Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi zobacz archiwum »

Zapytanie ofertowe numer RGK.271.12.2.2018 wykonania nawierzchni drogowej destruktem asfaltowym

 

Jeziora Wielkie, dnia 18.06. 2018 r.

RGK.271.12.2.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy: wykonania nawierzchni drogowej destruktem asfaltowym w miejscowości Kuśnierz na odcinku 305 mb i w miejscowości Wójcin na odcinku 160 mb.

 

Wójt Gminy Jeziora Wielkie zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty w sprawie zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro dot.:

 

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Wykonanie nawierzchni drogowej z destruktu asfaltowego na drodze gminnej w miejscowości Kuśnierz na odcinku 305 mb i w miejscowości Wójcin na odcinku 160 mb  zgodnie z załączonymi przedmiarami robót.
  2. Ponadto, przedmiot zamówienia obejmuje:

1)       Przed ułożeniem destruktu asfaltowego powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.

2)       wbudowanie destruktu asfaltowego wraz z nadaniem spadków poprzecznych odbywać się musi za pomocą układarki do układania mieszanek mineralno — asfaltowych.

3)       zagęszczenie warstwy destruktu należy prowadzić walcami ogumionymi o ciężarze min.. 16 ton.

4)       określa się, że grubość warstwy ścieralnej z destruktu asfaltowego po zagęszczeniu nie może być mniejsza jak 6 cm,

5)       Jeżeli w trakcie prowadzonych robót ze strony Wykonawcy wynikną błędy lub zaniedbania to prace, takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia i w terminach wynikających z umowy. W przypadku zaistnienia konieczności robót dodatkowych Wykonawca nie może ich zrealizować bez zgody Zamawiającego. Wszelkie samoistne dyspozycje kierownika budowy będą w tym zakresie bezskuteczne. O konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca poinformuje niezwłocznie pisemnie Zamawiającego,

6)       nawierzchnia z destruktu asfaltowego powinna być wykonywana jednowarstwowo.

7)       wykonawca przedstawi pochodzenie destruktu, destrukt musi pochodzić z górnej warstwy frezowania SMA i frakcja musi być do 31,5 mm,

8)       destrukt nie może być składowany na hałdzie dłużej niż 24 miesiące.

 

Rozliczenie z Wykonawcą za wykonanie przedmiotu zamówienia:

  1. Zamawiający dokona rozliczenia zamówienia wg cen jednostkowych wykonania 1 m2 nawierzchni.
  2. Cena wykonania1 m2 nawierzchni z destruktu asfaltowego obejmuje:

1)       roboty przygotowawcze,

2)       oznakowanie robót,

3)       przygotowanie i oczyszczenie podłoża

4)       dostarczenie destruktu asfaltowego,

5)       rozłożenie i zagęszczenie destruktu asfaltowego,

6)       skropienie warstwy nawierzchni wykonanej z destruktu emulsją asfaltową wraz z posypką grysem,

7)       doprowadzeniem terenu prac i terenu przyległego przez Wykonawcę po wykonaniu robót do stanu pierwotnego oraz rekompensata ewentualnych szkód dla osób trzecich,

8)       usuwaniem kolizji wynikłych przy realizacji projektu: w związku z niewłaściwym wykonywaniem robót lub błędów Wykonawcy,

9)       organizację placu budowy.

 

Wymagania wobec Wykonawcy:

  1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w zapytaniu powinien, wraz z ofertą, przedłożyć:

a)       wykaz wykonanych robót budowlanych:

  • przedstawienie referencji, protokołu lub faktury potwierdzającej wykonanie minimum dwóch dróg z destruktu,
  • przedstawienie referencji, protokołu lub faktury potwierdzającej wykonanie minimum jednej drogi z powierzchniowego utrwalenia,

b)       wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia:

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia, warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zadania jeżeli wykaże, że dysponuje kadrą kierowniczą o doświadczeniu niezbędnym do wykonania zadania — uprawnienia wykonawcze drogowe wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających uprawnienia.
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

 

Czas realizacji przedmiotu zamówienia:

 

Termin zakończenia usługi nie może być dłuższy niż do 31.08.2018 r.- nie dopuszcza się wydłużenia terminu wykonania prac.

 

Kryterium wyboru oferty:

 

Cena – 100 %

 

Miejsce i termin składania ofert:

 

Gmina Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36,  88-324 Jeziora Wielkie, sekretariat, pokój numer 1 w terminie do dnia 28 czerwca 2018 r. do godziny: 11:00. Otwarcie ofert o godzinie 11:15, w pokoju numer 7.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach i oznaczonych: „Oferta na wykonanie nawierzchni drogowej destruktem asfaltowym w miejscowości Kuśnierz na odcinku 305 mb i w miejscowości Wójcin na odcinku 160 mb. Nie otwierać do dnia 28 czerwca 2018 r. do godziny 11:15.”

 Pełniący funkcję Wójta
Gminy Jeziora Wielkie
Dariusz Ciesielczyk

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2018 13:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Ossowski
Ilość wyświetleń: 152
18 czerwca 2018 13:52 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy_destrukt_wojcin.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 czerwca 2018 13:52 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy_kusnierz_destrukt.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 czerwca 2018 13:51 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [droga_z_desruktu_w_wojcinie_do_blokow.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl