Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi zobacz archiwum »

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu nawierzchni drogowej w miejscowości Kuśnierz na odcinku 312 mb i w miejscowości Wójcin na odcinku 160 mb.

Jeziora Wielkie, dnia 3.07. 2018 r.

  RGK.271.12.3.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy: wykonania remontu nawierzchni drogowej w miejscowości Kuśnierz na odcinku 312 mb i w miejscowości Wójcin na odcinku 160 mb.

 

Wójt Gminy Jeziora Wielkie zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty w sprawie zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro dot.:

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie remontu nawierzchni drogowej na drodze gminnej w miejscowości Kuśnierz na odcinku 312 mb i w miejscowości Wójcin na odcinku 160 mb  zgodnie z załączonymi obliczeniami robót.

 

Wymagania wobec Wykonawcy:

  1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w zapytaniu powinien, wraz z ofertą, przedłożyć:

a)       wykaz wykonanych robót budowlanych:

  • przedstawienie referencji, protokołu lub faktury potwierdzającej wykonanie minimum dwóch dróg,

b)       wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia:

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia, warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zadania jeżeli wykaże, że dysponuje kadrą kierowniczą o doświadczeniu niezbędnym do wykonania zadania — uprawnienia wykonawcze drogowe wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających uprawnienia.
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

 

Czas realizacji przedmiotu zamówienia:

 

Termin zakończenia usługi nie może być dłuższy niż do 31.10.2018 r.- nie dopuszcza się wydłużenia terminu wykonania prac.

 

Kryterium wyboru oferty:

 

Cena – 100 %

 

Miejsce i termin składania ofert:

 

Gmina Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36,  88-324 Jeziora Wielkie, sekretariat, pokój numer 1 w terminie do dnia 19 lipca 2018 r. do godziny: 11:00. Otwarcie ofert o godzinie 11:15, w pokoju numer 7.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach i oznaczonych: „Oferta na wykonanie remontu nawierzchni drogowej w miejscowości Kuśnierz na odcinku 312 mb i w miejscowości Wójcin na odcinku 160 mb. Nie otwierać do dnia 19 lipca 2018 r. do godziny 11:15.”

 Pełniący funkcję Wójta Gminy Jeziora Wielkie
Dariusz Ciesielczyk

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lipca 2018 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Ossowski
Ilość wyświetleń: 166
03 lipca 2018 14:28 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy_kusnierz_asfalt.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lipca 2018 14:27 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy_asfalt_wojcin.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lipca 2018 14:27 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [droga_z_asfaltu_w_wojcinie_do_blokow.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl