Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Decyzje środowiskowe 2011 zobacz archiwum »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - budowa fermy drobiu

Jeziora Wielkie, dnia 26.04.2011 r.

RGK.6220.2.2011

 OBWIESZCZENIE

 Wójt Gminy Jeziora Wielkie działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z poźn. zm.)

zawiadamia, że

 w dniu 21.04.2011 r. wpłynął do tutejszego urzędu wniosek Gospodarstwa Rolnego Kazimierza i Andrzeja Nowińskich, Kuśnierz 10, 88-324 Jeziora Wielkie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie fermy drobiu – 6 budynków inwentarskich do chowu brojlerów o obsadzie 6 x 35000 szt. (840 DJP) na nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 24/4 obręb Kuśnierz gmina Jeziora Wielkie.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje w szczególności:

 • budowę 6 kurników o powierzchni zabudowy ok. 1800 m2 każdy,

 • montaż 4 zbiorników gazu płynnego o pojemności ok. 6,7 m3 każdy,

 • montaż 12 silosów paszowych przy kurnikach o pojemności ok. 12 Mg każdy,

 • budowę budynku gospodarczego z portiernią i agregatem prądotwórczym o powierzchni zabudowy ok. 50 m2,

 • budowę sieci uzbrojenia terenu (wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, telekomunikacyjna),

 • budowę utwardzonych placów i dróg o powierzchni zabudowy ok. 500 m2,

 • urządzenie zieleni.

Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Jeziora Wielkie.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 zgodnie z art.74 ust.3 w/w ustawy stosuje się przepisy art.49 Kpa - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Gminy Jeziora Wielkie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jeziora Wielkie i na tablicy ogłoszeń sołectwa Kożuszkowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich pokój nr 9 w godzinach od 730 do 1530. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Jeziora Wielkie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto Wójt Gminy Jeziora Wielkie działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z poźn. zm.) wystąpił z pismem z dnia 26.04.2011 r. znak RGK.6220.2.2011 r. o wydanie opinii do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie i o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przed wydaniem w/w decyzji.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35§5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

 (-) Zbysław Woźniakowski

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

 

Otrzymują:

 1. Gospodarstwo Rolne
  Pan Kazimierz i Andrzej Nowińscy
  Kuśnierz 10
  88-324 Jeziora Wielkie

 2. Pozostałe strony przez obwieszczenie

 3. A/a

Data wytworzenia dokumentu: 2011-04-26
Dokument wytworzony przez: Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 sierpnia 2011 11:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 1509
10 sierpnia 2011 11:21 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl