Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Nabór na asystenta rodziny

 

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Asystenta rodziny.

Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia w systemie zadaniowego czasu pracy – przewidywany okres zatrudnienia 6 maja – 30 listopada 2013 r.

 

Opis stanowiska

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 •  opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym,

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

 • wspieranie aktywności społecznej rodzin,

 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,

 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,

 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

 • sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

   

Wymagania dla kandydata

 Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną ,

 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną ,

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

   

 

Wymagania dodatkowe:

 • wysoka kultura osobista,

 • znajomość obsługi komputera,

 • umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,

 • umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną ,

 • kreatywność, odporność na stres,

 • nieposzlakowana opinia.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

Wymagane dokumenty

 1. życiorys (CV),

 2. kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. przykładowy plan pracy z rodziną.

 5. Oświadczenia kandydata:

 • o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny ,

   

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych”,

 • pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności ,

 • oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

 • oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Miejsce i termin składania dokumentów:

 Dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

„Nabór na asystenta rodziny”

w terminie do dnia 12.04.2013r do godziny 15.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich  lub przesłać drogą pocztową na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Jeziora Wielkie 36

88-324 Jeziora Wielkie

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorach Wielkich.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 marca 2013 14:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 1404
29 marca 2013 14:02 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl