Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Decyzje środowiskowe 2011 zobacz archiwum »

Obwieszczenie numer RGK.6220.2.2011

Jeziora Wielkie, dnia 25 sierpnia 2011 r.

  RGK.6220.2.2011

 O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję o wydaniu decyzji Wójta Gminy Jeziora Wielkie w dniu 25.08.2011r. numer RGK.6220.2.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 Budowie fermy drobiu - 6 budynków inwentarskich do chowu brojlerów o obsadzie 6 x 35000 szt. (840 DJP), na działce nr 24/4, obręb Kuśnierz, gm. Jeziora Wielkie

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje w szczególności:

  • budowę 6 kurników o powierzchni zabudowy ok. 1800 m2 każdy,
  • montaż 4 zbiorników gazu płynnego o pojemności ok. 6,7 m3 każdy,
  • montaż 12 silosów paszowych przy kurnikach o pojemności ok. 12 Mg każdy,
  • budowę budynku gospodarczego z portiernią i agregatem prądotwórczym o powierzchni zabudowy ok. 50 m2,
  • budowę sieci uzbrojenia terenu (wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, telekomunikacyjna),
  • budowę utwardzonych placów i dróg o powierzchni zabudowy ok. 500 m2,
  • urządzenie zieleni.

 Wnioskodawca:

Gospodarstwo Rolne Kazimierz i Andrzej Nowińscy, Kuśnierz 10, 88-324 Jeziora Wielkie.

               Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 25.08.2011 r., znak: RGK.6220.2.2011, oraz dokumentacją sprawy, w tym z Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie znak: N.NZ-422-2-28/11 z dnia 6 maja 2011 roku oraz Postanowieniem wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy numer WOO.4242.166.2011.JO.3  z dnia 22.08.2011 r.

               Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacja sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy w Jeziorach Wielkich, pok. nr 9 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie po adresem http://bip.jeziorawielkie.pl/

Dokument wytworzony przez: Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 sierpnia 2011 15:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 1263
25 sierpnia 2011 15:29 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [charakterystyka_przedsiewziecia.rar] do dokumentu.
25 sierpnia 2011 15:28 Aleksander Mielcarek - Dodanie załącznika [decyzja_uwarunkowania.rar] do dokumentu.
25 sierpnia 2011 15:26 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl