Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich

Zatrzymaj banner przewijany

INFORMACJA

UWAGA - AZBEST
INFORMACJA DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

1.       rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 138, poz. 895)

Rozporządzenie nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych obowiązek dokonania przeglądu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz sporządzenia "Oceny stanu i możliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest" zgodnie z załącznikiem nr 1. Jeden egzemplarz oceny należało złożyć do terenowego organu nadzoru architektoniczno-budowlanego w terminie do 31 marca 1999 r., co miało na celu dokonanie inwentaryzacji wyrobów wymagających usunięcia w określonym przedziale czasowym.

2.       rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876)

Z rozporządzenia wynikają następujące obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest:

1.       dokonanie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury;

2.       przeprowadzenie inwentaryzacji w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia tj. do dnia 15 maja 2004 r.;

3.       przygotowanie wyniku inwentaryzacji według wzoru zawartego w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia, w dwóch egzemplarzach;

o        przekazanie jednego egzemplarza Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania lub Informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone właściwemu organowi ochrony środowiska;

4.       przechowywanie drugiego egzemplarza wymienionych Informacji ..... przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia drugiej Informacji ..... ;

5.       corocznej aktualizacji Informacji ..... w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku;

6.       obowiązek oznakowania instalacji, urządzeń lub pomieszczeń zawierających azbest lub wyroby go zawierające, dla właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1

Pouczenie !

Roboty polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest (eternit, czyli płyty faliste azbestowo-cementowe, rury azbestowo-cementowe, itp.) powinny być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających zezwolenie na prowadzenie takiego rodzaju prac, wydane przez starostę.


Na wykonawcy tych prac ciążą obowiązki związane z właściwym postępowaniem z odpadami – ich usuwaniem i prowadzeniem ewidencji odpadów. Obowiązki te wynikają z ustawy z 14 kwietnia 2001r. o odpadach oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wszystkie prace rozbiórkowe związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Załączniki 1, 2 i 3.doc (52kB)

Szkodliwość azbestu.doc (31kB)

Data wytworzenia dokumentu: 17 stycznia 2006
Dokument wytworzony przez: Referat Rolnictwa Ochrony Środowiska Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 sierpnia 2011 12:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Aleksander Mielcarek
Ilość wyświetleń: 949
10 sierpnia 2011 12:06 Aleksander Mielcarek - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl