Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Przetargi zobacz archiwum »

Zapytanie ofertowe RGK.271.9.2.2018 Remont drogi w miejscowości Wójcin o długości 100 m i szerokości 4,0 m.

Zapytanie ofertowe   RGK.271.9.1.2018

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000,00 euro.

 

I. Zamawiający: Gmina Jeziora Wielkie

Adres do korespondencji: Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie

Tel. i faks 52 3187220, e-mail: przetargi@jeziorawielkie.pl

Strona internetowa BIP: http://jeziorawielkie.bipgmina.pl/

  

Remont drogi w miejscowości Wójcin o długości 100 m i szerokości 4,0 m.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Remont drogi w miejscowości Wójcin o długości 100 m i szerokości 4,0 m.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. 1.      Roboty przygotowawcze
 2. 2.      Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym;
 3. 3.      Rozbiórka krawężnika betonowego wraz z ławą z betonu cementowego, uporządkowanie terenu rozbiórki i odwóz gruzu PSZOK Siedlimowo
 4. 4.      Rozbiórka obrzeża  betonowego 8x30 z ławą z betonu, uporządkowanie terenu i odwóz na PSZOK Siedlimowo.
 5. 5.      Rozbiórka nawierzchni chodnika oraz zjazdów z płytek betonowych i kostki brukowej z podbudową, uporządkowanie terenu, załadunek  i odwóz na PSZOK Siedlimowo.
 6. 6.      Regulacja pionowa urządzeń;
 7. 7.      Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni z kostki;
 8. 8.      Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie pod ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów z kostki;
 9. 9.      Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm pod nawierzchnie i zjazdy z kostki;
 10. 10.  Wykonanie nawierzchni wjazdów z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego gr 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm
 11. 11.  Wykonanie nawierzchni drogi z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5 cm
 12. 12.  Wykonanie oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 5 cm wraz z ławą z betonu cementowego C12/15;
 13. 13.  W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót przed osobami postronnymi. Wejście w pas drogowy należy uzgodnić z zarządca drogi.
 14. 14.  Wszystkie materiały , użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, w pierwszym gatunku, posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie polskimi przepisami, normami dopuszczenia do stosowania (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.) oraz gwarancje uzyskane od producenta. Wykonawca przedstawi powyższe dokumenty na żądanie zamawiającego przed wbudowaniem materiałów/produktów. W/w materiały produkty winny spełniać postanowienia aktualnej ustawy o wyrobach budowlanych.
 15. 15.  Przewidywana ilość prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie wykonanych usług w toku realizacji umowy.
 16. 16.  Każdy potencjalny oferent jest zobowiązany dokonać pomiaru z natury na obiekcie.
 17. 17.  Termin wykonania przedmiotu zamówienia najpóźniej do dnia 28 września 2018 r.
 18. 18.  Po wykonaniu prac Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury na podstawie protokołu odbioru prac.
 19. 19.  Zapłata należności Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1)      Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę,

2)      Kosztorys ofertowy,

 1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną:

1)      pisemnie na adres: Urząd Gminy Jeziora Wielkie, Jeziora Wielkie 36, 88-324 Jeziora Wielkie,

2)      drogą elektroniczną na adres: przetargi@jeziorawielkie.pl

  

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących tego postępowania są:

1)      Mirosława Ossowskiego – w zakresie procedury zapytania ofertowego, tel. 52 3187220 wew. 57 e-mail: przetargi@jeziorawielkie.pl

2)      Bartosz Przybylski – w zakresie spraw związanych z przedmiotem zamówienia, tel. 52 3187220 wew. 40,  e-mail: przetargi@jeziorawielkie.pl

 

 IV. Miejsce składania ofert.

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego: w zamkniętej kopercie z dopiskiem Remont chodnika w miejscowości Wójcin o długości 100 m i szerokości 1,0 m.

 

w terminie do dnia 13.07.2018r., godz. 12:00

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego : Urząd Gminy Jeziora Wielkie, w dniu 13 lipca 2018 roku o godz. 12:30. (sala narad)

 

Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

V. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium- cena; znaczenie procentowe – 100%; maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za to kryterium – 100 pkt

 

Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość 100 pkt.

Pozostałe oferty ocenione zostaną przy zastosowaniu poniższego wzoru gdzie:

 

                Cmin

Pi( C) =  - - - - - -  x Max ( C )

                   Ci

Gdzie:

Pi( C)   - ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”;

Cmin    - najniższa cena zamówienia spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci         - cena oferty badanej „i”

Max(C )- maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium” Cena”.

 

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z powyższego działania.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

 

VI. Informacje o formalnościach:

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania na stronie BIP Jeziora Wielkie
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Pełniący funkcję Wójta Gminy Jeziora Wielkie
Dariusz Ciesielczyk

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2018 15:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Ossowski
Ilość wyświetleń: 176
05 lipca 2018 15:15 Mirosław Ossowski - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy_kostka_brukowa_wojcin_bloki.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lipca 2018 15:14 Mirosław Ossowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl