Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Konkurs - Animator - Orlik w Jeziorach Wielkich

Konkurs na stanowisko „Animator – Moje boisko – Orlik 2012”
2018-02-08
Konkurs na stanowisko „Animator – Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Woźnieckiego w Jeziorach Wielkich.  Dyrektor szkoły poszukuje kandydatów na stanowisko:  „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”.

Uwaga: przewiduje się zatrudnienie jednej lub dwóch osób na niżej wymienionych warunkach:
Forma umowy:
Umowa zlecenie zawarta na okres 9 miesięcy (od 1 marca do 30  listopada 2018 r.)
Czas pracy:
- 160 godzin zajęć w miesiącu udokumentowanych w „Dzienniku Zajęć”, praca również w soboty
Wynagrodzenie w wysokości 2 000,00 zł brutto na osobę, z dwóch źródeł:
- za 80 godz. – 1000,00 zł brutto na podstawie umowy z Urzędem Gminy w Jeziorach Wielkich ,
- za 80 godz. – 1000,00 zł brutto na podstawie umowy z Fundacją   Rozwoju Kultury Fizycznej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
W przypadku zatrudnienia 2 osób ww. wartości zostaną zmniejszone o połowę.
W razie nie otrzymania dofinansowania wynagrodzenia z projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”  animator uzyska zatrudnienie obejmujące 80 godzin  zajęć.
Wymagania niezbędne kandydata:
a.    ukończone 18 lat życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw      
publicznych,
     b. dobry stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie),
     c. nie był karany za przestępstwa umyślne,
     d. nieposzlakowana opinia,
     e. zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tj. z 2007 Dz. U. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskania (Dz. U. Nr 738 z późn. zm) - ukończył studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej,
    f. posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz ukończony kurs instruktora lub animatora sportu ,
   g. mile widziane jest udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub    instruktora sportu i rekreacji.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 a. inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych  i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin,
 b. współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,
 c. współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi w celu propagowania sportu,
d. organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia,
e. koordynowanie prac porządkowych,
f. prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 
Wymagane dokumenty:
a. życiorys (CV),
b. list motywacyjny,
c. kserokopię dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnień trenerskich i instruktorskich,
d. oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ,
e. kserokopię dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje oraz listy referencyjne,
f. oświadczenie o niekaralności,
g. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 
Oferty należy składać w terminie do 22 lutego 2018 r. do godziny 14.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Woźnieckiego w Jeziorach Wielkich, 88-324 Jeziora Wielkie 104  w zamkniętych kopertach, opatrzonych adresem nadawcy z dopiskiem: „Animator – Moje Boisko - Orlik 2012”.
 Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 606726252.
 
Postępowanie eliminacyjne będzie składać się z dwóch etapów:
I etap – wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu ,
II etap – selekcja końcowa kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzone będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów do realizacji programu – Animator Sportu – Moje Boisko Orlik 2012.
O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu, osoby zakwalifikowane będą powiadomione telefonicznie, dlatego brak numeru telefonu wyłącza z możliwości powiadamiania o dalszym etapie konkursu.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich oraz Szkoły Podstawowej w Jeziorach Wielkich

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Im. Kazimierza Woźnieckiego w Jeziorach Wielkich
Krzysztof Laskowski

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2018 13:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 212
12 lutego 2018 13:21 Aleksander Mielcarek - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2018 13:15 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl