Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

Gospodarka odpadami - ważne informacje zobacz archiwum »

Informacje dotyczące gospodarki odpadami na terenie gminy Jeziora Wielkie

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Jeziora Wielkie przedstawia  informacje o:

a)  podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew
tel. (063) 270-14-00
fax. (063) 270-12-11
e-mail: zgkim@lm.pl

 b)  miejscu zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jeziora Wielkie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, 88-100 Inowrocław, ul. Bagienna 77 tel., fax 52 352-76-13, 52 352-76-14, ripok@pgkimino.pl

 c)  punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

PSZOK w Siedlimowie prowadzony jest przez Gminny Zakład Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich, Jeziora Wielkie 60, 88-324 Jeziora Wielkie, tel. 523187491, komunalka@wp.eu

Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2013
Wójta Gminy Jeziora Wielkie
z dnia 9 sierpnia 2013 r.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siedlimowie 

§   1.   Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwane dalej "PSZOK".  

§   2.   PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w   godzinach od 9:00 do 16:00 oraz w   soboty w   godzinach od 8:00 do 13:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  

§   3.   1.   PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone i   dostarczone przez właścicieli nieruchomości z   terenu gminy Jeziora Wielkie.  

2.   Na PSZOK-u przyjmowane są tylko i   wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów sklasyfikowane zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Środowiska z   dnia 27 września 2001 r. w   sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z   2001 r. Nr 112, poz. 1206) i   oznaczone odpowiednio kodami:  

1)   15 01 01 - opakowania z   papieru i   tektury (kartony, pudełka papierowe, itp.);  

2)   15 01 02 - opakowania z   tworzyw sztucznych;  

3)   15 01 03 - opakowania z   drewna;  

4)   15 01 04 - opakowania z   metali (puszki);  

5)   15 01 05 - opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach, itp.);  

6)   15 01 07 - opakowania ze szkła;  

7)   16 01 03 - zużyte opony;  

8)   20 01 13 - rozpuszczalniki;  

9)   20 01 21 - lampy fluorescencyjne i   inne odpady zawierające rtęć;  

10)   20 01 27 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i   żywice zawierające substancje niebezpieczne;  

11)   20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i   żywice inne niż wymienione w   20 01 27;  

12)   20 01 32 - leki inne niż wymienione w   20 01 31;  

13)   20 01 33 - Baterie i   akumulatory łącznie z   bateriami i   akumulatorami wymienionymi w   16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i   akumulatory zawierające te baterie;  

14)   20 01 34 - baterie i   akumulatory inne niż wymienione w   20 01 33;  

15)   20 01 35 - zużyte urządzenia elektryczne i   elektroniczne inne niż wymienione w   20 01 21 i   20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki;  

16)   20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i   elektroniczne inne niż wymienione w   20 01 21, 20 01 23 i   20 01 35;  

17)   20 01 38 - drewno inne niż wymienione w   20 01 37;  

18)   20 01 39 - tworzywa sztuczne (meble ogrodowe, wiadra, miski, doniczki, itp.);  

19)   20 01 40 - metale;  

20)   20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w   20 01 19;  

21)   20 01 99 - inne nie wymienione frakcje zbierane w   sposób selektywny;  

22)   20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji (gałęzie, liście, skoszona trawa;  

23)   20 03 77 - meble i   inne odpady wielkogabarytowe;  

24)   17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z   rozbiórek i   remontów;  

25)   17 01 02 - gruz ceglany;  

26)   17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i   elementów wyposażenia.  

§   4.   1.   Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w   szczelnych i   nie cieknących pojemnikach, zawierających informację o   rodzaju odpadu.  

2.   Odpady ulegające biodegradacji, o   których mowa w   § 3   ust. 2   pkt 22, przyjmowane są w   workach foliowych o   pojemności od 60 do 120 l.  

§   5.   Do PSZOK-a przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w   sposób umożliwiający ich selektywne odebranie zgodnie z   kategoriami odpadów wymienionymi w   § 3   ust. 2.  

§   6.   Obsługa PSZOK-u odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w   sposób niezgodny z   Regulaminem, w   szczególności z   § 3   - § 5.  

§   7.   Do PSZOK - a   nie przyjmuje się niżej wymienionych odpadów:  

1)   materiałów zawierających azbest,  

2)   papy,  

3)   szyb samochodowych, szkła zbrojonego i   hartowanego,  

4)   części samochodowych (tj. zderzaki, reflektory itp.),  

5)   zanieczyszczony styropian budowlany,  

6)   odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),  

7)   odpady w   opakowaniach cieknących.  

§   8.   Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK-a potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów.  

§   9.   Osoby przebywające na terenie PSZOK-a obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w   szczególności w   zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK-u.  

 

d)  zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155), zawierające:

Elektrośmieci można nieodpłatnie przywozić do:

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siedlimowie.

  • od poniedziałku-piątku w godz. 9-16
  • w soboty w godz. 8-13

Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, 88-100 Inowrocław, ul. Bagienna 77 tel., fax 52 352-76-13, 52 352-76-14, ripok@pgkimino.pl

Mobilną zbiórkę elektrośmieci na terenie gminy przeprowadza dwa razy w roku firma ELEKTRO RECYKLING, ul. Kolejowa 36, 64-300 Nowy Tomyśl zgodnie z ogłaszanym harmonogramem odbioru.

Analiza gospodarki odpadami na terenie gminy Jeziora Wielkie za rok 2017 - załącznik w formacie PDF

Analiza gospodarki odpadami na terenie gminy Jeziora Wielkie - załącznik w formacie PDF

Zestawienie ilości odebranych odpadów komunalnych w okresie od II półrocza 2013 r. - 2017 r. - załączniki w formacie PDF

Cennik opłat za przyjęcie odpadów do RIPOK w Inowrocławiu - załącznik w formacie PDF

Dokument wytworzony przez: Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2015 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Ossowski
Ilość wyświetleń: 2058
19 kwietnia 2018 15:03 Mirosław Ossowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2018 15:03 Mirosław Ossowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
19 kwietnia 2018 15:03 Mirosław Ossowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl