem śmieci

- administrowania basenami, pływalniami czy kąpieliskami

- wprowadzenie do obiegu wody zanieczyszczonej lub o szkodliwych właściwościach

Jeżeli tak, które?

Odpowiedź:

Ochroną OC mają być objęte: działalność Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, wprowadzenie do obiegu wody zanieczyszczonej lub o szkodliwych właściwościach             oraz administrowanie/zarządzanie miejscami przeznaczonymi do kąpieli.

                                                              

Pytanie nr 7:

Klauzula nr 17 - Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych: prosimy o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych i przeniesienie do wykazu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 8:

Klauzula nr 24 - Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – prosimy o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych i przeniesienie do wykazu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 9:

Klauzula nr 32 - Klauzula składowania – prosimy o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych i przeniesienie do wykazu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 10:

Klauzula nr 33 - Klauzula zalaniowa – prosimy o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych i przeniesienie do wykazu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 11:

Klauzula nr 34 - Klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie – prosimy o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych i przeniesienie do wykazu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 12:

Klauzula nr 35 - Klauzula szkód mechanicznych – prosimy o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych i przeniesienie do wykazu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 13:

Klauzula nr 36 - Klauzula ubezpieczenia szkód elektrycznych – prosimy o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych i przeniesienie do wykazu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 14:

Klauzula nr 37 - Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych i przeniesienie do wykazu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 15:

Klauzula nr 38 - Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych i przeniesienie do wykazu klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

 

Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w specyfikacji

 

 1. A.                  UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DELIKTOWEJ I KONTRAKTOWEJ

 

Pytanie nr 16:

W zakresie ubezpieczenia pkt b - odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez prąd elektryczny, w tym przepięcia i przetężenia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 300 000,00 zł.

Pytanie nr 17:

W zakresie ubezpieczenia pkt lodpowiedzialność cywilną pracodawcy za szkody poniesione przez pracowników w związkuz wypadkiem przy pracy (niezależnie od formy zatrudnienia, w tym wolontariuszom, praktykantom, stażystom, itp.) - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 300 000 na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 18:

W zakresie ubezpieczenia pkt o odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców, oraz osoby, którym Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności, z prawem do regresu do podwykonawców. W przypadku powierzenia określonej czynności osobie fizycznej, regres jest wyłączony - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 200 000 na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

C. UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA

Pytanie nr 19:

W zakresie ubezpieczenia prosimy o zmianę zdania  „Zakres ubezpieczenia obejmuje stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynków i budowli wszystkich jednostek wymienionych w specyfikacji, w tym również oszklenie osprzętu urządzeń technicznych i instalacji w budynku.” na następujące „Zakres ubezpieczenia obejmuje stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynków i budowli wszystkich jednostek wymienionych w specyfikacji.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

 

Ubezpieczenia poszczególnych jednostek (ubezpieczonych)

 

A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

 

Pytanie nr 20:

W zakresie ubezpieczenia podtopienie mienia w wyniku deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu (w tym podniesienie się poziomu wody w wyniku powodzi) z limitem odpowiedzialności 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie podlimitu na podtopienia wskutek topnienia mas śniegu w wysokości 50 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu na podtopienia wskutek topnienia mas śniegu w wysokości 200 000,00 zł.

 

Pytanie nr 21:

W definicji huraganu prosimy o zmianę prędkości wiatru na min. 17m/s.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 22:

W definicji śniegu prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł na poniższy fragment tekstu Ubezpieczenie obejmuje także szkody w konstrukcji i poszyciu dachu (w tym opierzeniu i orynnowaniu dachu) powstałe w wyniku zamarzania topniejącego śniegu lub lodu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 23:

W definicji zalania prosimy o wprowadzenie podlimitu na zalanie wskutek topnienia mas śniegu lub lodu w wysokości 50 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 150 000,00 zł.

 

Część II Zamówienia  - komunikacja

 

Pytanie nr 24:

Zakres ubezpieczenia AC - koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 2.000 zł na pojazd do siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub warsztatu naprawczego bez stosowania ograniczenia w postaci limitu kilometrów (dot. pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t) – prosimy o usunięcie tego zapisu bądź przeniesienie go do zakresu Assistance i doprecyzowanie iż dotyczy to pojazdów nie starszych niż 15 lat.

Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie, ani przeniesienie zapisu; potwierdza, że dotyczy on pojazdów nie starszych niż 15 lat.

 

Pytanie nr 25:

Prosimy o doprecyzowania do czego wykorzystywany jest pojazd CMG 35LC.

Odpowiedź:Pojazd jest wykorzystywany do celów transportowych, jak np. dostarczenie materiałów czy narzędzi w niewielkich odległościach od siedziby, głównie na terenie Gminy Jeziora Wielkie.

 

Pytanie nr 26:

W związku z powyższymi pytaniami prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 05.12.2017r.

Odpowiedź: Zamawiającywyraża zgodę. Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 6.12.2017r., godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 6.12.2017r. o godz. 10.30.

 

Pytanie nr 27:

Prosimy o odstąpienie od stosowania kar określonych w §14 Istotnych Postanowień Umowy – część I zamówienia, §13 Istotnych Postanowień Umowy – część II zamówienia, §13 Istotnych Postanowień Umowy – część III zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 28:

Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy,  podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość, aby zamówienie było realizowane przez osobę (podmiot) będący agentem ubezpieczeniowym, który świadczy swoje usługi na podstawie umowy agencyjnej z Wykonawcą, pod warunkiem, że będzie on posiadał stosowne pełnomocnictwo od Wykonawcy, a osoby zatrudnione przez ten podmiot (agenta ubezpieczeniowego), wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

 

Pytanie nr 29:

Biorąc pod uwagę kwestię poruszoną we wcześniejszym pytaniu uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu stosowania się do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza możliwość, aby zamówienie było realizowane przez osobę (podmiot) będący agentem ubezpieczeniowym, który świadczy swoje usługi na podstawie umowy agencyjnej z Wykonawcą, pod warunkiem, że będzie on posiadał stosowne pełnomocnictwo od Wykonawcy, a osoby zatrudnione przez ten podmiot (agenta ubezpieczeniowego), wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

 

Pytanie nr 30:

Prosimy o podanie rezerw odszkodowawczych.

Odpowiedź:

Rezerwy wynoszą 17 922,38 zł.

 

Pytanie nr 31:

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:
a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie istotnych różnic.
b) czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?
c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:

a) tak,

b) tak,

c) tak.

 

Pytanie nr 32:

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 33:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 34:

Prosimy o informację, czy w okresie realizacji zamówienia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji obiekty budowlane.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie ich jednostkowych sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: W okresie realizacji zamówienia Gmina Jeziora Wielkie nie planuje wyłączenia z eksploatacji obiektów budowlanych.

Pytanie nr 35:

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Pytanie nr 36:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami;
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

 

Pytanie nr 37:

Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z ostatniego okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zwierają uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze mające charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udzielenie bliższych informacji: którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je wykonać.

Odpowiedź: Protokoły pokontrolne nie zawierają uwag, zastrzeżeń, sugestii itp.

 

Pytanie nr 38:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania;
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 39:

Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

Odpowiedź:Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Wójcinie, którego wartość wraz z wyposażeniem wynosi 3 283 687,81 zł.

 

Pytanie nr 40:

Prosimy o informacje jakiego rodzaju mienie znajdujące się na wolnym powietrzu ma zostać objęte  ubezpieczeniem.

Odpowiedź:M. in. obiekty małej architektury, wyposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych, gabloty, kosze na śmieci itp.

 

Pytanie nr 41:

Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację zagrożone powodzią?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia.

Odpowiedź:Żadna z lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia nie jest zagrożona powodzią. W żadnej z nich nie miały miejsca szkody powodziowe.

 

Pytanie nr 42:

Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową).

Odpowiedź: Na terenie Gminy Jeziora Wielkie nie miały miejsca tego typu zdarzenia.

 

Pytanie nr 43:

Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych mają być drogi.

Odpowiedź:Drogi nie są przedmiotem ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

 

Pytanie nr 44:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe, w celu oceny ekspozycji na ryzyko, prosimy o podanie całkowitej ich długości oraz wartości.

Odpowiedź: Drogi nie są przedmiotem ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

 

Pytanie nr 45:

Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych zostają zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty?

Odpowiedź: W ramach ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych nie zostają zgłoszone mosty, ani wiadukty. Na terenie Gminy znajdują się jedynie przepusty.

 

Pytanie nr 46:

W przypadku potwierdzenia na powyższe pytanie prosimy o udostępnienie wykazu z wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł poszczególnego mostu oraz jednostkowych wartości.

Odpowiedź: W ramach ubezpieczenia mienia od ognia i zdarzeń losowych nie zostają zgłoszone mosty.

 

Pytanie nr 47:

Prosimy o modyfikację zapisów SIWZpoprzez zmianę wartości budynków mieszkalnych starszych niż 50 lat na wartość "rzeczywistą".

Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 48:

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

Odpowiedź:Zamawiający nie posiada informacji na temat planowanych inwestycji.

 

Pytanie nr 49:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:Do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych zostało zgłoszone nieczynne wysypisko śmieci w Jeziorach Wielkich.

Pytanie nr 50:

Jeśli do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie biogazowni prosimy o informację:

i)                    Jaka jest wartość biogazowni?

ii)                   Jaka jest wartość instalacji znajdujących się wewnątrz biogazowni?

iii)                 Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe mają zastosowanie?

Odpowiedź:Do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienia biogazowni.

 

Pytanie nr 51:

W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych – prosimy o potwierdzenie, że transport wartości pieniężnych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.09.2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne lub aktu zastępującego przywołane rozporządzenie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż zgodnie z SIWZ: Transport wartości pieniężnych nie przekraczających 0,1 jednostki obliczeniowej* może odbywać się bez użycia odpowiedniego zabezpieczenia technicznego. Jeżeli OWU ubezpieczyciela przewidują korzystniejsze uregulowania w tym zakresie dla ubezpieczonego, to mają one zastosowanie.

*jednostka obliczeniowa – 120-krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

 

Pytanie nr 52:

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – prosimy o potwierdzenie, że środki trwałe zadeklarowane do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko to środki trwałe nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 53:

Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – prosimy o informacje czy możliwa jest modyfikacja SIWZ poprzez wykreślenie klauzuli z ochrony ubezpieczeniowej lub przeniesienie do rejestru klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54:

Wnosimy o zmianę treści klauzuli likwidacyjne dotyczącej środków trwałych w następujący sposób: zmiana ostatniego zdania klauzuli na następujące: "W przypadku nie odtwarzania przedmiotu ubezpieczenia wypłata odszkodowania następuje wg wartości rzeczywistej tego przedmiotu."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 55:

Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.

Odpowiedź:Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 56:

Odnośnie klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji prosimy o dopisanie: „Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w w/w mieniu pod warunkiem, że:

1)                         maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,

2)                        gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,

3)                        z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

4)                        budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego.”

Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 57:

Klauzula zalaniowa – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód „w przypadku gdy do szkody doszło w związku z zaniedbaniami polegającymi na braku konserwacji i przeglądów lub niewykonaniu remontów zaleconych w protokole po ww. przeglądzie.”
Odszkodowanie wypłacane przez Ubezpieczyciela nie powinno pełnić funkcji funduszu remontowego Zamawiającego. Koszty powinny być pokrywane w ramach kosztów działalności Zamawiającego.

Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 58:

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: patrz pytanie nr 15


Pytanie nr 59:

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o wyłącznie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 60:

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o wyłącznie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą szkód powstałych wskutek wadliwego wykonania robót, wtym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 61:

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – prosimy o wyłącznie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą szkód powstałych wskutek prac budowlanych naruszających stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku/budowli.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

Pytanie nr 62:

Prosimy o potwierdzenie, że  zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 63:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie będzie obejmować szkód powstałych wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 64:

Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ, Umowie – a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią SIWZ w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Postanowienia  OWU  ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy  mają  zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego  w  SIWZ i programie ubezpieczenia.

Pytanie nr 65:

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w powierzonych dokumentach będzie obejmować tylko koszty ich odtworzenia.

Odpowiedź:Zamawiający informuje, że SIWZ nie zawiera rozszerzenia o szkody w powierzonych dokumentach.

 

Pytanie nr 66:

Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia będą pokrywane w granicy sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź:Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 67:

Prosimy o akceptację w OC działalności limitu w wysokości 20.000 zł na lokal mieszkalny / użytkowy dla szkód zalaniowych i przepięciowych.

Odpowiedź:Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 68:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie lecznictwa otwartego) oraz o potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 69:

W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni (w OC z tytułu organizacji imprez) prosimy o potwierdzenie, że ochrona istnieje pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.

Odpowiedź:Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 70:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony OC z tyt. organizacji imprez masowych nie obejmuje i nie będzie obejmować  imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi.

Odpowiedź:Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 71:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie są i nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak:  skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odpowiedź:Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 72:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością związaną z przetwarzaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją odpadów.

W przypadku braku potwierdzenia w odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o:
a) wprowadzenie limitu dla tej działalności w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego dogodnego dla Zamawiającego.

b) wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla OC za szkody w środowisku naturalnym powstałe w związku z działalnością związaną z przetwarzaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją odpadów. (lub innego dogodnego dla Zamawiającego nie wyższego niż 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia).

Odpowiedź:Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 73:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem oraz administrowaniem składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 74:

W przypadku braku potwierdzenia w odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (lub innego dogodnego dla Zamawiającego nie wyższego niż 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia).

Odpowiedź: zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem oraz administrowaniem składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci).

 

Pytanie nr 75:

Jeżeli Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiemśmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów to prosimy o podanie poniższych informacji:

 1. Gdzie się znajduję – adres
 2. Od kiedy funkcjonuje
 3. Na jak dużym obszarze
 4. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
 5. rodzaj odpadów (czy są również niebezpieczne)
 6. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

Odpowiedź: Wysypisko śmieci w Jeziorach Wielkich zostało zamknięte.

 

Pytanie nr 76:

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź:Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 77:

Prosimy o potwierdzenie, że w OC pracodawcy franszyza redukcyjna wnosi wysokość świadczenia ZUS / KRUS.

Odpowiedź:Zamawiającypotwierdza.

 

Pytanie nr 78:

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązujący trigger tolossoccurrence.

Odpowiedź:Zamawiający nie potwierdza. Obowiązuje triggeroccurance, a w ubezpieczeniu czystych strat finansowych triggeractcomitted.

 

Pytanie nr 79:

Prosimy o potwierdzenie,że ochrona nie obejmuje szkód na terenie USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

Odpowiedź:Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 80:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC nie obejmuje kradzieży mienia z pojazdu i pojazdu  - vide pkt „s’.

Odpowiedź:Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 81:

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o osobie fizycznej = dotyczy to osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (np. pkt „o”).

Odpowiedź:Zamawiający potwierdza.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Pełniący funkcję Wójta
Gminy Jeziora Wielkie
Dariusz Ciesielczyk


Ogłoszenie nr 500062029-N-2017 z dnia 21-11-2017 r.

Jeziora Wielkie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 618761-N-2017
Data: 20/11/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Jeziora Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235083700000, ul. Jeziora Wielkie  36, 88324   Jeziora Wielkie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 31 87 220, e-mail miross@jeziorawielki.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://jeziorawielkie.bipgmina.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-11-30, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-11-30, godzina: 10:00

Pełniący funkcję Wójta
Gminy Jeziora Wielkie
Dariusz Ciesielczyk

 

Ogłoszenie nr 618761-N-2017 z dnia 2017-11-20 r.

Gmina Jeziora Wielkie: Usługi ubezpieczeniowe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jeziora Wielkie, krajowy numer identyfikacyjny 9235083700000, ul. Jeziora Wielkie  36 , 88324   Jeziora Wielkie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 31 87 220, e-mail miross@jeziorawielki.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://jeziorawielkie.bipgmina.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://jeziorawielkie.bipgmina.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://jeziorawielkie.bipgmina.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za posrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi ubezpieczeniowe
Numer referencyjny: RGK.271.17.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-01-01   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 28-08-1990r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony i podpisany Formularz oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy; 2) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia – w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi w specyfikacji zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia; 3) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności. Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi w specyfikacji zapisami klauzuli warunków i taryf; 4) zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli – w przypadku zmiany rodzaju wartości budynku/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową). Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi w specyfikacji zapisami klauzuli warunków i taryf; 5) zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – w przypadku zmiany liczby osób ubezpieczonych oraz wysokości sumy ubezpieczenia na osobę w okresie ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi w specyfikacji zapisami klauzuli warunków i taryf; 6) zmiany wysokości składki w przypadku wprowadzenia na usługi ubezpieczeniowe podatku od towarów i usług (VAT) lub zmiany stawki tego podatku, jeżeli będzie miał zastosowanie do usług ubezpieczeniowych. Składka ulega podwyższeniu o kwotę naliczonego podatku VAT; 7) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu i ich formy prawnej - w przypadku: a) powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczana bądź naliczana zgodnie z określonymi w specyfikacji zapisami klauzuli warunków i taryf; b) przekształcenia jednostki – warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej; c) likwidacji jednostki – jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej. d) włączenia dodatkowych jednostek do ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy – dotyczy to jednostek, które nie były wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy; 8) korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki; 9) zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-30, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66515000-3, 66516000-0, 66512100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena łączna ubezpieczenia

60,00

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych

25,00

Zwiększenie limitów odpowiedzialności

15,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66512100-3, 66514110-0, 66516100-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena łączna ubezpieczenia

60,00

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych

25,00

Zniżka za niską szkodowość

15,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66512100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-01-01
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena łączna ubezpieczenia

60,00

Zaakceptowanie klauzul dodatkowych

40,00


Pełniący funkcję Wójta
Gminy Jeziora Wielkie
Dariusz Ciesielczyk

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 listopada 2017 13:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Ossowski
Ilość wyświetleń: 424
13 grudnia 2017 09:50 Mirosław Ossowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2017 08:07 Mirosław Ossowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2017 09:15 Mirosław Ossowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl